Bunds

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Bunds (no vc. Bund - "savienība"; kr. Бунд) jeb Vispārējā ebreju strādnieku savienība Krievijā, Lietuvā un Polijā (id. Algemeyner Yidisher Arbeter Bund in Lite, Poyln un Rusland, vc. Allgemeine jüdische Arbeiterbund von Litauen, Polen und Russland, kr. Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России) - sociāldemokrātiska ebreju partija Krievijas impērijā XIX-XX gs. mijā. Izveidojās uz XIX gs. 80. gados radušos pašizglītības pulciņu un ebreju amatnieku un strādnieku savstarpējās palīdzības kasu pamata 1897. gadā.

Ebreju nacionālā un reliģiskā kopība, kura vienoja savienības biedrus, reizē arī bija priekšnoteikums zināmai Bunda organizāciju norobeþotībai no citu tautību strādnieku sociāldemokrātiskajām organizācijām. Krievijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas I kongresā 1898. gadā Bunds iekļāvās KSDSP sastāvā kā autonoma organizācija, kas bija patstāvīga tikai jautājumos, kuri skāra speciāli ebreju pstrādniekus. 1903. gada jūnijā V kongresā Bunds sevi pasludināja par patstāvīgu partiju, kas ar KSDSP bija saistīta tikai kā sabiedrotais. 1903. gada vasarā Bunds pieprasīja KSDSP atzīt to par vienīgo ebreju proletariāta pārstāvi. Kad Bunda prasība tika noraidīta, Bunds izstājās no KSDSP un turpmāk bija tai visai naidīga. Centrālā komiteja atradās Belostokā. Tika izplatīta Bunda CK izdota avīze “Голос Бунда”. Latviešu sociâāldemokrāti (LSDSP) atzina Bundu par vienīgo ebreju proletariāta pārstāvi. 1907. gada septembrī Rīgas Bunds apvienojās ar Latvijas sociāldemokrātiju, izveidoja apvienotu LSD un Bunda pilsētas konferenci un komiteju (zemākās organizācijas joprojām darbojās patstāvīgi). Mūsdienu Latvijas teritorijā Bunda aktivitātes pirmo reizi fiksētas 1899. gadā Daugavpilī, kur partija rīkoja bēru demonstrāciju. Bunda IV kongresâ 1901. gadā Daugavpils organizāciju pārstāvēja Izraels Mihels Kaplinskis.18 1901.–1902. gadā Bunda organizācijas izveidojās arī Krāslavā, Rēzeknē, Liepājā un Rīgā, turpmākajos gados arī citās lielākajās pilsētās. Pēc 1905. gada revolūcijas sakāâves Bunds piedzīvoja stipru krīzi un uz laiku tā darbība praktiski apstājās līdz pat 1910. gadam. Ziņas par Bunda darbu Latvijā šajā laikā ir ļoti trūcīgas. Pirmā pasaules kara laikā Bunds kopumā ieņēma t.s. “aizsardzībnieku” pozīcijas. Reāla partijas darbība atjaunojās tikai pēc Februāra revolūcijas. 1921. gadā lielinieku īstenotās represīvās politikas rezultātā likvidēta.

Literatūra par šo tēmu

 • Bregmanis, H. Ebreji Latvijas vēsturē. // Latvijas likteņgadi. IV. - Rīga, 1990.
 • Dribins, L. Ebreji Latvijā. - Rīga, 1996.
 • Šteimanis, J. Latvijas ebreju vēsture. - Daugavpils, 1995.

 • Gertrud Pickhan: „Gegen den Strom". Der Allgemeine Jüdische Arbeiterbund „Bund“ in Polen 1918-1939. // Schriften des Simon-Dubnow-Instituts Leipzig Band I, Leipzig 2001

 • Jack Jacobs: Jewish Politics in Eastern Europe: The Bund at 100. - Palgrave: Bsingstoke, Hampshire, England 2001 ISBN 0-333-75462-X
 • Jack Jacobs: Bundist Counterculture in Interwar Poland. - Syracuse University Press: Syracuse/New York 2009 ISBN 978-0-8156-3226-9

 • Евреи в Даугавпилсе. Исторические очерки. - Даугавпилс, 1993
 • Бухбиндер Н. История еврейского рабочего движения в России. - Ленинград, 1925
 • Еврейское рабочее движение. - Москва/Ленинград, 1928.
 • Панавас Ч. Борьба большевиков против оппортунистической теории и политики Бунда (1903– октябрь 1917). - Москвa, 1972
 • Червякова М. Идейный разгром большевиками оппортун истической теории и политики Бунда (1897–1921 гг.). - Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. докт. историч. наук. Москвa, 1982
 • Шестак Ю. Борьба большевистской партии против национализма и оппортунизма Бунда. - Москвa, 1980
 • Овруцкий Л. М., Червякова М. М. Бунд — известный и неизвестный // Родина. 1991, № 9, 10.
 • Червякова М. М. О противоречиях Бунда // История национальных политических партий России: Мат.конф.. - Москвa, 1997. - С. 108-119.
 • Финасова И. С. За революцию и реформы. Программа и тактика Бунда в 1905—1907 и 1917 годах // Россия в XX веке: Реформы и революции. - Москвa, 2002, Т. 1., С. 229-240.
 • Нам И. В. Национальная программа Бунда: Коррективы 1917 года // Вестн. Том. гос. ун-та. — Томск, 2003, № 276, С. 83-89.
 • Бунд: Документы и материалы. 1894—1921 гг. / Сост.: Ю. Амиантов, К. Ляшенко, И. Розенталь, З. Перегудова, З. Тихонова. —- Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН): Москвa, 2010. - 1360 с. ISBN 5-8243-0390-8
 • Чистяков С.С. Вопрос о языке в еврейском социал-демократическом движении в России (1893 – 1910 гг.): от русификаторства к идишизму // Групповая идентичность в истории и культуре: Этнос, религия, социальный организм. - Москвa, 2011. - С. 123-128.

Resursi internetā par šo tēmu