Sešpadsmit (barbaru) valstis

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Sešpadsmit barbaru valstis (十六国 - Shí liù guó) - valstu konglomerāts, kas pastāvēja Ķīnā laikā no 304. līdz 439. gadam pēc Ziemeļķīnas sabrukuma.

Dižā Haņ valsts (Cheng Han) 304.-329. g.
(tradicionālajos avotos nošķir Bei Haņ (Ziemeļu Haņ) un Cjaņ Džao (Agrīnā Džao) valsti
Bei (Ziemeļu) Haņ valsts (北漢 - Bei Han) 304.-318. g.
tempļa vārds
(廟號 miàohào)
pēcnāves vārds
(諡號 shìhào)
vārds
(姓名 - xìngmíng)
valdīšanas laiks valdīšanas devīze (年號 niánhào),
tās laiks
Gaodzu (高祖 - Gāozǔ) Guan Veņdi
(光文帝 - Guāngwéndì)
Ļu Juaņ (劉淵 - Liú Yuān) 304.-310.
 • Dzjaņsin (建興 - Jiànxīng) 304.-308.
 • Junfen (永鳳 - Yǒngfèng) 308.-309.
 • Hežui (河瑞 - Hérùi) 309.-310.
nav zināms Lianvan (梁王 - Liángwáng) Liu He (劉和 - Liú Hé) 7 dienas 310. g. nav zināms
Ledzun
(烈宗 - Lièzōng)
Džao Vudi
(昭武帝 - Zhāowǔdì)
Ļu Cun
(劉聰 - Liú Cōng)
310.-318.
 • Guansin (光興 - Guāngxīng) 310.-311.
 • Dzjapin (嘉平 - Jiāpíng) 311.-315.
 • Dzjaņjuaņ (建元 - Jiànyuán) 315.-316.
 • Liņdzja (麟嘉 - Línjiā) 316.-318.
nav zināms Jiņdi (隱帝 - Yǐndì) Ļu Caņ (劉粲 - Liú Càn) 1 mēnesis 318. g.
 • Haņčan (漢昌 - Hànchāng) 318.
Cjaņ (Agrīnā) Džao valsts (前趙 - Qian Zhao) 318.-329. g.
tempļa vārds
(廟號 miàohào)
pēcnāves vārds
(諡號 shìhào)
vārds
(姓名 - xìngmíng)
valdīšanas laiks valdīšanas devīze (年號 niánhào),
tās laiks
nav zināms Hou Džu (後主 -Hòu Zhǔ) Liu Jao (劉曜 - Liú Yào) 318.-329.
 • Guanču (光初 - Guāngchū) 318.-329.
Hou (Vēlīnā) Džao valsts (後趙 - Hou Zhao)
319.-351. g.
tempļa vārds
(廟號 miàohào)
pēcnāves vārds
(諡號 shìhào)
vārds
(姓名 - xìngmíng)
valdīšanas laiks valdīšanas devīze (年號 niánhào),
tās laiks
Gaodzu (高祖 - Gāozǔ) Mindi (明帝 - Míngdì) Ši Le (石勒 - Shí Lè) 319.-333.
 • Džaovan (趙王 - Zhàowáng) 319.-328.
 • Taihe (太和 - Tàihé) 328.-330.
 • Dzjaņpin (建平 - Jiànpíng) 330.-333.
nav zināms Hai Janvan
(海陽王 - Hǎiyángwáng)
Ši Hun
(石弘 - Shí Hóng)
333.-334.
 • Dzjaņpin (建平 - Jiànpíng) 333.
 • Jaņsi (延熙 - Yánxī) 334.
Taidzu (太祖 - Tàizǔ) Vudi (武帝 - Wǔdì) Ši Hu
(石虎 - Shí Hǔ)
334.-349.
 • Dzjaņvu (建武 - Jiànwǔ) 334.-349.
 • Tainin (太寧 - Tàiníng) 349.
nav zināms Cjaovan
(譙王 - Qiáowáng)
Ši Ši
(石世 - Shí Shì)
73 dienas 349. g.
 • Tainin (太寧 - Tàiníng) 73 dienas 349. g.
nav zināms Pan Čen-van
(彭城王 - Pángchéngwáng)
Ši Dzuņ
(石遵 - Shí Zūn)
183 dienas 349. g.
 • Tainin (太寧 - Tàiníng) 183 dienas 349. g.
nav zināms Jijanvan
(義陽王 - Yìyángwáng)
Ši Dzjaņ
(石鑒 - Shí Jiàn)
103 dienas 349.-350.
 • Cjinlun (青龍 - Qīnglóng) 103 dienas 349.-350.
nav zināms Siņ Sinvan
(新興王 - Xīnxīngwáng)
Ši Dži
(石祗 - Shí Zhī)
350.-351.
 • Junņin (永寧 - Yǒngníng) 349.-350.
Čen-Haņ valsts (成汉 - Chéng Hàn) 303.-347. g.
(tradicionālajos avotos dažkārt min atsevišķi kā Čen valsti un Haņ valsti)
Čen valsts (成 - Chéng) 303.-338. g.
tempļa vārds
(廟號 miàohào)
pēcnāves vārds
(諡號 shìhào)
vārds
(姓名 - xìngmíng)
valdīšanas laiks valdīšanas devīze (年號 niánhào),
tās laiks
Šidzu (始祖 - Shǐzǔ)
vai Šidzu (世祖 - Shìzǔ)
Dzindi
(景帝 - Jǐngdì)
Li Te
(李特 - Lǐ Tè)
303.
 • Dzjaņču (建初 - Jiànchū)
  vai Dzjinču (景初 - Jǐngchū) 303.
nav zināms Cjiņ Veņvan
(秦文王 - Qínwénwáng)
Li Liu
(李流 - Lǐ Liú)
dažus mēnešus 303. g. nav zināms
Taidzun
(太宗 - Tàizōng)
Vudi
(武帝 - Wǔdì)
Li Sjun
(李雄 - Lǐ Xióng)
303.-334.
 • Dzjaņsin (建興 - Jiànxīng) 303.-305.
 • Jaņpin (晏平 - Yànpíng) 305.-311.
 • Juhen (玉衡 - Yùhéng) 311.-334.
nav zināms Aidi
(哀帝 - Āidì)
Li Baņ
(李班 - Lǐ Bān)
7 mēnešus 334. g.
 • Juhen (玉衡 - Yùhéng) 7 mēnešus 334. g.
nav zināms J-gun
(幽公 - Yōugōng)
Li Cji
(李期 - Lǐ Qī)
334.-338.
 • Juhen (玉恆 - Yùhéng) 334.-338.
Haņ valsts (漢 - Hàn) 338.-347. g.
tempļa vārds
(廟號 miàohào)
pēcnāves vārds
(諡號 shìhào)
vārds
(姓名 - xìngmíng)
valdīšanas laiks valdīšanas devīze (年號 niánhào),
tās laiks
Džundzun
(中宗 - Zhōngzōng)
Džao Veņdi
(昭文帝 - Zhāowéndì)
Li Šou
(李壽 - Lǐ Shòu)
338.-343.
 • Haņsin (漢興 - Hànxīng) 338.-343.
nav zināms Gui Jihou
(歸義侯 - Gūiyìhóu)
Li Ši
(李勢 - Lǐ Shì)
343.-347.
 • Taihe (太和 - Tàihé) 343.-346.
 • Dzjaņin (嘉寧 - Jiāníng) 346.-347.
Cjaņ (Agrīnā) Jaņ valsts (前燕 - Qián Yàn)
337.-370. g.
tempļa vārds
(廟號 miàohào)
pēcnāves vārds
(諡號 shìhào)
vārds
(姓名 - xìngmíng)
valdīšanas laiks valdīšanas devīze (年號 niánhào),
tās laiks
Taidzu
(太祖 - Tàizǔ)
Veņ Mindi
(文明帝 - Wénmíngdì)
Mužun Huan
(慕容皝 - Mùróng Huǎng)
337.-348.
 • Jaņvan (燕王 - Yànwáng) 337.-348.
Ledzun
(烈宗 - Lièzōng)
Dzjin Džaodi
(景昭帝 - Jǐngzhāodì)
Mužun Dzjuņ
(慕容俊 - Mùróng Jùn)
348.-360.
 • Jaņvan (燕王 - Yànwáng) 348.-353.
 • Juaņsi (元璽 - Yuánxǐ) 353.-357.
 • Šenpin (升平 - Shēngpíng) 357.
 • Guanšou (光壽 - Guāngshòu) 357.-360.
nav zināms Judi
(幽帝 - Yōudì)
Mužun Vei
(慕容暐 - Mùróng Wěi)
360.-370.
 • Dzjaņsi (建熙 - Jiànxī) 360.-365.
 • Dzjaņjuaņ (建元 - Jiànyuán) 365.-370.
Hou (Vēlīnā) Jaņ valsts (后燕 - Hòu Yàn)
384.-407. g.
tempļa vārds
(廟號 miàohào)
pēcnāves vārds
(諡號 shìhào)
vārds
(姓名 - xìngmíng)
valdīšanas laiks valdīšanas devīze (年號 niánhào),
tās laiks
Šidzu
(世祖 - Shìzǔ)
Vučendi
(武成帝 - Wǔchéngdì)
Mužun Čui
(慕容垂 - Mùróng Chúi)
384.-396.
 • Jaņvan (燕王 - Yànwáng) 384.-385.
 • Dzjaņsin (建興 - Jiànxīng) 386.-396.
Ledzun
(烈宗 - Lièzōng)
Huimiņdi
(惠愍帝 - Hùimǐndì)
Mužun Bao
(慕容寶 - Mùróng Bǎo)
396.-398.
 • Junkan (永康 - Yǒngkāng) 396.-398.
Džundzun
(中宗 - Zhōngzōng)
Džao Vudi
(昭武帝 - Zhāowǔdì)
Mužun Šen
(慕容盛 - Mùróng Shèng)
398.-401.
 • Dzjaņpin (建平 - Jiànpíng) 398.
 • Čanle (長樂 - Chánglè) 399.-401.
nav zināms Džao Veņdi
(昭文帝 - Zhāowéndì)
Mužun Si
(慕容熙 - Mùróng Xī)
401.-407.
 • Guanši (光始 - Guāngshǐ) 401.-406.
 • Dzjaņši (建始 - Jiànshǐ) 407.
Naņ (Dienvidu) Jaņ valsts (南燕 - Nán Yàn)
398.-410. g.
tempļa vārds
(廟號 miàohào)
pēcnāves vārds
(諡號 shìhào)
vārds
(姓名 - xìngmíng)
valdīšanas laiks valdīšanas devīze (年號 niánhào),
tās laiks
Šidzun
(世宗 - Shìzōng)
Sjaņ Vudi
(獻武帝 - Xiànwǔdì)
Mužun De
(慕容德 - Mùróng Dé)
398.-405.
 • Jaņvan (燕王 - Yànwáng) 398.-400.
 • Dzjaņpin (建平 - Jiànpíng) 400.-405.
nav zināms Hou Džu
(後主 - Hòu Zhǔ)
Mužun Čao
(慕容超 - Mùróng Chāo)
405.-410.
 • Taišan (太上 - Tàishàng) 405.-410.
Bei (Ziemeļu) Jaņ valsts (北涼 - Bei Yàn)
407.-436. g.
tempļa vārds
(廟號 miàohào)
pēcnāves vārds
(諡號 shìhào)
vārds
(姓名 - xìngmíng)
valdīšanas laiks valdīšanas devīze (年號 niánhào),
tās laiks
nav zināms Huijidi
(惠懿帝 - Hùiyìdì)
Gao Juņ
(高雲 - Gāo Yún)
407.-409.
 • Dženši (正始 - Zhèngshǐ) 407.-409.
Taidzu
(太祖 - Tàizǔ)
Veņčendi
(文成帝 - Wénchéngdì)
Fen Ba
(馮跋 - Féng Bá)
409.-430.
 • Taipin (太平 - Tàipíng) 409.-430.
nav zināms Džaočendi
(昭成帝 - Zhāochéngdì)
Fen Hun
(馮弘 - Féng Hóng)
430.-436.
 • Dasin (大興 - Dàxīng) 430].-436.
Cjaņ (Agrīnā) Lian valsts (前凉 - Qián Liáng)
320.-376. g.
tempļa vārds
(廟號 miàohào)
pēcnāves vārds
(諡號 shìhào)
vārds
(姓名 - xìngmíng)
valdīšanas laiks valdīšanas devīze (年號 niánhào),
tās laiks
nav zināms Čengun
(成公 - Chénggōng)
Džan Mao
(張茂 - Zhāng Mào)
320.-324.
 • Dzjaņsin (建興 - Jiànxīng) 320.-324.
nav zināms Džunčengun
(忠成公 - Zhōngchénggōng)
Džan Dzjuņ
(張駿 - Zhāng Jùn)
324.-346.
 • Dzjaņsin (建興 - Jiànxīng) 324.-346.
nav zināms Huaņgun
(桓公 - Huángōng)
Džan Čunhua
(張重華 - Zhāng Chónghuá)
346.-353.
 • Dzjaņsin (建興 - Jiànxīng) 346.-353.
nav zināms Aigun
哀公 Āigōng
Džan Jaolin
(張曜靈 - Zhāng Yàolíng)
3 mēneši (09.-12.) 353.
 • Dzjaņsin (建興 - Jiànxīng) 353.
nav zināms Veivan
(威王 - Wēiwáng)
Džan Dzuo
(張祚 - Zhāng Zuò)
353.-355.
 • Dzjaņsin (建興 - Jiànxīng) 353.-354.
 • Hepin (和平 - Hépíng) 354.-355.
nav zināms Dziņ Daogun
(敬悼公 - Jìngdàogōng)
vai' Čungun
(沖公 - Chōnggōng)
Džan Sjuaņdzjin
(張玄靖 - Zhāng Xuánjìng)
355.-363.
 • Dzjaņsin (建興 - Jiànxīng) 355.-361.
 • Šenpin (升平 - Shēngpíng) 361.-363.
nav zināms Daogun
(悼公 - Dàogōng)
Džan Tjaņsi
(張天錫 - Zhāng Tiānxí)
364.-376.
 • Šenpin (升平 - Shēngpíng) 364.-376.
Hou (Vēlā) Lian valsts (后凉 - Hòu Liáng)
386.-403. g.
tempļa vārds
(廟號 miàohào)
pēcnāves vārds
(諡號 shìhào)
vārds
(姓名 - xìngmíng)
valdīšanas laiks valdīšanas devīze (年號 niánhào),
tās laiks
Taidzu
(太祖 - Tàizǔ)
Jivuvan
(懿武王 - Yìwǔwáng)
Ļu Guan
(呂光 - Lǚ Guāng)
386.-399.
 • Taiaņ (太安 - Tàiān) 386.-389.
 • Luņdzja (麟嘉 - Lúnjiā) 389.-396.
 • Lunfei (龍飛 - Lóngfēi) 396.-399.
nav zināms Jiņvan
(隱王 - Yǐnwáng)
Ļu Šao
(呂紹 - Lǚ Shào)
399.
 • Lunfei (龍飛 - Lóngfēi) 399.
nav zināms Linvan
(靈王 - Língwáng)
Ļu Dzuan
(呂纂 - Lǚ Zuǎn)
399.-401.
 • Sjaņnin (咸寧 - Xiánníng) 399.-401.
nav zināms Šanšugun
(尚書公 - Shàngshūgōng)
vai Dzjaņkangun
(建康公 - Jiànkānggōng)
Ļu Lun
(呂隆 - Lǚ Lóng)
401.-403.
 • Šeņdin (神鼎 - Shéndǐng) 401.-403.
Naņ (Dienvidu) Lian valsts (南凉 - Nán Liáng)
397.-414. g.
tempļa vārds
(廟號 miàohào)
pēcnāves vārds
(諡號 shìhào)
vārds
(姓名 - xìngmíng)
valdīšanas laiks valdīšanas devīze (年號 niánhào),
tās laiks
Liedzu
(烈祖 - Lièzǔ)
Vuvan
(武王 - Wǔwáng)
Tufa Vugu
(禿髮烏孤 - Tūfǎ Wūgū)
397.-399.
 • Taiču (太初 - Tàichū) 397.-399.
nav zināms Kanvan
(康王 - Kāngwáng)
Tufa Lilugu
(禿髮利鹿孤 - Tūfǎ Lìlùgū)
399.-402.
 • Dzjaņhe (建和 - Jiànhé) 399.-402.
nav zināms Dzjinvan
(景王 - Jǐngwáng)
vai (敬王 - Jìngwáng)
Tufa Žutaņ
(禿髮傉檀- Tūfǎ Rùtán)
402.-414.
 • Hunčan (弘昌 - Hóngchāng) 402.-404.
 • Dzjapin (嘉平 - Jiāpíng) 409.-414.
Bei (Ziemeļu) Lian valsts (北凉 - Bĕi Liáng) 397.-439. g.
Gaočanas valdnieki 442.-460. g.
tempļa vārds
(廟號 miàohào)
pēcnāves vārds
(諡號 shìhào)
vārds
(姓名 - xìngmíng)
valdīšanas laiks valdīšanas devīze (年號 niánhào),
tās laiks
nav zināms nav zināms Duaņ Je
(段業 - Duàn Yè)
397.-401.
 • Šeņsi (神璽 - Shénxǐ) 397.-399.
 • Tjaņsi (天璽 - Tiānxǐ) 399.-401.
Taidzu
(太祖 - Tàizǔ)
Vusjuaņvan
(武宣王 - Wǔxuānwáng)
Dzjuicjui Mensjuņ
(沮渠蒙遜 - Jǔqú Méngxùn)
401.-433.
 • Junaņ (永安 - Yǒngān) 401.-412.
 • Sjuaņši (玄始 - Xuánshǐ) 412.-428.
 • Čensjuaņ (承玄 - Chéngxuán) 428.-430.
 • Jihe (義和 - Yìhé) 430.-433.
nav zināms Aivan
(哀王 - Āiwáng)
Dzjuicjui Mudzjaņ
(沮渠牧犍 - Jǔqú Mùjiān)
433.-439.
 • Junhe (永和 - Yǒnghé) 433.-439.
nav zināms nav zināms Dzjuicjui Vuhui
(沮渠無諱 - Jǔqú Wúhùi)
442.-444.
 • Čenpin (承平 - Chéngpíng) 442.-443.
 • Cjaņšou (乾壽 - Qiánshòu) 443.-444.
nav zināms nav zināms Dzjuicjui Aņdžou
(沮渠安周 - Jǔqú Ānzhōu)
444.-460.
 • Čenpin (承平 - Chéngpíng) 444.-460.
Si (Rietumu) Lian valsts (西凉 - Xī Liáng)
400.-421. g.
tempļa vārds
(廟號 miàohào)
pēcnāves vārds
(諡號 shìhào)
vārds
(姓名 - xìngmíng)
valdīšanas laiks valdīšanas devīze (年號 niánhào),
tās laiks
Taidzu
(太祖 - Tàizǔ)
Vudžaovan
(武昭王 - Wǔzhāowáng)
Li Gao
(李暠 - Lǐ Gǎo)
400.-417.
 • Gendzi (庚子 - Gēngzi) 400.-405.
 • Dzjaņču (建初 - Jiànchū) 406.-416.
nav zināms Hou Džu
(後主 - Hòu Zhǔ)
Li Siņ
(李歆 - Lǐ Xīn)
417.-420.
 • Dzjasin (嘉興 - Jiāxīng) 417.-420.
nav zināms Hou Džu
(後主 - Hòu Zhǔ)
Li Sjuņ
(李恂 - Lǐ Xún)
420.-421.
 • Jundzjaņ (永建 - Yǒngjiàn) 420.-421.
Cjaņ (Agrīnā) Cjiņ valsts (前秦 - Qián Qín)
351.-394. g.
tempļa vārds
(廟號 miàohào)
pēcnāves vārds
(諡號 shìhào)
vārds
(姓名 - xìngmíng)
valdīšanas laiks valdīšanas devīze (年號 niánhào),
tās laiks
Gaodzu
(高祖 - Gāozǔ)
Dzinmindi
(景明帝 - Jǐngmíngdì)
Fu Dzjaņ
(苻健 - Fú Jiàn)
351.-355.
 • Huanši (皇始 - Huángshǐ) 351.-355.
nav zināms Livan
(厲王 - Lìwáng)
Fu Šen
(苻生 - Fú Shēng)
355.-357.
 • Šouguan (壽光 - Shòuguāng) 355.-357.
Šidzu
(世祖 - Shìzǔ)
Sjuaņdžaodi
(宣昭帝 - Xuānzhāodì)
Fu Dzjaņ
(苻堅 - Fú Jiān)
357.-385.
 • Junsin (永興 - Yǒngxīng) 357.-359.
 • Gaņlu (甘露 - Gānlù) 359.-364.
 • Dzjaņjuaņ (建元 - Jiànyuán) 365.-385.
nav zināms Aipindi
哀平帝 Āipíngdì
Fu Pi
(苻丕 - Fú Pī)
385.-386.
 • Taiaņ (太安 - Tàiān) 385.-386.
Taidzun
(太宗 - Tàizōng)
Gaodi
(高帝 - Gāodì)
Fu Den
(苻登 - Fú Dēng)
386.-394.
 • Taiču (太初 -Tàichū) 385.-394.
nav zināms Hou Džu
(後主 - Hòu Zhǔ)
Fu Čun
(苻崇 - Fú Chóng)
dažus mēnešus 394.
 • Jaņču (延初 - Yánchū) 394.
Hou (Vēlīnā) Cjiņ valsts (后秦 - Hòu Qín)
384.-417. g.
tempļa vārds
(廟號 miàohào)
pēcnāves vārds
(諡號 shìhào)
vārds
(姓名 - xìngmíng)
valdīšanas laiks valdīšanas devīze (年號 niánhào),
tās laiks
Taidzu
(太祖 - Tàizǔ)
Vudžaodi
(武昭帝 - Wǔzhāodì)
Jao Čan
(姚萇 - Yáo Cháng)
384.-393.
 • Bai Cjue (白雀 - Báiquè) 384.-386.
 • Dzjaņču (建初 - Jiànchū) 386.-393.
Gaodzu
(高祖 - Gāozǔ)
Veņhuaņdi
(文桓帝 -Wénhuándì)
Jao Sin
(姚興 - Yáo Xīng)
394.-416.
 • Huanču (皇初 - Huángchū) 394.-399.
 • Hunši (弘始 - Hóngshǐ) 399.-416.
nav zināms Hou Džu
(後主 - Hòu Zhǔ)
Jao Hun
(姚泓 - Yáo Hóng)
416.-417.
 • Junhe (永和 - Yǒnghé) 416.-417.
Si (Rietumu) Cjiņ valsts (西秦 - Xī Qín)
385.-400. g. un 409.-431. g.
tempļa vārds
(廟號 miàohào)
pēcnāves vārds
(諡號 shìhào)
vārds
(姓名 - xìngmíng)
valdīšanas laiks valdīšanas devīze (年號 niánhào),
tās laiks
Liedzu
(烈祖 - Lièzǔ)
Sjuaņlievan
(宣烈王 - Xuānlièwáng)
Cifu Gožeņ
(乞伏國仁 - Qǐfú Guórén)
385.-388.
 • Dzjaņji (建義 - Jiànyì) 385.-388.
Gaodzu
(高祖 - Gāozǔ)
Vujuaņvan
(武元王 - Wǔyuánwáng)
Cjifu Gaņgui
(乞伏乾歸 - Qǐfú Gāngūi)
388.-400.,
409.-412.
 • Taiču (太初 - Tàichū) 388.-400.
 • Genši (更始 - Gèngshǐ) 409.-412.
Taidzu
(太祖 - Tàizǔ)
Veņdžaovan
(文昭王 - Wénzhāowáng)
Cjifu Čipaņ
(乞伏熾磐 - Qǐfú Chìpán)
412.-428.
 • Junkan (永康 - Yǒngkāng) 412.-419.
 • Dzjaņhun (建弘 - Jiànhóng) 420.-428.
nav zināms Hou Džu
(後主 - Hòu Zhǔ)
Cjifu Mumo
(乞伏暮末 - Qǐfú Mùmò)
428.-431.
 • Junhun (永弘 - Yǒnghóng) 428].-431.
(huņņu) Sja valsts (夏国 - Xiàguó)
407.-431. g.
tempļa vārds
(廟號 miàohào)
pēcnāves vārds
(諡號 shìhào)
vārds
(姓名 - xìngmíng)
valdīšanas laiks valdīšanas devīze (年號 niánhào),
tās laiks
Šidzu
(世祖 - Shìzǔ)
Vuliedi
(武烈帝 - Wǔlièdì)
Heliaņ Bobo
(赫連勃勃 - Hèlián Bóbó)
407.-425.
 • Lunšen (龍升 - Lóngshēng) 407.-413.
 • Fensjan (鳳翔 - Fèngxiáng) 413.-418.
 • Čanvu (昌武 - Chāngwǔ) 418.-419.
 • Čeņsin (真興 - Chēnxīng) 419.-425.
nav zināms Cjiņvan
(秦王 - Qínwáng)
Heliaņ Čan
(赫連昌 - Hèlián Chāng)
425.-428.
 • Čenguan (承光 - Chéngguāng) 425.-428.
nav zināms Pinjuaņvan
(平原王 - Píngyuánwáng)
Heliaņ Din
(赫連定 - Hèlián Dìng)
428.-431.
 • Šenguan (勝光 - Shèngguāng) 428.-431.