Jasa

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Lielā Jasa (mng. Их засаг - "Pamatlēmums"; an. Yasa, vc. Jassa, kr. Великая Яса, Яса) - 1206. gadā Čingishana izsludināts valsts organizācijas pamatakts (funkcionāli analogs jauno un jaunāko laiku konstitūcijai), tiesību un pienākumu pamatprincipi, kas vairākkārt papildināti (1218, 1225), bet gala redakcija pieņemta 1234. gada lielajā kurultajā. Paša termina "jasa" nozīme nav īsti skaidra. Tradicionāli tā skaidrojums ņemts no musulmaņu avotiem un skaidrots kā "likums", kaut arī mongoļu vārds "засаг" to nenozīmē, bet lietots kā "зарлик" sinonīms, ar ko senmongoļi saprata valdnieka rīkojumu vai lēmumu.

Sākotnējais variants esot bijis pierakstīts uiguru rakstībā, un Jasas noraksti glabājušies it visu autoritatīvāko čingisīdu bibliotēkās, bet satura autoritāte bija tik liela, ka gadījumos, kad tika vēlēts jauns hans, karaspēks devās karagājienā, sasaukts lielais kurultajs īpaši svarīgu valstisku jautājumu apspriešanai, tika svinīgi atnests Jasas tīstoklis un tā publiski lasīta. Līdz mūsu dienām pilns teksts nav saglabājies. Pamattēzes zināmas no pārstāstiem un citātiem citos avotos. Kodekss sastāvēja no piecām pamatdaļām: kriminālnoziegumi, armijas uzbūve un karš, ģimenes tiesības, nopelni, aizliegumi, kā arī no paša Čingishana izteikumiem par šo tēmu, t.s. bilikām. Tas nebija likumu krājums, kaut arī ietvēra sevī zināmas krimināltiesību normas, bet gan tieši pašu nomadu uzvedības "svētie" pamatprincipi, savukārt civil- un krimināltiesiski impērijas zemēs bija spēkā vietējās paražu tiesības.

Jasa bija svarīgāka par jebkurām paražu vai reliģiskajām tiesībām, un jebkāds tās pārkāpums, pat nejaušs, impērijas laikā tika bargi sodīta kā kriminālnoziegums. Bija aizliegta slepkavība, laulības pārkāpšana, zādzība, zagtā uzpirkšana, bēgļa slēpšana, buršanās (lai nodarītu ļaunu), parādu neatdošana, ieroču pazaudēšana u.tml. Jasas pārkāpējs bija tas, kurš atteicās palīdzēt ceļiniekam ar ūdeni un pārtiku (pat ēda cita klātbūtnē, to nepacienājot), vai vēl trakāk, nepalīdzēja kara biedram. Par smagiem pārkāpumiem draudēja nāve, par sīkākiem – miesassods vai izsūtīšana uz mazapdzīvotiem valsts apgabaliem, kur trūka iedzīvotāju. Tā tika panākts Pax mongolica fenomens, ko avoti apraksta kā: "ja kāda sieviete viena pati ar zelta paplāti uz galvas dotos ceļā, neviens neuzdrošinātos viņu aizskart" (Džuveini).

Jaunais sociālais imperatīvs - savstarpēja izpalīdzēšana, kolektīvā atbildība un viesmīlība, - lielā mērā ietekmēja arī Mongoļu impērijas ārpolitiku. Proti, tika strikti nodalīta kara viltība un zvēresta laušana. Pretinieka dezinformēšana tika uztverta kā pašsaprotama un, ja kāds nekritiski uzņem informāciju, tad tas pats vainīgs. Viltīgam un varonīgam pretiniekam bez problēmām tika piedāvāts kļūt par kara biedru uz līdztiesiskiem pamatiem, jo "par varonību un attapību kaujas laukā nesoda". Savukārt līguma, zvēresta laušana un viesmīlības pārkāpšana piedota netika, tā bija noziegšanās pret lietu pamatkārtību. Piemēram, laikabiedrus izbrīnīja, ka ja tika nogalināti sūtņi, mongoļi neraudzījās ne uz kādiem reālpolitikas apsvērumiem – vainīgo neizbēgami gaidīja atriebe, neraugoties uz noilgumu, – un daudzas zemes tika iekarotas vai pilsētas pilnībā nopostītas tikai šī iemesla dēļ. Jaunajos un jaunākajos laikos starptautiskajās attiecībās ieviestā diplomātu neaizskaramība nāk tieši no Mongoļu impērijas laika.

Pēc Mongoļu impērijas sašķelšanās atsevišķās čingisīdu valstīs zināma Jasas ietekme, līdz ar Čingishana tēla sakralizāciju, saglabājās līdz pat XV-XVI gs., atsevišķiem tās pantiem (galvenokārt par kriminālnodarījumiem) iekļaujoties vēlākajā likumdošanā.

Literatūra par šo tēmu

 • Demerie Paula Faitler. The Yasa of Genghis Khan: A Reconstruction and History. - University of Wisconsin, Madison, 1974 - 260 p.
 • Ayalon D. The Great Yasa of Chinggis khan. A Reexamination (Part’s A, B. Ca, C2) // Studia Islamica, Vol. 33, 1971. P. 97-140; 1971, Vol. 34. P. 151-180; Vol. 36, 1972. P. 113-158; Vol. 38, 1973. P. 107-156.
 • Morgan D. The Great Yasa of Chingiz Khan and Mongol law in the Ilkhanate. // Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, 1986. P.163-176
 • Rachewiltz I. de. Some reflection on Činggis Qan’s Yasay. // East Asian History, Vol. 6, 1993. P. 91-104.
 • Poliak A. N. The Influence of Chingis Khan ׳s Yasa upon the General Organization of the Mamlük State // Bulletin of the School of Oriental and African Studies. Vol. 10. No 4, 1942.
 • Ratchnevsky P. Die Yasa (Jasag) Chingis Khans und ihre Problematik // Schrifter zur Geschichte und Kultur des alten Oriens 5: Sprache, Geschichte und Kultur der Altaischen Volker. - Berlin, 1974

 • Rüdiger Wolfrum: Das Recht der Mongolei unter Dschingis Khan und seinen Nachfolgern: Die Bedeutung des Rechts in nicht-staatlich verfassten Gesellschaften. // Verfassung und Recht in Übersee (VRÜ). 39. Jg., 2006, S. 5-17.
 • Ratschnevsky P. Die Yasa (Jasaq) Cinggis-khans und ihre Problematik. // Schriften zur Geschichte und Kultur des alten Orients. Bd. 5 (Sprache, Geschichte und Kultur der altaischen Volker). - Berlin, 1974, S. 164-172.

 • Эгль Д. Великая яса Чингис-хана, монгольская империя и шариат. // Монгольская империя и кочевой мир. Вып.1. - Улан-Удэ, 2004.
 • Крадин Н. Н., Скрынникова Т. Д. Империя Чингис-хана. - Восточная литература: Москва, 2006. ISBN 5-02-018521-3
 • Вернадский Г. В. О составе Великой Ясы Чингис Хана: с приложением главы о Ясе из "Истории" Джувейни в переводе В. Ф. Минорского. // Studies in Russian and Oriental History. № I. Bruxelles, 1939, РР. 12-148.
 • Дугарова С.Ж. Историографический обзор источников "Великой Ясы" Чингисхана. // Гуманитарный вектор. Серия: Филология, востоковедение. № 4 / 2012
 • Ванчикова Ц. П. Монгольские правовые памятники и история их изучения // Мункуевские чтения : материалы междунар. науч.-практ. конференции, посв. 80-летию Н. Ц. Мункуева. Ч. 1. - Улан-Удэ, 2004. С. 23–36.
 • Попов П. Яса Чингис-хана и уложение монгольской династии Юань-чао-дянь-чжан // Записки Восточного отделения Российского археологического общества (ЗВОРАО). 1906. Т. 17. Вып. 2–3. С. 150–164.
 • Рязановский В. А. Великая Яса Чингисхана // Известия Харбинского юридического факультета. Т. 10, 1933.

Resursi internetā par šo tēmu