Pečeņegi

No ''Vēsture''
Versija 2020. gada 24. jūnijs, plkst. 17.31, kādu to atstāja Buks Artis (Diskusija | devums)
(izmaiņas) ← Senāka versija | skatīt pašreizējo versiju (izmaiņas) | Jaunāka versija → (izmaiņas)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Pečeņegi (tj. bečenek; kr. печенеги) - nomadu cilšu grupa (jaukts etniskais sastāvs: gan indoeiropieši, gan tjurki), kas laikā no 9. līdz 11. gs. bija izveidojusi savu ordu viena hana vadībā stepē starp Volgas upes lejteci un Arāla jūru. Lopkopji. Vēlīnā vadonības sabiedrība.

Izmantojot Hazāru kaganāta iekšējās jukas, 9. gs. vidū ieņēma teritoriju līdz Donas upei, taču cieta sakāvi karā ar hazāru uzrīdītajiem oguziem, kā rezultātā sašķēlās divās daļās: austrumu un rietumu. Austrumu pečeņegu zemes bija starp Donas un Volgas upju lejtecēm, kur tie atradās Hazāru kaganāta pakļautībā un zaudēja pašidentitāti. Otra pečeņegu daļa tika atspiesta uz rietumiem, kur 9. gs. pašā nogalē to pēdas rodamas viscaur stepē ziemeļos no Melnās jūras, Dņepras upes lejteces baseinā.

Kā vēsta bizantiešu avoti, pečeņegu ordu veidoja 40 dzimtas vecāko vadībā, kuras bija apvienojušās 8 klanos. Katru klanu vadīja vecāko padome, bet kara gadījumā neierobežota vara tika piešķirta vēlētam karavadonim. Uz rietumiem pečeņegu zemes sniedzās līdz Prutas upei, bet austrumos - līdz Donai. Sezonālie nomadi: vasarās dzina savus lopu barus uz Melnās jūras piekrasti un Dņestras baseinu līdz pat Donavas grīvai, bet ziemās atgriezās pie Dņepras.

1091. gadā kaujā pie Maricas upes tos pilnībā sakāva polovci, piespiežot izdzīvojušos bēgt uz dienvidrietumiem, uz Donavas lejteci, bet daļa rada patvērumu senkrievu kņazistēs, kur asimilējās. Pečeņegi pārstāja būt patstāvīgs politisks spēks.

Literatūra par šo tēmu

 • Spinei V. The Great Migrations in the East and South East of Europe from the Ninth to the Thirteenth Century. I. Hungarians, Pechenegs and Uzes. - Amsterdam, 2005.
 • Spinei V. The Cuman bishopric – genesis and evolution // The Other Europe in the Middle Ages. Avars, Bulgars, Khazars, and Cumans. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450. Vol. 2. - Leiden/Boston, 2008
 • Vásáry I. Cumans and Tatars: Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans, 1185–1365. - Cambridge University Press: Cambridge, 2005

 • Марей A.B. Особенности социально-политической организации печенегов // Альтернативные пути к цивилизации: Кол. монография . Под ред. Н.Н. Крадина, А.В. Коротаева, Д.М. Бондаренко, В.А. Лынши. М.: Логос, 2000. С. 337-349.
 • Голубовский П.В. Печенеги, торки и половцы до нашествия татар. История южно-русских степей IX–XIII вв. - Киев, 1884. (Москва, 2010)
 • Кляшторный С.Г. Кимаки, кипчаки и половцы // История татар с древнейших времен. Том I. Народы степной Евразии в древности. - Казань, 2002
 • Плетнева С.А. Печенеги. Половцы // Исчезнувшие народы. - Москва, 1988.
 • Плетнева С.А. Кочевники южнорусских степей в эпоху средневековья. IV–XIII века. Учебное пособие. - Воронеж, 2003
 • Расовский Д.А. Печенеги, торки и берендеи на Руси и в Угрии // Seminarium Kondakovianum. VI. - Prague, 1933
 • Толочко П.П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. - Киев, 1999
 • Добролюбский А.О. Кочевники Северо-Западного Причерноморья в эпоху средневековья. - Киев, 1986
 • Добролюбский А.О. Материалы к изучению этногенеза и истории ко-чевников Северо-Западного Причерноморья в Х–ХІV вв. // Российский этнограф. Этнологический альманах. № 17. – Гагаузы. Исследования и материалы. - Москва, 1993
 • Бибиков М.В. Источниковедческие проблемы изучения кочевников в Нижнем Подунавье в XII веке // Revue Romaine d’histoire. Tom 19. № 1. Bucurest, 1980
 • Князький И.О. Письменные источники о кочевниках в Днестровско-Карпатских землях XI–XII вв. // Проблемы источниковедения истории Молдавии периода феодализма и капитализма. - Кишинев, 1983
 • Князький И.О. Византия и кочевники южнорусских степей. - СПб., 2003
 • Шушарин В.П. Свидетельства письменных памятников королевства Венгрии об этническом составе населения Восточного Прикарпатья первой половины XIII века // История СССР. № 2. Москва, 1978
 • Гуркин С.В. Некоторые вопросы русско-византийских отношений середины XI - первой трети XII вв. // Историческая география Дона и Северного Кавказа. - Ростов-на-Дону, 1992
 • Гераськова Л.С., Писарлий И.А. Работы в Провальской степи // АО 1978 года. - Москва, 1979
 • Гераськова Л.С. Новые памятники средневековой скульптуры в Донбассе // АО 1979 года. - Москва, 1980
 • Гераськова Л.С. О материалах средневековой кочевнической скульптуры евразийских степей // Археологические исследования на Украине в 1978–1979 годах. Тезисы XVIII конференции ИА АН УССР. Днепропентровск, 1980
 • Гераськова Л.С. Классификация скульптуры средневековых кочевников евразийских степей // Новые методы археологических исследований. - Киев, 1982
 • Гераськова Л.С. Новое в изучении монументальной скульптуры кочевников средневековья // Stratum plus, № 5. Неславянское в славянском мире. Кишинев, 1999
 • Гераськова Л.С., Багно Г.Ф. К проблеме локализации центров изготовления скульптуры половцев на основе геологических данных // Актуальные проблемы археологических исследований в Украинской ССР. - Киев, 1981
 • Дружинина И.А., Чхаидзе В.Н., Нарожный Е.И. Средневековые кочевники в Восточном Приазовье. - Армавир/Москва, 2011. - 266 с.

Resursi internetā par šo tēmu