Sunu dinastija

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Jin and song state.jpg
Sunu dinastija (宋朝 - Sòng cháo) 960.-1279. g.
tempļa vārds
(廟號 miàohào)
pēcnāves vārds
(諡號 shìhào)
vārds
(姓名 xìngmíng)
un dzīves gadi
valdīšanas
laiks
valdīšanas devīze (年號 niánhào), tās laiks
Dinastijas dzimtas uzvārds bija Džao (趙 - Zhao).
Vēsturiski visbiežāk lieto: impērijas apzīmējums (Sun) + pēcnāves vārds vai tempļa vārds
Bei (Ziemeļu) Sun dinastija (北宋朝 - Bei Sòng cháo)
960.-1127. g.
Taidzu
(太祖 - Tàizǔ)
Dasjaohuandi
(大孝皇帝 - Dàxiàohuángdì)
Džao Kuanjiņ
(趙匡胤 - Zhào Kuāngyìn)
927.-976.
960.-976.
 • Dzjaņlun (建隆 - Jiànlóng) 960.-963.
 • Cjaņde (乾德 Qiándé) 963.-968.
 • Kaibao (開寶 - Kāibǎo) 968.-976.
Taidzun
(太宗 - Tàizōng)
Guansjaohuandi
(廣孝皇帝 - Guǎngxiàohuángdì)
Džao Kuanji
(趙匡義 - Zhào Kuāngyì)
vai Džao Kuanji
(趙光義 - Zhào Guāngyì)
939.-997.
976.-997.
 • Taipinsjingo (太平興國 - Tàipíngxīngguó) 976.-984.
 • Junsi (雍熙 - Yōngxī) 984.-987.
 • Duaņgun (端拱 - Duāngǒng) 988.-989.
 • Čuņhua (淳化 Chúnhuà) 990.-994.
 • Džidao (至道 - Zhìdào) 995.-997.
Džeņdzun
(真宗 - Zhēnzōng)
Juaņsjaohuandi
(元孝皇帝 - Yuánxiàohuángdì)
Džao Hen
(趙恆 - Zhào Héng)
968.-1022.
997.-1022.
 • Sjaņpin (咸平 - Xiánpíng) 998.-1003.
 • Dzjinde (景德 - Jǐngdé) 1004.-1007.
 • Dadžunsjaņfu (大中祥符 - Dàzhōngxiángfú) 1008.-1016.
 • Tjaņsi (天禧 - Tiānxǐ) 1017.-1021.
 • Cjaņsin (乾興 - Qiánxīng) 1022.
Žeņdzun
(仁宗 - Rénzōng)
Minsjaohuandi
(明孝皇帝 - Míngxiàohuángdì)
Džao Džeņ
(趙禎 - Zhào Zhēn)
1010.-1063.
1022.-1063.
 • Tjaņšen (天聖 - Tiānshèng) 1023.-1032.
 • Mindao (明道 - Míngdào) 1032.-1033.
 • Dzjinju (景祐 - Jǐngyòu) 1034.-1038.
 • Baojuaņ (寶元 - Bǎoyuán) 1038.-1040.
 • Kandin (康定 - Kāngdìng) 1040.-1041.
 • Cjinli (慶曆 - Qìnglì) 1041.-1048.
 • Huanju (皇祐 - Huángyòu) 1049.-1054.
 • Džihe (至和 - Zhìhé) 1054.-1056.
 • Dzjajou (嘉祐 Jiāyòu) 1056.-1063.
Jindzun
(英宗 - Yīngzōng)
Sjuaņsjaohuandi
(宣孝皇帝 - Xuānxiàohuángdì)
Džao Šu
(趙曙 - Zhào Shù)
1032.-1067.
1063.-1067.
 • Džipin (治平 - Zhìpíng) 1064.-1067.
Šeņdzun
(神宗 - Shénzōng)
Šensjaohuandi
(聖孝皇帝 - Shèngxiàohuángdì)
Džao Sjui
(趙頊 - Zhào Xū)
1048.-1085.
1067.-1085.
 • Sjinin (熙寧 - Xīníng) 1068.-1077.
 • Juaņfen (元豐 - Yuánfēng) 1078.-1085.
Džedzun
(哲宗 - Zhézōng)
Džaosjaohuandi
(昭孝皇帝 - Zhāoxiàohuángdì)
Džao Sjui
(趙煦 - Zhào Xū)
1077.-1100.
1085.-1100.
 • Juaņjou (元祐 -Yuányòu) 1086.-1094.
 • Šaošen (紹聖 -Shàoshèng) 1094.-1098.
 • Juaņfu (元符 -Yuánfú) 1098.-1100.
Huidzun
(徽宗 - Huīzōng)
Sjaņsjaohuandi
(顯孝皇帝 - Xiǎnxiàohuángdì)
Džao Dzji
(趙佶 - Zhào Jí)
1082.-1135.
1100.-1125.
 • Dzjaņdžundzinguo (建中靖國 Jiànzhōngjìngguó) 1101.
 • Čunņin (崇寧 - Chóngníng) 1102.-1106.
 • Daguaņ (大觀 - Dàguān) 1107.-1110.
 • Dženhe (政和 - Zhènghé) 1111.-1118.
 • Čunhe (重和 - Chónghé) 1118.-1119.
 • Sjuaņhe (宣和 - Xuānhé) 1119.-1125.
Cjiņdzun
(欽宗 - Qīnzōng)
Žeņsjaohuandi
(仁孝皇帝 - Rénxiàohuángdì)
Džao Huaņ
(趙桓 - Zhào Huán)
1100.-1161.
1125.-1127.
 • Dzjinkan (靖康 - Jìngkāng) 1125.-1127.
Naņ (Dienvidu) Sun dinastija (南宋朝 - Nán Sòng cháo)
1127.-1279. g.
Gaodzun
(高宗 - Gāozōng)
Sjaņsjaohuandi
(憲孝皇帝 - Xiànxiàohuángdì)
Džao Gou
(趙構 - Zhào Gòu)
1107.-1187.
1127.-1162.
 • Dzjiņjaņ (靖炎 - Jìngyán) 1127.-1130.
 • Šaosjin (紹興 - Shàoxīng) 1131.-1162.
Sjaodzun
(孝宗 - Xiàozōng)
Čensjaohuandi
(成孝皇帝 - Chéngxiàohuángdì)
Džao Šeņ
(趙昚 - Zhào Shèn)
1127.-1194.
1162.-1189.
 • Lunsin (隆興 - Lóngxīng) 1163.-1164.
 • Cjaņdao (乾道 - Qiándào) 1165.-1173.
 • Čuņsi (淳熙 - Chúnxī) 1174.-1189.
Guandzun
(光宗 - Guāngzōng)
Cisjaohuandi
(慈孝皇帝 - Cíxiàohuángdì)
Džao Duņ
(趙惇 - Zhào Dūn)
...-1200.
1189.-1194.
 • Šaosji (紹熙 - Shàoxī) 1190.-1194.
Nindzun
(寧宗 - Níngzōng)
Gunsjaohuandi
(恭孝皇帝 - Gōngxiàohuángdì)
Džao Kuo
(趙擴 - Zháo Kuó)
1168.-1224.
1194.-1224.
 • Cjinjuaņ (慶元 - Qìngyuán) 1195.-1200.
 • Dzjatai (嘉泰 - Jiātài) 1201.-1204.
 • Kaisji (開禧 - Kāixǐ) 1205.-1207.
 • Dzjadin (嘉定 - Jiādìng) 1208.-1224.
Lidzun
(理宗 - Lǐzōng)
Aņsjaohuandi
(安孝皇帝 - Ānxiàohuángdì)
Džao Juņ
(趙昀 - Zhào Yú)
1205.-1264.
1224.-1264.
 • Baocjin (寶慶 - Bǎoqìng) 1225.-1227.
 • Šaodin (紹定 - Shàodìng) 1228.-1233.
 • Duaņpin (端平 - Duānpíng) 1234.-1236.
 • Dzjasji (嘉熙 - Jiāxī) 1237.-1240.
 • Čuņjou (淳祐 - Chúnyòu) 1241.-1252.
 • Baojou (寶祐 - Bǎoyòu) 1253.-1258.
 • Kaicjin (開慶 - Kāiqìng) 1259.
 • Dzjindin (景定 - Jǐngdìng) 1260.-1264.
Dudzun
(度宗 - Dùzōng)
Dzinsjaohuandi
(景孝皇帝 - Jǐngxiàohuángdì)
Džao Cji
(趙祺 - Zhào Qí)
1240.-1274.
1264.-1274.
 • Sjaņčuņ (咸淳 - Xiánchún) 1265.-1274.
Gundzun
(恭宗 - Gōngzōng)
Sjaosjaohuandi
(孝恭皇帝 - Xiàogōnghuángdì)
Džao Sjaņ
(趙顯 - Zhào Xiǎn)
1271.-1323.
1274.-1276.
 • Dejou (德祐 - Déyòu) 1275.-1276.
Duaņdzun
(端宗 - Duānzōng)
Miņsjaohuandi
(愍孝皇帝 - Mǐnxiàohuángdì)
Džao Ši
(趙昰 - Zhào Shì)
1269.-1278.
1276.-1278.
 • Dzinjaņ (景炎 - Jǐngyán) 1276.-1278.
nav nav Džao Bin
(趙昺 - Zhào Bǐng)
1271.-1279.
1278.-1279.
 • Sjansjin (祥興 - Xiángxīng) 1278.-1279.

Literatūra par šo tēmu

 • Гончаров С.Н. Китайская средневековая дипломатия: отношения между империями Цзинь и Сун, 1127-1142. - Москва, 1986

Resursi internetā par šo tēmu