Haņ dinastija

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Haņu dinastija (漢朝 - Hàn cháo) 206. g. p.m.ē. - 220. g.m.ē.

pēcnāves vārds (諡號 - shìhào) vārds (姓名 - xìngmíng) valdīšanas laiks valdīšanas devīze (年號 - niánhào) un tās laiks
Vēsturiski visbiežāk monarhu īpašvārdos lieto: dinastijas apzīmējums (漢 - Haņ) + pēcnāves vārds
Si (Rietumu) Haņu dinastija (西漢朝 - Xi Han cháo) jeb Cjaņu (Agrīnā) Haņu dinastija (前漢朝 - Qian Han cháo) 206. g.p.m.ē. - 9. g.m.ē.
Gaodzu (高祖 - Gāozǔ) Liu Bans (劉邦 - Liú Bāng) 206.-195. g.p.m.ē. nav zināms
imperatore Ļutaihou (呂太后 - Lü Taihou) Ļudži (呂雉 -Lü Zhi) 195.-180. g.p.m.ē. nav zināms
Huidi (惠帝 - Hùidì) Liu Jin (劉盈 - Liú Yíng) 195.-188. g.p.m.ē. nav zināms
Šaodiguns (少帝 - Shǎodì) Liu Guns (劉恭 - Liú Gōng) 188.-184. g.p.m.ē. nav zināms
Šaodihuns (少帝 - Shǎodì) Liu Huns (劉弘 - Liú Hóng) 184.-180. g.p.m.ē. nav zināms
Veņdi (文帝 - Wéndì) Liu Hens (劉恆 - Liú Héng) 179.-157. g.p.m.ē.
 • Houjuaņ (後元 - Hòuyuán) 163.-156. g.p.m.ē.
Dzjindi (景帝 - Jǐngdì) Liu Ci (劉啟 - Liú Qǐ) 156.-141. g.p.m.ē.
 • Džunjuaņ (中元 - Zhōngyuán) 149.-143. g.p.m.ē.
 • Houjuaņ (後元 - Hòuyuán) 143.-141. g.p.m.ē.
Vudi (武帝 - Wǔdì) Liu Če (劉徹 - Liú Chè) 140.-87. g.p.m.ē.
 • Dzjaņjuaņ (建元 - Jiànyuán) 140.-135. g.p.m.ē.
 • Juaņguan (元光 - Yuánguāng) 134.-129. g.p.m.ē.
 • Juaņšo (元朔 - Yuánshuò) 128.-123. g.p.m.ē.
 • Juaņšou (元狩 - Yuánshòu) 122.-117. g.p.m.ē.
 • Juaņdin (元鼎 - Yuándǐng) 116.-111. g.p.m.ē.
 • Juaņfen (元封 - Yuánfēng) 110.-105. g.p.m.ē.
 • Taiču (太初 - Tàichū) 104.-101. g.p.m.ē.
 • Tjaņhaņ (天漢 - Tiānhàn) 100.-97. g.p.m.ē.
 • Taiši (太始 - Tàishǐ) 96.-93. g.p.m.ē.
 • Dženhe (征和 - Zhēnghé) 92,-89. g.p.m.ē.
 • Houjuaņ (後元 - Hòuyuán) 88.-87. g.p.m.ē.
Džaodi (昭帝 - Zhāodì) Liu Fulins (劉弗陵 - Liú Fúlíng) 86.-74. g.p.m.ē.
 • Šijuaņ (始元 - Shǐyuán) 86.-80. g.p.m.ē.
 • Juaņfen (元鳳 - Yuánfèng) 80.-75. g.p.m.ē.
 • Juaņpin (元平 - Yuánpíng) 74. g.p.m.ē.
Čanjivans (昌邑王 - Chāngyìwáng)

vai Haihuņhou (海昏侯 - Hǎihūnhóu)

Liu He (劉賀 - Liú Hè) 74. g.p.m.ē.
 • Juaņpin (元平 - Yuánpíng) 74. g.p.m.ē.
Sjuaņdi (宣帝 - Xuāndì) Liu Sjuņs (劉詢 - Liú Xún) 73.-49. g.p.m.ē.
 • Beņši (本始 - Běnshǐ) 73.-70. g.p.m.ē.
 • Didzje (地節 - Dìjié) 69.-66. g.p.m.ē.
 • Juaņkan (元康 - Yuánkāng) 65.-61. g.p.m.ē.
 • Šeņdzjue (神爵 - Shénjué) 61.-58. g.p.m.ē.
 • Vufen (五鳳 - Wǔfèng) 57.-54. g.p.m.ē.
 • Gaņlu (甘露 - Gānlù) 53.-50. g.p.m.ē.
 • Huanlun (黃龍 - Huánglóng) 49. g.p.m.ē.
Juaņdi (元帝 - Yuándì) Liu Ši (劉奭 - Liú Shì) 48.-33. g.p.m.ē.
 • Čujuaņ (初元 - Chūyuán) 48.-44. g.p.m.ē.
 • Junguan (永光 - Yǒngguāng) 43.-39. g.p.m.ē.
 • Dzjaņdžao (建昭 - Jiànzhāo) 38.-34. g.p.m.ē.
 • Dzjinnin (竟寧 - Jìngníng) 33. g.p.m.ē.
Čendi (成帝 - Chéngdì) Liu Ao (劉驁 - Liú Áo) 32.-7. g.p.m.ē.
 • Dzjaņši (建始 - Jiànshǐ) 32.-28. g.p.m.ē.
 • Hepin (河平 - Hépíng) 28.-25. g.p.m.ē.
 • Janšuo (陽朔 - Yángshuò) 24.-21. g.p.m.ē.
 • Hundzja (鴻嘉 - Hóngjiā) 20.-17. g.p.m.ē.
 • Junši (永始 - Yǒngshǐ) 16.-13. g.p.m.ē.
 • Juaņjaņ (元延 - Yuányán) 12.-9. g.p.m.ē.
 • Suihe (綏和 Suīhé) 8.-7. g.p.m.ē.
Aidi (哀帝 - Āidì) Liu Siņs (劉欣 - Liú Xīn) 6.-1. g.p.m.ē.
 • Dzjaņpin (建平 - Jiànpíng) 6.-3. g.p.m.ē.
 • Juaņšou (元壽 - Yuánshòu) 2.-1. g.p.m.ē.
Pindi (平帝 - Píngdì) Liu Kaņs (劉衎 - Liú Kàn) 1. g.p.m.ē. - 5. g.m.ē.
 • Juaņši (元始 Yuánshǐ) 1.g.-5. g.m.ē.
Žudzijins (孺子嬰 - Rúzǐ Yīng) Liu Jins (劉嬰 - Liú Yīng) 6.-5. g.m.ē.
 • Dzjuše (居攝 - Jùshè) 6. g. - 8. g. oktobris
 • Čuši (初始 - Chūshǐ) 8. g. novembris - 8. g. decembris
Siņ (Jaunā) dinastija (新朝 Xin cháo) (9.-23. g.)
pēcnāves vārds (諡號 - shìhào) vārds (姓名 - xìngmíng) valdīšanas laiks valdīšanas devīze (年號 - niánhào) un tās laiks
Vanmans (王莽 - Wáng Mǎng) nav zināms 9.-23. g.
 • Šidzjaņgo (始建國 - Shǐjiànguó) 9.-13. g.
 • Tjaņfen (天鳳 - Tiānfēng) 14.-19. g.
 • Dihuan (地皇 - Dìhuáng) 20.-23. g.
Haņ dinastijas turpinājums
pēcnāves vārds (諡號 shìhào) vārds (姓名 - xìngmíng) valdīšanas laiks valdīšanas devīze (年號 niánhào) un tās laiks
Genšidi (更始帝 - Gēngshǐdì) Liu Sjuaņs (劉玄 -Liú Xuán) 23.-25. g.
 • Genši (更始 - Gēngshǐ) 23.-25. g.
Dun (Austrumu) Haņu dinastija (東漢朝 - Dong Han cháo) jeb Hou (Vēlīnā) Haņu dinastija (後漢朝 - Hou Han cháo) 25.-220. g.
pēcnāves vārds (諡號 - shìhào) vārds (姓名 - xìngmíng) valdīšanas laiks valdīšanas devīze (年號 - niánhào) un tās laiks
Guanvudi (光武帝 - Guāngwǔdì) Liu Sju (劉秀 - Liú Xiù) 25.-57. g.
 • Dzjaņvu (建武 - Jiànwǔ) 25.-56. g.
 • Dzjaņvudžuņojuaņ (建武中元 - Jiànwǔzhongōyuán) 56.-57. g.
Mindi (明帝 - Míngdì) Liu Džuans (劉莊 - Liú Zhuāng) 58.-75. g.
 • Junpin (永平 - Yǒngpíng) 58.-75.
Džandi (章帝 - Zhāngdì) Liu Da (劉炟 - Liú Dá) 76.-88. g.
 • Dzjaņču (建初 - Jiànchū) 76.-84. g.
 • Juaņhe (元和 - Yuánhé) 84.-87. g.
 • Džanhe (章和 - Zhānghé) 87.-88. g.
Hedi (和帝 - Hédì) Liu Džao (劉肇 - Liú Zhào) 89.-105. g.
 • Junjuaņ (永元 - Yǒngyuán) 89.-105. g.
 • Juaņsin (元興 - Yuánxīng) 105. g.
Šandi (殤帝 - Shāngdì) Liu Luns (劉隆 - Liú Lóng) 106. g.
 • Jaņpin (延平 - Yánpíng) 9 mēneši 106. g.
Aņdi (安帝 - Āndì) Liu Hu (劉祜 - Liú Hù) 106.-125. g.
 • Junču (永初 - Yǒngchū) 107.-113. g.
 • Juaņču (元初 - Yuánchū) 114.-120. g.
 • Junnin (永寧 - Yǒngníng) 120.-121. g.
 • Dzjaņguan (建光 - Jiànguāng) 121.-122. g.
 • Jaņguan (延光 - Yánguāng) 122.-125. g.
Šaodi (少帝 - Shǎodì) vai

Beisjanhou (北鄉侯 - Běixiānghóu)

Liu Ji (劉懿 - Liú Yì) 125. g.
 • Jaņguan (延光 - Yánguāng) 125. g.
Šuņdi (順帝 - Shùndì) Liu Bao (劉保 - Liú Bǎo) 125.-144. g.
 • Jundzjaņ (永建 - Yǒngjiàn) 126.-132. g.
 • Jandzja (陽嘉 - Yángjiā) 132.-135. g.
 • Junhe (永和 - Yǒnghé) 136.-141. g.
 • Haņaņ (漢安 - Hàn'ān) 142.-144. g.
 • Dzjaņkan (建康 - Jiànkāng) 144. g.
Čundi (沖帝 - Chōngdì) Liu Bins (劉炳 - Liú Bǐng) 144.-145. g.
 • Junsi (永嘉 - Yōngxī) 145. g.
Džidi (質帝 - Zhídì) Liu Dzuaņs (劉纘 - Liú Zuǎn) 146.-146. g.
 • Beņču (本初 - Běnchū) 146. g.
Huaņdi (桓帝 - Huándì) Liu Dži (劉志 - Liú Zhì) 146.-168. g.
 • Dzjaņhe (建和 - Jiànhé) 147.-149. g.
 • Hepin (和平 - Hépíng) 150. g.
 • Juaņdzja (元嘉 - Yuánjiā) 151.-153. g.
 • Junsin (永興 - Yǒngxīng) 153.-154. g.
 • Junšou (永壽 - Yǒngshòu) 155.-158. g.
 • Jaņsi (延熹 - Yánxī) 158.-167. g.
 • Junkan (永康 - Yǒngkāng) 167. g.
Lindi (靈帝 - Língdì) Liu Huns (劉宏 - Liú Hóng) 168.-189. g.
 • Dzjaņnin (建寧 - Jiànníng) 168.-172. g.
 • Sipin (熹平 - Xīpíng) 172.-178. g.
 • Guanhe (光和 - Guānghé) 178.-184. g.
 • Džunpin (中平 - Zhōngpíng) 184.-189. g.
Šaodi (少帝 - Shǎodì) vai

Hunnunvans (弘農王 - Hóngnóngwáng)

Liu Biaņs (劉辯 - Liú Biàn) 189. g.
 • Guansi (光熹 - Guāngxī) 189. g.
 • Džaonin (昭寧 - Zhàoníng) 189. g.
Sjaņdi (獻帝 - Xiàndì) Liu Sje (劉協 - Liú Xié) 189.-220. g.
 • Junhaņ (永漢 - Yǒnghàn) 189. g.
 • Džunpin (中平 - Zhōngpíng) 189. g.
 • Čupin (初平 - Chūpíng) 190.-193. g.
 • Sinpin (興平 - Xīngpíng) 194.-195. g.
 • Dzjaņaņ (建安 - Jiàn'ān) 196.-220. g.
 • Jaņkan (延康 - Yánkāng) 220. g.

Literatūra par šo tēmu

 • Кроль Ю.Л. Ханьская концепция «слабого руководства» варварами (цзи ми) // Общество и государство в Китае. Восемнадцатая конференция. - Москва, 1987. С. 77-84.
 • Сыма Цянь. Шицзи (Исторические записки). / пер. с кит. Р.В. Вяткина - серия Памятники письменности Востока, XXXII, 7 - Восточная литература РАН: Москва, 1996. - 464 c. ISBN 5-02-017826-8