Polisa

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Polisa (sengr. πόλις, polis - "kopība"; an. polis, vc. Polis, kr. полис) - Helladā un sengrieķu kolonijās Apenīnu pussalā politiskās organizācijas forma, sabiedrības kopiena ar kopīgu teritoriju un reliģiskajiem rituāliem (vēlāk arī pilsētvalsts un tās pilsoņu kopums), kurā kulta un laicigā vara pārklājās, kurai bija divi pamattipi: oligarhiskā un demokrātiskā polisa.

Kopš VIII gs.p.m.ē. polisas sinehisma procesā veidojās ap nocietinātu centru vai jau pilsētu (ap kuru apvienojās apkaimes lauku novads - hora), piemēram, Senās Atēnas, taču bija arī polisas bez izteikta centra, piemēram, Sparta. Sarežģīta sociāla struktūra, kur polisa rūpējas par saviem pilntiesīgajiem locekļiem, to labklājību, savukārt tie rūpējas par polisu, pildot dažādus sabiedriskos pienākumus (dalība pārvaldē, kulta rituālos, militārais dienests utt.): polisas suverenitāte bija tikpat svēta kā pilsoņa uzticība dzimtajai polisai. Taču polisas galvenā pamatvērtība bija tieši to apdzīvojošo cilvēku, pilsoņu komūna: hellēņiem valsts nozīmēja ne tik daudz teritoriju, cik pilsoņu kopumu ar organizētu centru. Tikai pilsonis (kam abi vecāki bija pilsoņi) bija politiski pilntiesīgs, ar tiesībām uz savu daļu polisas zemes, tiesībām piedalīties valsts lietu lemšanā, pārvaldīšanā un aizsargāšanā, kā arī pašam saņemt polisas aizsardzību. T.i. teorētiski visi pilsoņi - gan pilsētā dzīvojošie, gan ciemu ļaudis, - tiesību ziņā bija vienlīdzīgi. Savukārt pārējie iedzīvotāji - metoiki, perioiki, neodāmodi - nepiederēja pie polisas, kaut dzīvoja tajā. Polisas un tai piederīgo saikne bija abpusēja - polisa nodrošināja pilsoņu brīvību un neatkarību, bet pilsoņu pienākumi virknējās secībā - visas polisas intereses, ģimenes intereses, tikai tad sekoja indivīda vajadzības. Pilnvērtīga personas dzīve ārpus polisas nebija iespējama, ārpus polisas to nesargāja likums, viņš kļuva nepilntiesīgs, izstumtais, svešinieks, zaudēja "ūdeni un uguni". Attiecīgi, polisas labums atbilda pilsoņa labumam un otrādi. Pilsoņu kopiena bija augstākā morāles instance, tāpēc pilsonim bija svarīgāk, kā viņa rīcību vērtē līdzpilsoņi, nevis dievi vai augstākstāvošie.

Sākotnējās cilšu kaimiņu kopienas primitīvās pašpārvaldes struktūras transformējās polisas pārvaldes sistēmā, kas sastāvēja no trim pamatinstitūcijām: tautas sapulces, vēlētas padomes, vēlētām amatpersonām (agora, apella, gerūsija, areopags, bule, senāts, piecu simtu padome, četru simtu padome u.c.). Ja sākotnēji padomes sastāvēja tikai no aristokrātijas pārstāvjiem, kuras vara balstījās uz piederību izcilākajām dzimtām un filām, senču nopelniem un pašu vadošo lomu polisas karaspēkā (kurā hipeji kā jātnieki un kaujas ratu vadītāji veidoja kodolu, bet militārais dienests nebija atdalāms no politiskajām tiesībām), tad laika gaitā aizvien lielāka līdzi teikšana bija arī sociālās hierarhijas ziņā zemāk stāvošajiem - dēmam, kura loma pieauga līdz ar hoplītu lomas pieaugšanu armijā, - VII-VI gs.p.m.ē. izveidojot klasisko polisas modeli.

Liela nozīme te bija likumdošanai, ar kuras palīdzību tika panākta varas leģitimizācija un dažādu sociālo slāņu līdzdalība valsts dzīvē (Likurga likumi, Drakonta likumi, Solona reformas, Tēseja reformas u.c.). Liela loma tradicionālās elites atstumšanai no varas bija tirānijām. Lai saglabātu polisas vienotību, pilsoņu starpā nedrīkstēja būt pārāk izteikta mantiskā un sociālā nevienlīdzība, tāpēc tika praktizēti zemes īpašumu un uzņēmējdarbības "griesti" bagātajiem un plaša sociālo garantiju sistēma trūcīgajiem. Reliģija nebija nodalāma no polisas, kas vienlaikus bija gan reliģisks, gan politisks pilsoņu kopums: reliģiskā ziņā polisa veidoja sakrālu telpu, par kuru gādāja polisas sargdievības. Katrai atsevišķai polisai mēdza būt savi dievi patroni, kulta ēkas un rituāli. Atsevišķās polisās, piemēram, Atēnās, kulta likumi bija arī valsts likumi. Polisas aizgādnībā bija kulta finansēšana, uzturot tempļus un algojot kulta kalpotājus, kuriem bija jāveic arī reliģiskas funkcijas visas kopienas vārdā. Pilsoņu līdztiesība un lidzdalības pakāpe polisas dzīvē nebija vienāda visās polisās un visos laikos, ko noteica konkrētā laika īpatnības un situācija, cik lielā mērā pilsoņi varēja realizēt un realizēja savas tiesības līdzdarboties polisas pārvaldē. Polisa, tāpat kā mazākas sabiedriskās grupas un indivīdi, bija saistīta arī ar regulāru upurēšanas rituālu nodrošināšanu. Taču kults balstījās uz pilsoņu brīvprātības, nevis uztiepšanas pamata.

Politisko uzplaukumu, pārtopot par pilsētvalstīm, polisas piedzīvoja V gs. p.m.ē. Ar laiku, strauji pieaugot iedzīvotāju skaitam un ekonomiskajai attīstībai, norises sengrieķu sabiedrībā un plašie citu zemju tīkojumi, kā arī polisu apvienošanās plašās savienībās, no vienas puses, stiprināja šo polisu varenību un ietekmi, bet no otras - nonāca pretrunā ar pašu polisas būtību: sākotnēji noslēgtā iedzīvotāju kopa kļuva arvien izplūdušāka, sāka zust robeža starp pilsoņiem un nepilsoņiem. Plašā tirdzniecības un militārā darbība, kā arī aizvien izteiktākā pilsoņu noslāņošanās pēc mantiskā stāvokļa arvien attālināja no klasiskās polisas principiem, mazināja pilsoņu patriotismu (piemēram, armiju nācās sākt veidot no algotņiem), vara nonāca šauras turīgās elites rokās un tuvināja sistēmu teritoriālas valsts stāvoklim, kas galu galā noveda pie Peloponēsas kara (431.-404. g. p.m.ē.). Sākot ar IV gs. p.m.ē., polisu loma samazinās, tām pakāpeniski pārtopot par valstīm vai iekļaujoties tajās.

Literatūra par šo tēmu

 • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. Valters P. / - Divergens: Rīga, 2001., 47. lpp.
 • Dr.hist. Pāvulāne V. Antīkā polisa. // Seno laiku vēsture. (metodisks līdzeklis) 2. daļa / Klišāns V., Cimdiņa R. - Rīgas 15. arodvidusskola: Rīga, 1995., 8.-19. lpp.
 • Dr.hist. Pāvulāne V. Antīkās polisas sociālā struktūra. // Seno laiku vēsture. (metodisks līdzeklis) 2. daļa / Klišāns V., Cimdiņa R. - Rīgas 15. arodvidusskola: Rīga, 1995., 31.-47. lpp.
 • Rubenis A. Senās Grieķijas kultūra. - Zvaigzne ABC: Rīga, 2007., ISBN 9984048942
 • Senā Grieķija: eksperimentāls mācību līdzeklis. / sast. Jolanta Klišāne, grāmatu sērija: Vēstures avoti vidusskolai. - Zvaigzne ABC: Rīga, 1998., ISBN 9984-17-017-9
 • Mihails Gasparovs. Aizraujošā Grieķija. Stāsti par sengrieķu kultūru. - Jāņa Rozes apgāds: Rīga, 2008., ISBN 998423259X
 • Ambote A. Senā Grieķija. - Zvaigzne ABC: Rīga, 1998., ISBN 9984-04-598-6
 • Antīkās literatūras antoloģija. - Latvijas PSR Zinātņu akadēmija. Valodas un literatūras institūts. Rīga, 1951.
 • Sengrieķu literatūras antoloģija. – Zvaigzne: Rīga, 1990.
 • Ardags Filips. Seno grieķu mīti un leģendas. - Egmont Latvija: Rīga, 1998., ISBN 9984-09-078-7
 • Belmane Ausma. Senās Grieķijas kultūra. - Republikāniskais mākslas mācību iestāžu metodiskais kabinets, Rīga, 1989.

 • Hansen, Mogens Herman. Polis: An Introduction to the Ancient Greek City-State. - Oxford University Press: Oxford, 2006, ISBN 0-19-920849-2, ISBN 0-19-920850-6
 • Meiggs R. A Selection of Greek Historical Inscriptions to the End of the Fifth Century B.C.- Oxford, 1988
 • Freeman K., Greek city-states. - London, 1950
 • Rostovzeff M., The social and economic history of the Hellenistic world. v. 1—3, - Oxford, 1941


 • Polignac. La naissance de la cité grecque. - Paris, 1984
 • Roussel D. Tribu et cité. Études sur les groupes sociaux dans les cités Grecques aux époques archaique et classique. - Paris, 1976
 • Francotte H., La polis grecque. - Paderborn, 1907
 • Clotz G., La cité grecque. - Paris, 1928

 • Karl-Wilhelm Welwei. Die griechische Polis. - 2. durchgesehene und erweiterte Auflage, Stuttgart, 1998
 • Karl-Wilhelm Welwei. Polis und Arché. / Kleine Schriften zu Gesellschafts-und Herrschaftsstrukturen in der griechischen Welt. / Historia-Einzelschriften Bd. 146, - Stuttgart, 2000
 • Max Weber. Die nichtlegitime Herrschaft (Typologie der Städte). / Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. - besorgt von J. Winckelmann, Studienausgabe: Tübingen, 1972
 • Hasebroek J. Staat und Handel im alten Griechenland. - Tübingen, 1928

Resursi internetā par šo tēmu