Stendes un Rendas tiesas grāmata

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Stendes un Rendas [muižu] tiesas grāmata - Kurzemes muižniecības maršala (Landesbevollmachtigte, 1773-1782, 1787-1789), Oksles, Briedes, Koguļu, Stendes, Kapsēdes, Mazstrazdes, Rendas, Vecmoku kunga, Saksijas un Polijas kambarkunga, ģenerālmajora, Septiņgadu kara (1759-1762) varoņa, Kurzemes muižniecības pilnvarotā (Landesbefollmagtigter), Ernsta IV Vilhelma fon der Brigena (Erns Wilhelm von der Brüggen, 1731-1791) izdotie likumi savu muižu dzimtļaudīm. "Tiesas grāmatā" apkopoti 40 likumu panti, kas sastādīti, izmantojot Kurzemes statūtu doto iespēju muižniekiem izdot savos valdījumos privātus likumus. Likumu krājums iespiests 1780. gadā, nelielā (10x15 cm) brošūrā uz 32 lappusēm, izdalīts visu fon der Brinkena muižu saimniekiem. Pirmiespiedums glabājas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 1930. gados šie likumi publicēti arī žurnālā "Tieslietu vēstnesis".

Stenden un Rennen Teesas Grahmata

Juhs wiss mani draugi un behrni!
Nemat tos aukstus wahrdus eeksch Ewangelium Mateusa grahmtata 22. Nodalla versatz 37 un 39 pee sirds.
Tew buhs Deewu tawu Kungu mihlot, no wisas tawas sirds, no wisas tawas dwehseles, un no wissa tawa Prahta.
Tew buhs tawu tuwahku mihleht ka sewi paschu.
Deews iraid tas aukstais Tehws no wiseem tsilwehkeem.
Tee tsilwehki iraid wisi weena tehwa behrni, kura weeta guhdami: lai buhtu keiseri-kehnigi – leeli kungi dsimtkungi = wahtseeschi = latweeschi = saimneeki = kalpi = seewas = meitas = wetsi jeb jauni = schidi = jeb turki. Wiseem buhs sewi, weenam pret otru ka brahleem, mahsahm un tuvahkeem parahditees pehts sawas ciltas un buhschanas wwksch wiseem saweem darbeem, kurus Deewa aukstais padoms ka kuram eerahdijis un uslitsis ir.
Kad mehs sawu tuwahku mihlojam, tad tikai mehs Deewu mihlojam, un tad tik Deews mums leek labi klahtees scheitan, laitsihgi in tur muhschihgi. Tas ir taisnihba.
Mehs to wisu ar muhsu prahtu gan saprast waram: kad tam ta wajag pareisi buht, un ta weena jauka dsiwoschana ir.
Bet wisu wairahk mums pehts Deewa prahta muhsu darbi ir jahnodala, laid muhsu prahtam tas tihk, laid netihk.
Mu ko mehs gaidahm? Mehs ne buhsim tee pehdehjee. Mehs gribam lihdsinahtees ar sawu tuwahku, un mahtsihtees, pee ko mehs nomanahm, jeb adsiht waram us kahdu wihsi mums sawu tuwahku mihlot buhs? Pareisi.
Deews aridsan iraid tamdehll tahdus sihmes un mehrkus sawa wahrda litsis usrakstiht: klaisaitees! ka tas eeksch Ewangelium Mateusa grahmata septihta nodalla divpadesmita werse skan: un nemeet to wehraa! "Ko juhs gribat, ka teem tsilwehkeem, jums buhs dariht, tahpat darait ir juhs wineems."
Tsaur to ir skaidri, ka juhs ne gribat ka teem tsilwehkeem, jums buhs preti darit, jo jums arihdsan ne buhs tam tuwahkam preti dariht.
Kad es nu nomanihjis esmu, ka es daschu labu no maneem dsimts laudihm ar labeem wahrdeem un padomu ween ne esmu paspehjis, winnu us deewabijihgu tsellu staigaht, ka peeklahjas, uslaust, peespeest, un paskubinaht.
Tahpehts es weenu teesu eestahdu, kurai gan daschadas leetas isschkkirt buhs gan aridsan dascham maldihtahjam un pahrgalwneekam atsis ja attaisa; ka tahds wehl laba laika, us ihstenu tsellu, godihgi un gahdihgi sew turehtees, tikt warehtu.
Tas ihstens tsells us labklahschanas iraid, kad tsilwehks sawu tuwahku ne apskauj, ne eenihd, ne nicina, bet wiswairahk winnu mihllo.
Us tahdu wihsi mehs droschi un meerihgi ta lauka, ka mahja, pee muhsu darbeem jeb eeksch tsitu kahdu mums pascheem peederihgu leetu, tam aukstahkam pasemihgi pateikdami, un ar mihlihgu sirdi pret muhsu Deewu behrneem, muhsu tuwahkeem, Deewa swehtihbu, ar meeru baudiht un walkaht warehsim.

1. Teem teesneekeem buhs septinni godihgeem saimneekeem buht, kurus par teesneekeem es pats eetselschu.

2. Es ne gribu, ka teem teesneekeem swehreht buhs: tas jau gan iraid, kad winni preeksch sawu mahtsihtahju un basnitsas kungu, us sawu kristihbu, titsihbu roku dodami apsolas, taisnihbu dariht, un ustitsihgi turehtees.

3. Tahs teesas buhs tik reises tureht tsikkahrt tee teesneeki saaitsinahti taps. Un kad weens jeb otrais, slimihbas dehll us to reisi naht ne warehtu, tadpeetseem teesneekeem ja sanahk ir.

4. Tahpehts buhs katram, kam kahda suhdseschana, jeb wajadsiba ir to pee laika manam muischas kungam eeteikt, ka labaa laikaa tos sasaukt war, kureem preeksch tahs teesas jahdalahs.

5. Teem teesneekeem buhs ikweenu tsilwehku skaidri un rahmi isklausiht: pehts tam to runu, gauschanu, wajadsihbu, jeb wainu labi ismekleht, isdibinaht un apdomaht; un tad ikweenam to teesu taa spreest, ka winni preeksch Deewu, un manim to atbildeht tseree.

6. Kad pehts labas ismeklehschanas ta teesa jahspreesch, tad weenam teesneekam pehts otra sawu padomu satsiht buhs.

7. Kad tee teesneeki weenaa prahtaa spreesch, pee tam buhs palikt, un tas jaa noteek; lihds arihdsan tad, kad tschetri teesneeki weenahdi spreesch.

8. Par wisahm suhdseschanahm, wainahm, wajadsibahm un blehdihbahm eeksch maneem walsteem starp maneem llaudihm, buhs schai teesai spreest bes tahm wainahm pee muischas darbeem, par kurahm muischas kungs un wagari kaa usraugi spreedihs.

9. Weena sakta leeta ir jahatdod. Iraid winna isklaidihta, tad tatschu tahs leetas wehrts ja atlihdsina, un tomehr ihpascha strahpe tam saglam ja peespreesch. Un wehl jo asahki to buhs strahpeht, kas aisslehtus, jeb ne aisslehtus namus, dahrsus, laukus, rijas, klehtes, schkuhnnus, jeb dihkkes, pllawas seena kaudses, bischu kokus, jeb arklus, iskaptes, tsirrus, jeb tsitu kahdu darba leetu, kas tik muhsu tiwahkam peeder, apsog jeb pasog.

10. Ir to buhs, kaa tsitu sadsihbu teesaht, kas kahdu atrastu leetu apslehpj un to ne issludina. 11. Pehts kaa tahs wainas leelums un gruhtiba iraid, pehts to arihdsan tahs strahpes, jaa nospreesch. Bet tomehr ne leelahkas strahpes, kaa ar pahtagu diwidesmit strehkus, un ar rihstehm seschus pahrus.

12. Tas war notikt, ka kahda no tahm wainahm tik leela iraid, taa ka tahs prieksch rakstihtahs strahpes to ne atlihdsina; tad buhs teem teesneekeem pee manim, ka tam dsimts kungam padomu mekleht.

13. Kas preeksch teesas aitsinahts iraid un ar labu nenahk, jeb slapstiht gribas. Tas iraid ja wed preekschaa, un jahpahrmahtsa.

14. Weenam no maneem wagareem buhs weenmehr pee rokas buht un to strahpu likt isdariht no teesas nospreedusi.

15. Weens jaunehklis, kas pirmaa reisaa wainaa tapis, jeb kas ko tsitu us ne labu darbu ir uswests, tas ir jo weegli, bet weens wetss blehdis, ts ir jo asi jaa nostrahpee.

16. Taa arihdsan, kad jaunekli, jeb wetsi, kuri tsitahdi godihgi ir redsehti un atrasti, netihschi eeksch kahdas masas wainas eekrituschi; schii labad peedoschanu luhdsas, un labahku dsiwoschanu apsolas, teem war taa teesa peedot, un to pelnihtu strahpi atlaist.

17. Kas ar sawu tuwahku sahk tselt un kaujas – tas mautsihbu dsen, – kas no sawa kunga nowadu behg, – jeb ar kahdeem pestelliem pnahs – tas ne ir taupahms, bet tseeti strahpehjams, pehts sawas wainas leeluma un gruhtihbas.

18. Kas wirsneekeem un teesneekeem prettii turas, par to es pats kaa dsimts kungs spreedihschu.

19. Kad kahda meita no puischa apgruhtinahta tapuse, un to jeb muischaa jeb saimneetsei, jeb sawai radineetsei eestahstihjusi un to neapslehpusi ir, tad wineem pee laika tsaur laulihbu jahsaeet. Jeb tas teesai buhs strahpes weetaa nospreest: tsik gadus pehts tahs peedsimschanas tam puischam to behrnu pahrtikschanu apgahdaht buhs, un tsik dauds par gadu winnam buhs dot.

20. Tai teesai buhs par wisahm leetahm gahdaht, ka Deewa gods eeksch maneem nowadeem ne top nitsinahts.

21. Tahdehl wisas dsihres un meelasti no sestdeenas wakara tsaur swehtu nakti top tseeti noleekti, un par to, kas tam pretii dara, buhs strahpes spreest. Bet tamdehll iraid ikweenam nowehlehts, kas bastitsaa bijis, to paschu deenu ween, un ilgahki ne, sawu Deewa dahwanu ar pateitsihgu sirdi, ar saweem mahjas llaudihm un ahra draugeem eeksch mihlestihbas patehreht.

22. Kursch sawu Deewa dahwanu ir masumu ne isschkehrd, tas Deewu ne nitsina. Tahds jeb ik deenas jeb daudsas reises par gadu, ar saweem wetsahkeem, pee darba nespehtsigeem – ar sawu seewu – behrneem – ar wiseem saweem kalpa llaudihm – saimes un draugeem, sawu pawalgu jeb alus ar prahtu kaa gudris saimneeks Deewam pateikdams, eeksch mihlestihbas un ar preeku bruhkkeht war. Pee tahdu arihdsan taa Deewa swehtihba mahjahs turehsees. Sahtu un gausihbu pee winna rassees, sekmes winnam pee wiseem darbeem radihsees, un tas aukstais wahrds taps pee winna peepildihts gan labi! Tu godihgs un ustitsihgs kalps, tu esi par masumu ustitsihgs bijis, es eetselschu tew par dauds. Bet tahds, kas tikai to Deewa dahwanu preeksch talkeem un dsihreem taup, ka winnsch tik riht un plihtaht war. Tas isschkkersch to Deewa swehtihbu, un nitsina Deewu. Tas saweem wetsahkeem pee darba nespehtsihgeem – sawai seewai – behrneem, wiseem saweem kalpa llaudihm un saimei to Deewa dahwanu un barihbu norauj, taa ka teem ar sausu mellu maisi, gan drihs it plikeem, laid gaiss kahds buhdams, jaa pahrteek tahdam no tahs teesas, kaa weenam blehdineekam, kas uz scho wihsi sawam tuwahkam, to ihstenu godihgu pahrtikschanu saudee, strahpes jaa peespreesch.

23. Wisa to, ar ko tos talstineekus winnsch tseree meelot, to laid winnsch nowehl pamasam pa drustsinnam, saweem kalpu llaudihm un saimei, tad schee no mihlestihbas un ar preeku jo spehtsihgi un ahtri, jeb tik pat dauds kaa taltsineeki pastrahdahs. Kas tomehr talku tur, tas iiraid redsams slinnkkis un plihtneeks, un taa teesa tam to strahpi spreedihs, ka tahdam saimneekam pascham bes kahdu palihgu diwidesmit un peetsus kahrschu jaunas grahwes, jeb peetsidesmit kahrschu wetsus grahwes rakt buhs, kur tik no muischas tiks eerahdihts.

24. Wisas dsihres taa ir turamas, ka Deewa dahwana ne top isschehrdehta: jo dasch labs tsaur leelu tehrehschanu, parahdos un nabadsihbaa eekriht, jeb nespehtsigs top, saweem mahjas llaudihm un saimei buhs nopelnihtas bandes un lones godihgi un kaa peenahkas nodot, neds aridsan tai saimei un mahjas llaudihm ihstenu labu barihbu preekscha tselt. Tahpets buhs tai teesai par to saimneeku, kursch ilgahki ka weenu deenu kristihbas jeb behres – dsihres tur, un wairahk ka weenu mutsu alus un seschus stopus brandawihna us ikkatru no schahm diweem dsihrehm patehree, trihs dahlderus naudaa jeb weenu lopu no tahs paschas wehrtes strahpee nospreest.

25. Tikpat par to saimneeku trihs dahlderus naudaa buhs nospreest (jeb lopu no schahs wehrtes), kursch ilgahki kaa diwi deenas kahsas dsihres tur, proti weenu deenu bruhtes un weenu deenu bruhtgahna namaa, un kursch ikkuraa dsihres namaa wairahk kaa diwi mutsu alus un desmit stopu brandawihna patehree. Kursch tikai masahku tehrehschanu turehs, tas pehts goda dsenahs.

26. Mahjas jeb saimes llaudihm ne ir brihw ilgahki kristihbas un behres dsihres tureht, ka weenu deenu un wairahk nebuhs us ikkatru no shahm dsihrehm tehreht, ka weenu pusmutsu alus un tschetrus stopus brandawihnu, kas augstahki eet, tam weens dahlders naudaa, jeb kahds lops no tahs paschas wehrtes par strahpi top spreests.

27. Tahdai paschai strahpei eekriht schee mahjas un saimes llaudis, kuri ilgahki kaa diwi deenas kahsas dsihres tur. Protu weenu weenu deenu bruhtes un weenu deenu bruhtgahna namaa. Un kad tee paschi wairahk kaa weenu mutsu alus un seschus stopus brandawihna patehreht kahrihbu tur.

28. Taa strahpes nauda top tam mahtsihtahjam un basnihtsas kungam eedota, pehts to, ka par scho leeku mantu no teem tsilweekeem, kuri tikai to Deewa dahwanu isschehrdee, dauds labahki dseesmas, jeb tsitas derihgas grahmatas nopirkt un peeskapeht war. Deewam par godu preeksch kahdeem nabageem behrneem, preeksch kureem tsits neweens negahdaa.

29. Tai teesai buhs ismekleht, kas taa waina ir, kad weens saimneeks sawu klausischanu nespehj dariht. Iraid winsch tsaur Deewa Rihstu pee loeem un laukeem paguris, tad es kaa kungs winnu gribu palihdseht. Bet ir winnsch tsaur slinkumu – dserschanu – sirgumitu muischaa parahdos eekritis – jeb tsaur sliktu apstrahdahschanu sawu lauku nonihtsis; tad winnsch no tahs mahjas weetas ismetams un es tas dsimts kungs tsitu saimneeku eelikschu.

30. Tam saimneekam,jeb saimneetsei, kas sawam gahjehjam un saimei ihstenaa laikaa to eeksch schahs walstas isspreestu loni jeb drahnas nenodod jeb tahdu barihbu ne sagahdaa, ar ko weens tsilwehks pahrtikt war, buhs tai teesai strahpes spreest, wiswairahk parteem kas behrnus neapgahda.

31. Talihds arihdsan tee mahjas un saimes llaudis leela waina eekriht, kuri saimneekam jeb saimneetsei pretii turas, jeb vinnus neklausa.

32. Taa ar mahjas un kalpu llaudis waina eekriht, un apaksch scho teesu stahw, ka winneems prahtaa eeschaujas, apkahrt mehtahtees un pee tsitu saimneeku eet; trihs gadus buhs ikweenam weetaa palikt.

33. Us druwu un pllawu starpihbam buhs trim teesneekeem saeet, kuri no muischas peeraidihti taps ikweenam taisnihbu isdariht.

34. Tik labi arihdsan, kad no otra lopeem kahda skahde pee labihbas jeb sahkes pllawaa notikusi, trim teesneekeem, kurus tik peetikt war, buhs nolemt, kas par to maksahjams.

35. Kad kas pehts Deewa prahtu no maneem llaudihm mirst un atraitne jeb masi nesapraschi behrni jeb abi us scho pasaul atleek. Tad buhs tai teesai gahdaht, ka taa tehwa un mahtes manta, preeksch ikkuram behrnam eedalihta un eeksch godihga un laba wihra rokas eedota top. Pets to ir tas muischaa jahsaraksta. Tahs rakstas weena, tam tehwa – to otra tam mahtes radineekeem buhs pee sewim glabaschanaa nnemt, lihds teem laikeem pehts kaa ikweens behrns paaugs un ikweens tad pehts schahs ismeklehschanas un pehts teem raksteem sawu eedalihtu teesu atrast un dabuht war.

36. Weenai atraitnei, kura atkal pee wihra eet, buhs arihdsan ar saweem behrneem dalihtees, un taa ka jau satsits ir, muischaa jahsaraksta.

37. Tai teesai buhs strahpes spreest par to kas uguni sile laischi; kas meschus dedsina, kas swikku labad sallus kokus tsirtis, jo tikai to swikku no wetseem tselmeem skaldiht buhs. Kas pret mescha sargeem turahs; un kas us medihschanu staigaa, bes teem, kas no muischas pehts to ir likti.

38. Es labpraht gribu un donu brihwestihbu, ka ikweenam saimneeka wetsahkam dehlam sawa tehwa mahjas weetu dabuht buhs un taa sakams kad tas tehws sawu galwu pee semes peelitsis, tad tik war tas wetsahkais dehls eeksch tehwa pehdahm eekapt. Bet tais teesai buhs usraudsiht, ka winnsch sawas dallas dehll islihdsina un tomehr spehkaa paleek no ta mahjas weetu, tahs sinahmas klausihbas un leetsihbas padariht.

39. Weens wetsahkais dehls kad winns mullkkis ir jeb winnam tas padoms pehts mahjas weetu turehschanas truhkst, tad taa mahjas weeta otram dehlam, kad tahds neatrodahs, tad weenam tsitam tuwam radineekam un kad tahds derihs nebuhtu, tad tsitam godihgam kalpa wihram, ar kunga preekschsineschanu un nowehlehschanu isdot buhs, kam prahts, padoms un spehks iraid weenu mahjas weetu uskopt un peetureht.

40. Bet neweenam tsilwehkam, jeb saimneeka jeb kalpa behrnam nebuhs mahjas weetu dabuht, kursch sawu tehwu un mahti jeb sawus preekschneekus ne ir tseenihjis un godaa turehjis jeb kursch kahdu blehdihbu jeb sadsihbu ir padarihjis un tas preeksch teesas winnam ir parahdihts tapis. Nu tad mihlee behrni un draugi! Kad juhs wisu to, kas jums satsihts ir par labu usnnemseet un pehts to sewi turehsitees, tad es jo deenas jo wairahk wehl pehts jaukas godihgas buhschanas jums wiseem par preeku un labklahschanu schinii walstaa notserehschu un sludinahschu. Par wisahm leetahm es jums wehl to padomu donu un as to darihs tam es wehl ihpaschi draugs buhschu:
a. Pee wiseem darbeem peeluhdsat Deewu un pateetsat winnam no wisas sirds; rihtos un wakaros, ar pahtareem un skanihgahm dseesmahm, skaitaht tos Deewa bauschllus un tsitas kristihtu llauschu mahtsihbas gabalus ar labu apdomihgu sirdsprahtu.
b. Ejeet basnihtsaa un klausat Deewa wahrdu.
c. Leekat sawus behrnus swehtdeenaa basnihtsaa kristiht.
d. Leekat sawus behrnus skolaa jeb arihdsan mahjahs to grahmatu lasischanu labi un pareisi eemahtsitees.

Ehrnsts Willums Bruggen

Literatūra par šo tēmu

  • Kalmanis Zigurds. Dzimtas nams. Stendes muižas veidošanās un attīstība 1288.-1920. - Aleksandra Pelēča lasītava: Dižstende, 2004. - 103.-110. lpp. ISBN 9984-9286-9-1