Novgorodas hronikas

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Novgorodas hronikas (kr. Новгородские летописи) - pieci Novgorodas republikas XI-XVII gs. hroniku u.c. avotu apkopojumi, tradicionāli tiek apzīmēti ar latīņu cipariem: I, II, III, IV un V:

 • I Novgorodas hronika (Новгородская первая летопись, līdz 1442.);
 • II Novgorodas hronika (Новгородская вторая летопись, līdz 1587.);
 • III Novgorodas hronika (Новгородская третья летопись, līdz 1674.);
 • IV Novgorodas hronika (Новгородская четвертая летопись, līdz 1440.);
 • V Novgorodas hronika (Новгородская пятая летопись, līdz 1446.);

Senākā ir t.s. I Novgorodas hronika, kurai zināmas divas redakcijas. Vecākais ir t.s. XIV gs. sarakstītais Sinodes kodekss (Синодальный список) - fragmentāri saglabājies manuskripts, - atspoguļo notikumus un faktus līdz 1333. gadam (par pamatu ņemot Pagājušo laiku stāsta 1093. gada kodeksu). Ar Novgorodu saistītie notikumi tajā sākas ar XII gs. otro desmitgadi. Jaunākā redakcija ir iepriekšējās pārstrādāts variants, turpināts (līdz XV gs. 40. gadiem). Tās sastāvā papildus iekļauta arī t.s. Krievu tiesa un virkne likumdošanas kodeksu. IV Novgorodas hronika (līdz 1418. gada notikumiem tā balstās uz zudušo Novgorodas Sofijas norakstu) turpina notikumu hronoloģisku aprakstu līdz XV gs. 70. gadiem (daži noraksti papildināti ar jaunākiem notikumiem), un ir saglabājusies vairākos norakstos. V Novgorodas hronika ir pārstrādāts un papildināts IV hronikas variants. Tapšanas ziņā jaunākās ir II un III hronikas: II hronika (fragmentāri saglabājies viens manuskripts) ir XVI gs. beigās tapusi kompilācija no vairākiem senākiem norakstiem, iekļaujot ziņas par Joanna IV valdīšanu. III hronikā vairāk apkopotas ziņas par Novgorodas Baznīcas vēsturi, ietver sevī vērtīgu informāciju par arhitektūras objektu vēsturi. Pastāv vairākos norakstos, no kuriem galvenais beidzas ar 1674. gadu, bet dažos citos ir jaunāki papildinājumi. Pirmo reizi šīs 5 hronikas publicētas 1876. gada krājumā "Новгородские летописи", bet 1915.-1929. gadā krājumā "Полное собрание русских летописей" IV sējumā. Bez tam pastāv vairāki atsevišķu hroniku izdevumi.

Bez šīm uzskaitītajām, ir visai liels apjoms vēl neapkopotu un nepublicētu avotu, no kuriem daļa pēc satura tuvi Novgorodas Sofijas hroniku grupai (piemēram, VI Novgorodas hronika) vai ir kompilatīvi Novgorodas u.c. senkrievu kņazistu avotu apvienojumi. Liela grupa nepublicēto avotu pēc satura ir tuvi III Novgorodas hronikai.

Skat. arī Pleskavas hronikas

Literatūra par šo tēmu

 • Zeids Teodors. Senākie rakstītie Latvijas vēstures avoti līdz 1800. gadam. - Zvaigzne: Rīga, 1992., 17. lpp.

 • Serge A. Zenkovsky. Medieval Russia's Epics, Chronicles, and Tales. / Revised and enlarged Edition. - Meridian: New York, NY, 1974, ISBN 0-452-01086-1
 • The Chronicle of Novgorod, 1016-1471 (Camden Third Series, V. 25) - Ams Pr Inc., 1988, 237 p. ISBN-10: 0404047998
 • The chronicle of Novgorod, 1016-1471 / Robert Michell; Nevill Forbes / Russian series (Academic International Press), v.18 - Academic International: Hattiesburg, Miss., 1970, 237 p.

 • Dietze J. Frequenzwörterbuch zur Synodalhandschrift der Ersten Novgoroder Chronik. - Halle (Saale), 1977.
 • Die Erste Novgoroder Chronik nach ihrer altesten Redaction (Synodalhandschrift) 1016—1330 /1352: Edition der altrussischen Textes und Faximile der Handschrift im Nachdruck. - Leipzig, 1971
 • Die Erste Novgoroder Chronik nach ihrer aeltesten Redaktion. - Otto Sagner: Muenchen, 1971, 630 S. ISBN 3-87690-061-1
 • Frequenzworterbuch zur jungeren Redaktion der ersten Novgoroder Chronik (Sagners slavistische Sammlung) - Otto Sagner: Muenchen, 1984, 677 S. ISBN 3876902827
 • Frequenzworterbuch zur Synodalhandschrift der Ersten Novgoroder Chronik / von Joachim Dietze - Wissenschaftspublizistik der Martin-Luther-Universitat: Halle-Wittenberg, 1977, 345 S.
 • Frequenzwörterbuch zur vierten Novgoroder Chronik / von Joachim Dietze - Wissenschaftspublizistik der Martin-Luther-Universitat: Halle-Wittenberg, 1984, 436 S.
 • Paradigmatische Aspekte der Textstruktur : textlinguistische Untersuchungen zu der intra- und der intertextuellen funktionalen Belastung von Strukturelementen der frühen ostslavischen Chroniken / Ulrich Schweier - Sagner: München, 1995, 322 S. ISBN 3-87690-614-8
 • Die Sprache der ersten Novgoroder Chronik : die von der Synodalhandschrift graphisch reflektierte phonetische und phonologische Situation / Joachim Dietze - Leipzig, Univ., Diss., 1971 / Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza: Poznań, 1975, 203 S.
 • Aspekt und verbale Zeitlichkeit in der ersten Novgoroder Chronik : Aspekt und verbale Zeitlichkeit in der 1. Novgoroder Chronik / Wulf Budich - Akad. Druck- u. Verlagsanst.: Graz, 1969, 288 S.

 • Прозоровский Д. И. Кто был первым писателем первой Новгородской летописи? // ЖМНП. 1852. Июль. Отд. 2. С. 1-28.
 • Погодин М. П. Новгородские летописи // Известия по русскому языку и словесности. 1857. Т. 1. Вып. 3. Стб. 209-233.
 • Яниш Н. Н. Новгородская летопись и ее московские переделки. М., 1874. 96 с.
 • Сенигов И. П. О новгородских летописях // Сенигов И. П. Историко-критические исследования о Новгородских летописях и о Российской истории В. Н. Татищева. М., 1887. С. 1-146.
 • Тихомиров И. А. О Тимофее — пономаре, упоминаемом в Синодальном списке первой Новгородской летописи // ЖМНП. 1887. № 3. Отд. 2. С. 28-37.
 • Тихомиров И. А. Несколько заметок о новгородских летописях // ЖМНП. 1892. Сен. Отд. 2. С. 144-152.
 • Ляпунов Б. М. Исследование о языке Синодального списка 1-й Новгородской летописи. - СПб., 1900.
 • Троцкий И. М. Опыт анализа первой Новгородской летописи // Известия АН СССР. Сер. 7. Отд. общественных наук. 1933. № 5. С. 337—362.
 • Лихачев Д. С. Новгородские летописные своды XII в.: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук // Известия АН СССР. Отд. литературы и языка. 1944. Т. 3. Вып. 2-3. С. 98-106.
 • Лихачев Д. С. Софийский временник и новгородский политический переворот 1136 г. // Исторические записки. Т. 25. 1948. С. 240-266.
 • Зимин А. А., Насонов А. Н. О так называемом Троицком списке Новгородской первой летописи//Вопросы истории. 1951. № 2. С. 89—91.
 • Подвшина Н. Л. К вопросу о месте составления Синодального списка Новгородской первой летописи//Вестник Моск. гос. ун-та. 1966. Сер. 9. История. № 1. С. 67—75.
 • Алешковский М. X. Новгородский летописный свод конца 1220-х гг. // Летописи и хроники, 1980. М., 1981. С. 104-111.
 • Янин В. Л. К вопросу о роли Синодального списка Новгородской I летописи в русском летописании XV в. // Летописи и хроники, 1980. М., 1981. С. 153—181.
 • Янин В. Л. К хронологии новгородского летописания первой трети XIII в. // Новгородский исторический сборник. Л., 1984. Вып. 2(12). С. 87—96.
 • Квирквелия О. Р. Методика анализа системы умолчания Новгородской I летописи // Математика в изучении средневековых повествовательных источников. М., 1986. С. 83-97.
 • Гиппиус А. А. Лингво-текстологическое исследование Синодального списка Новгородской первой летописи: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. М., 1996.
 • Гиппиус А. А. К истории сложения текста Новгородской первой летописи // Новгородский исторический сборник. СПб., 1997. Вып. 6 (16). С. 3—72.
 • Гиппиус А. А. К характеристике новгородского владычного летописания XII—XIV вв. // Великий Новгород в истории средневековой Европы: К 70-летию В. Л. Янина. М., 1999. С. 345-364.
 • Гимон Т. В., Гиппиус А. А. Новые данные по истории текста Новгородской первой летописи // Новгородский исторический сборник. СПб, 1999. Вып. 7 (17). С. 18—47.
 • Гимон Т. В. Работа новгородского летописца XV в.: Комиссионный список Новгородской первой летописи // Историческая антропология: Место в системе социальных наук, источники и методы интерпретации: Тезисы докладов и сообщений научной конференции (Москва, 4—6 февраля 1998 г.). М., 1998. С. 91—93.
 • Бобров А. Г. Новгородские летописи XV в.: (Исследование и тексты): Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. - СПб., 1996.

Resursi internetā par šo tēmu