Piecu dinastiju un desmit valstu laiks

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Piecu dinastiju un desmit valstu laiks

Piecu dinastiju un desmit valstu laiks (五代十國 - Wǔdài Shíguó)
907.-960. g.
tempļa vārds
(廟號 miàohào)
pēcnāves vārds
(諡號 shìhào)
vārds (姓名 - xìngmíng) valdīšanas
laiks
valdīšanas devīze
(年號 niánhào), tās laiks
(tjurku šato cilts) Piecas dinastijas
Vēsturiski visbiežāk lieto: dinastijas nosaukums + tempļa vārds vai pēcnāves vārds
Hou (Vēlīnā) Lian dinastija (後梁朝 - Hou Liáng cháo)
907.-923. g.
Taidzu (太祖 - Tàizǔ) sarežģīts,nelieto Džu Veņ (朱溫 - Zhū Wēn) 907.-912.
 • Kaipin (開平 - Kāipíng) 907.-911.
 • Cjaņhua (乾化 - Qiánhuà) 911.-912.
nav zināms Modi (末帝 - Mòdì) Džu Džeņ (朱瑱 - Zhū Zhèn) 913.-923.
 • Cjaņhua (乾化 - Qiánhuà) 913.-915.
 • Džeņmin (貞明 - Zhēnmíng) 915.-921.
 • Lunde (龍德 - Lóngdé) 921.-923.
Hou (Vēlīnā) Tan dinastija (後唐朝 - Hou Tan cháo)
923.-936. g.
Džuandzun
(莊宗 - Zhuāngzōng)
sarežģīts, nelieto Li Cunsju (李存勗 - Lǐ Cúnxù) 923.-926.
 • Tunguan (同光 - Tóngguāng) 923.-926.
Mindzun (明宗 - Míngzōng) sarežģīts, nelieto Li Sijuaņ (李嗣源 - Lǐ Sìyuán)
vai Li Daņ (李亶 - Lǐ Dǎn)
926.-933.
 • Tjaņčen (天成 - Tiānchéng) 926.-930.
 • Čansin (長興 - Chángxīng) 930.-933.
nav zināms Miņdi (節閔帝 - Mǐndì) Li Cunhou (李從厚 - Lǐ Cónghòu) 933.-934.
 • Jinšuņ (應順 - Yìngshùn) 913.-915.
nav zināms Modi (末帝 - Mòdì) Li Cunke (李從珂 - Lǐ Cóngkē) 934.-936.
 • Cjintai (清泰 - Qīngtài) 934.-936.
Hou (Vēlīnā) Dzjiņ dinastija (後晉朝 - Hou Jin cháo)
936.-947. g.
Gaodzu (高祖 - Gāozǔ) sarežģīts, nelieto Ši Dzjintan (石敬瑭 - Shì Jìngtáng) 936.-942.
 • Tjaņfu (天福 - Tiānfú) 936.-942.
nav zināms Čudi (出帝 - Chūdì) Ši Čungui (石重貴 - Shì Chónggùi) 942.-947.
 • Tjaņfu (天福 - Tiānfú) 942.-944.
 • Kaijuņ (開運 - Kāiyùn) 944.-947.
Hou (Vēlīnā) Haņ dinastija (後漢朝 - Hou Han cháo)
947.-950.
Gaodzu (高祖 - Gāozǔ) sarežgīts, nelieto Liu Džijuaņ (劉知遠 - Liǔ Zhīyuǎn) 947.-948.
 • Tjaņfu (天福 - Tiānfú) 947.
 • Cjaņju (乾祐 - Qiányòu) 948.
nav zināms Jiņdi (隱帝 - Yǐndì) Liu Čeņju (劉承祐 - Liǔ Chéngyòu) 948.-950.
 • Cjaņju (乾祐 - Qiányòu) 948.-950.
Hou (Vēlīnā) Džou dinastija (後周朝 - Hou Zhou cháo)
951.-960.
Taidzu (太祖 - Tàizǔ) sarežģīts, nelieto Guo Vei (郭威 - Guō Wēi) 951.-954.
 • Guanšuņ (廣順 - Guǎngshùn) 951.-954.
 • Sjaņde (顯德 - Xiǎndé) 954.
Šidzun (世宗 - Shìzōng) sarežģīts, nelieto Čai Žun (柴榮 - Chái Róng) 954.-959.
 • Sjaņde (顯德 - Xiǎndé) 954.-959.
nav zināms Gundi (恭帝 - Gōngdì) Čai Dzunsjuņ
(柴宗訓 - Chái Zōngxùn)
959.-960.
 • Sjaņde (顯德 - Xiǎndé) 959.-960.

t.s. Desmit valstis

Vēsturiski pieņemts lietot paša vārdu, ja nav norādīts cits
tempļa vārds
(廟號 miàohào)
pēcnāves vārds
(諡號 shìhào)
vārds (姓名 - xìngmíng) valdīšanas
laiks
valdīšanas devīze
(年號 niánhào), tās laiks
Vu Jue valsts (吳越朝 - Wu Yue cháo)
904.-978.
Taidzu (太祖 - Tàizǔ) Vu Suvan (武肅王 - Wǔsùwáng) Cjaņ Liu (錢鏐 - Qián Liú) 904.-932.
 • Tjaņbao (天寶 - Tiānbǎo) 908.-923.
 • Baoda (寶大 - Bǎodà) 923.-925.
 • Baodžen (寶正 - Bǎozhèng) 925.-932.
Šidzun (世宗 - Shìzōng) Veņmuvan (文穆王 - Wénmùwáng) Cjaņ Juaņguaņ
(錢元瓘 - Qián Yuánguàn)
932.-941. nav zināms
Čendzun (成宗 - Chéngzōng) Džunsjaņvan
(忠獻王 - Zhōngxiànwáng)
Cjaņ Dzuo (錢佐 - Qián Zuǒ) 941.-947. nav zināms
nav zināms Džunsjuņvan
(忠遜王 - Zhōngxùnwáng)
Cjaņ Dzun (錢倧 - Qián Zōng) 947. nav zināms
nav zināms Džunjivan
(忠懿王 - Zhōngyìwáng)
Cjaņ Ču (錢俶 - Qián Chù) 947.-978. nav zināms
Miņ valsts (閩朝 - Min cháo) 909.-945. g.,
iekļaujot Iņ valsti (殷朝 - Yin cháo) 943.-945. g.
Taidzu (太祖 - Tàizǔ) Džunjivan (忠懿王 - Zhōngyìwáng) Van Šeņdži (王審知 Wáng - Shěnzhī) 909.-925. nav zināms
nav zināms nav zināms Van Jaņhaņ (王延翰 - Wáng Yánhàn) 925.-926. nav zināms
Taidzun (太宗 - Tàizōng) Huidi (惠帝 - Hùidì) Van Jaņdzjuņ (王延鈞 - Wáng Yánjūn) 926.-935.
 • Luncji (龍啟 - Lóngqǐ) 933.-935.
 • Junhe (永和 - Yǒnghé) 935.
Kandzun (康宗 - Kāngzōng) sarežģīts, nelieto Van Dzjipen (王繼鵬 - Wáng Jìpéng) 935.-939.
 • Tunveņ (通文 - Tōngwén) 936.-939.
Dzjindzun (景宗 - Jǐngzōng) sarežģīts, nelieto Van Jaņsi (王延羲 - Wáng Yánxī) 939.-944.
 • Junlun (永隆 - Yǒnglóng) 939.-944.
nav zināms Tjaņdedi (天德帝 - Tiāndédì)
(Jiņ imperators)
Van Jaņdžen (王延政 - Wáng Yánzhèng) 943.-945.
 • Tjaņde (天德 - Tiāndé) 943.-945.
Dziņnaņ valsts (荊南) (jeb Naņpin 南平)
906.-963.
nav zināms Vusjiņvan (武信王 - Wǔxìnwáng Gao Dzjisin (高季興 - Gāo Jìxīng) 909.-928. nav zināms
nav zināms Veņsjiņvan (文獻王 - Wénxìnwáng) Gao Cunhuei (高從誨 - Gāo Cōnghùi) 928.-948. nav zināms
nav zināms Džeņjivan (貞懿王 - Zhēnyìwáng) Gao Baožun (高寶融 - Gāo Bǎoróng) 948.-960. nav zināms
nav zināms Ši Džun (侍中 - Shì Zhōng) Goa Baosjui (高寶勗 - Gāo Bǎoxù) 960.-962. nav zināms
nav zināms nav zināms Gao Dzjičun (高繼沖 - Gāo Jìchōng) 962.-963. nav zināms
Ču valsts (楚)
897.-951.
nav zināms Vumovan (武穆王 - Wǔmòwáng) Ma Jiņ (馬殷 - Mǎ Yīn) 897.-930. nav zināms
nav zināms Henjanvan (衡陽王 - Héngyángwáng) Ma Sjišen (馬希聲 - Mǎ Xīshēng) 930.-932. nav zināms
nav zināms Veņdžaovan (文昭王 - Wénzhāowáng) Ma Sjifaņ (馬希範 Mǎ - Xīfàn) 932.-947. nav zināms
nav zināms Feivan (廢王 - Fèiwáng) Ma Sjiguan (馬希廣 - Mǎ Xīguǎng) 947.-950. nav zināms
nav zināms Gunsjaovan (恭孝王 - Gōngxiàowáng) Ma Sje (馬希萼 - Mǎ Xīè) 950. nav zināms
nav zināms nav zināms Ma Sjičun (馬希崇 - Mǎ Xīchóng) 950.-951. nav zināms
Vu valsts (吳)
904.-937.
Taidzu (太祖 - Tàizǔ) Sjaovudi (孝武帝 - Xiàowǔdì) Jan Sinmi (楊行密 - Yáng Xíngmì) 904.-905.
 • Tjaņju (天祐 - Tiānyòu) 904.-905.
Liedzun (烈宗 - Lièzōng) Dzjindi (景帝 - Jǐngdì) Jan Vo (楊渥 - Yáng Wò) 905.-908.
 • Tjaņju (天祐 - Tiānyòu) 905.-908.
Gaodzu (高祖 - Gāozǔ) Sjuaņdi (宣帝 - Xuāndì) Jan Lunjaņ(楊隆演 - Yáng Lóngyǎn) 908.-921.
 • Tjaņjou (天祐 - Tiānyòu) 908.-919.
 • Vuji (武義 - Wǔyì) 919.-921.
nav zināms Žuidi (睿帝 - Rùidì) Jan Pu (楊溥 - Yáng Pǔ) 921.-937.
 • Šuņji (順義 - Shùnyì) 921.-927.
 • Cjaņdžeņ (乾貞 - Qiánzhēn) 927.-929.
 • Dahe (大和 - Dàhé) 929.-935.
 • Tjaņdzuo (天祚 - Tiānzuò) 935.-937.
Naņ (Dienvidu) Tan valsts (南唐)
937.-975. g.
Vēsturiski pieņemts lietot: dinastijas nosaukums + pēcnāves vārds. Savukārt Hou Džu avotos dēvē Li Hou Džu (李後主 - Lǐ Hòu Zhǔ).
Sjaņ Džu (先主 - Xiān Zhǔ
vai Liedzu (烈祖 - Lièzǔ)
sarežģīts, nelieto Li Biaņ (李昪 - Lǐ Biàn) 937.-943.
 • Šeņjuaņ (昇元 - Shēngyuán) 937.-943.
Džun Džu (中主 - Zhōng Zhǔ)
vai Juaņdzun (元宗 - Yuánzōng)
sarežgīts, neizmanto Li Dzjin (李璟 - Lǐ Jǐng) 943.-961.
 • Baoda (保大 - Bǎodà) 943.-958.
 • Dzjaotai (交泰 - Jiāotài) 958.
 • Džunsin (中興 - Zhōngxīng) 958.
Hou Džu (後主 - Hòu Zhǔ) Vuvan (武王 - Wǔwáng) Li Jui (李煜 - Lǐ Yù) 961.-975. nav zināms
Naņ (Dienvidu) Haņ dinastija (南漢朝 - Nán Hàn cháo)
917.-971.
Gaodzu (高祖 - Gāozǔ) Tjaņhuandadi
(天皇大帝 - Tiānhuángdàdì)
Liu Jaņ (劉巖 - Liǔ Yán)
vai Liu Jāņ (劉龑 - Liǔ Yǎn)
917.-925.
 • Cjaņhen (乾亨 - Qiánhēng) 917.-925.
 • Bailun (白龍 - Báilóng) 925.-928.
 • Dajou (大有 - Dàyǒu) 928.-941.
nav zināms Šandi (殤帝 - Shāngdì) Liu Feņ (劉玢 - Liǔ Fēn) 941.-943.
 • Guantjaņ (光天 - Guāngtiān) 941.-943.
Džundzun (中宗 - Zhōngzōng) sarežģīts, nelieto Liu Čen (劉晟 - Liǔ Chéng) 943.-958.
 • Jincjaņ (應乾 - Yìngqián) 943.
 • Cjaņhe (乾和 - Qiànhé) 943.-958.
Hou Džu (後主 - Hòu Zhǔ) nav zināms Liu Čan (劉鋹 - Liǔ Chǎng) 958.-971.
 • Dabao (大寶 - Dàbǎo) 958.-971.
Bei (Ziemeļu) Haņ valsts (北漢朝 - Bei Hàn cháo)
951.-979.
Šidzu (世祖 - Shìzǔ) Šeņvudi (神武帝 - Shénwǔdì) Liu Miņ (劉旻 - Liǔ Mín) 951.-954.
 • Cjaņju (乾祐 - Qiányòu) 951.-954.
Žuidzun (睿宗 - Rùizōng) Sjaohedi (孝和帝 - Xiàohédì) Liu Čendzjuņ (劉承鈞 - Liǔ Chéngjūn) 954.-970.
 • Cjaņju (乾祐 - Qiányòu) 954.-957.
 • Tjaņhui (天會 - Tiānhùi) 957.-970.
Šao Džu (少主 - Shào Zhǔ) nav zināms Liu Dzjeņ (劉繼恩 - Liǔ Jìēn) 970. nav zināms
nav zināms
Jinvudi (英武帝 - Yīngwǔdì) Liu Dzijuaņ (劉繼元 - Liǔ Jìyuán) 970.-982.
 • Guanjuņ (廣運 - Guǎngyùn) 970.-982.
Cjaņ (Agrīnā) Šu valsts (前蜀朝 - Qián Shu cháo)
907.-925.
Gaodzu (高祖 - Gāozǔ) sarežģīts, nelieto Van Dzjaņ (王建 - Wáng Jiàn) 907.-918.
 • Tjaņfu (天復 - Tiānfù) 907.
 • Vučen (武成 - Wǔchéng) 908.-910.
 • Junpin (永平 - Yǒngpíng) 911.-915.
 • Tundžen (通正 - Tōngzhèng) 916.
 • Tjaņhaņ (天漢 - Tiānhàn) 917.
 • Guantjaņ (光天 - Guāngtiān) 918.
Hou Džu (後主 - Hòu Zhǔ) nav zināms Van Jaņ (王衍 - Wáng Yǎn) 918.-925.
 • Cjaņde (乾德 - Qiándé) 918.-925.
 • Sjaņkan (咸康 - Xiánkāng) 925.
Hou (Vēlīnā) Šu valsts (後蜀朝 - Hou Shu cháo)
934.-965. g.
Gaodzu (祖祖 - Gāozǔ) sarežģīts,
nelieto
Men Džisjan (孟知祥 - Mèng Zhīxiáng) 934.
 • Minde (明德 - Míngdé) 934.
Hou Džu (後主 - Hòu Zhǔ) nav zināms Men Čan (孟昶 - Mèng Chǎng) 938.-965.
 • Minde (明德 - Míngdé) 934.-938.
 • Guandžen (廣政 - Guǎngzhèng) 938.-965.

Desmit valstu laika seperātiskie valdījumi

Juridiski provinces, de facto neatkarīgi valstiskie veidojumi t.s. piecu dinastiju un desmit valstu laikā, kurus tradicionāli neiekļauj t.s. "desmit valstu" sarakstā
tituls, ieņemamais amats vārds (姓名 - xìngmíng) amatā atrašanās laiks
Vupiņas un Hunaņas vietvaldība (節度 - jiédù) - 950.-963. g.
līdzīgs provinces veidojums kā femas Bizantijas impērijā)
Vupiņas dzjeduši (kara gubernators)
(武平節度使 - Wǔpíng jiédùshǐ)
Liu Jaņ (劉言 - Liǔ Yán) 950.-953.
Vupiņas dzjeduši (kara gubernators)
武平節度使 Wǔpíng jiédùshǐ
Van Kui (王逵 - Wáng Kúi )
vai Van Dzjiņkui (王進逵 - Wáng Jìnkúi)
953.-956.
Hunaņas djzeduši (kara gubernators)
湖南節度使 Húnán jiédùshǐ
Džou Sjinfen (周行逢 - Zhōu Xíngféng) 956.-962.
Hunaņas djzeduši (kara gubernators)
湖南節度使 Húnán jiédùshǐ
Džou Baocjuaņ (周保權 - Zhōu Bǎoquán) 962.-963.
Cjuaņdžanas vietvaldība (節度 - jiédù) - 945.-978. g.
līdzīgs provinces veidojums kā femas Bizantijas impērijā)
Cjuaņdžanas dučžihuiši (virspavēlnieks)
泉漳都指揮使 Quánzhāng dūzhǐhūishǐ
Liu Cunsjao (留從效 - Liú Cóngxiào) 945.-962.
Cjuaņdžanas liušou (vietvaldis)
泉漳留守 Quánzhāng liúshǒu
Liu Šaodzi (留紹鎡 - Liú Shàozī) 962.
Cjuaņdžanas dzjeduši (kara gubernators)
泉漳節度使 Quánzhāng jiédùshǐ
Džan Haņsi (張漢思 - Zhāng Hànsī) 962.-963.
Cjuaņdžanas dzjeduši (kara gubernators)
泉漳節度使 Quánzhāng jiédùshǐ
Čeņ Hundzjin (陳洪進 - Chén Hóngjìn) 963.-978.