Tanu dinastija

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Tanu dinastija (唐朝 - Tan cháo) 618.-690. g., 705.-907. g.

tempļa vārds (廟號 miàohào) vārds (姓名 - xìngmíng) valdīšanas laiks valdīšanas devīze (年號 niánhào), tās gadi
Vēsturiski visbiežāk lieto dinastijas apzīmējumu: dinastijas nosaukums (Tan) + tempļa vārds
Gaodzu (高祖 - Gāozǔ) Li Juaņ (李淵 - Lǐ Yuān) 618.-626.
 • Vude (武德 - Wǔdé) 618.-626.
Taidzun (太宗 - Tàizōng) Li Šimiņ (李世民 - Lǐ Shìmín) 627.-649.
 • Dženguaņ (貞觀 - Zhēnguān) 627.-649.
Gaodzun (高宗 - Gāozōng) Li Dži (李治 - Lǐ Zhì) 650.-683.
 • Junhui (永徽 - Yǒnghūi) 650.-655.
 • Sjaņcjin (顯慶 - Xiǎnqìng) 656.-661.
 • Lunšo (龍朔 - Lóngshuò) 661.-663.
 • Liņde (麟德 - Líndé) 664.-665.
 • Cjaņfen (乾封 - Qiánfēng) 666.-668.
 • Dzundžan (總章 - Zǒngzhāng) 668.-670.
 • Sjaņhen (咸亨 - Xiánhēng) 670.-674.
 • Šanjuaņ (上元 - Shàngyuán) 674.-676.
 • Jifen (儀鳳 - Yífèng) 676.-679.
 • Tiaolu (調露 - Tiáolù) 679.-680.
 • Junlun (永隆 - Yǒnglóng) 680.-681.
 • Kaijao (開耀 - Kāiyào) 681.-682.
 • Junčuņ (永淳 - Yǒngchún) 682.-683.
 • Hundao (弘道 - Hóngdào) 683.
Džundzun (中宗 - Zhōngzōng) Li Sjaņ (李顯 - Lǐ Xiǎn) vai
Li Dže (李哲 - Lǐ Zhé)
684.
un 705.-710.
 • Sišen (嗣聖 - Sìshèng) 684.
Žuidzun (睿宗 - Rùizōng) Li Daņ (李旦 - Lǐ Dàn) 684.-690.
un 710.-712.
 • Veņmin (文明 - Wénmíng) 684.
 • Guandžai (光宅 - Guāngzhái) 684.
 • Čuigun (垂拱 - Chúigǒng) 685.-688.
 • Junčan (永昌 - Yǒngchāng) 689.
 • Dzaiču (載初 - Zàichū) 690.
Džou dinastija (周朝 - Zhōu cháo)
690.-705. g.
imperatore
Vu Dzetiaņa (武則天 - Wǔ Zétiān)
(neoficiāls tempļa vārds)
Vu Meja (武 -Wu Mei) vai Vu Džao (武周 - Wu Zhao) 690.-705.
 • Tiaņšou (天授 - Tiānshòu) 690.-692.
 • Žuji (如意 - Rúyì) 692.
 • Čanšou (長壽 - Chángshòu) 692.-694.
 • Jaņdzai (延載 - Yánzài) 694.
 • Ženšen (證聖 - Zhèngshèng) 695.
 • Tjaņcevaņsui (天冊萬歲 - Tiāncèwànsùi) 695.-696.
 • Vaņsuidenfen (萬歲登封 - Wànsùidēngfēng) 696.
 • Vaņsuituntjan (萬歲通天 - Wànsùitōngtiān) 696.-697.
 • Šeņgun (神功 - Shéngōng) 697.
 • Šenli (聖曆 - Shènglì) 698.-700.
 • Dzjuši (久視 - Jiǔshì) 700.
 • Dadzjui (大足 - Dàjú) 701.
 • Čaņaņ (長安 - Cháng'ān) 701.-705.
atjaunotā Tan dinastija
705.-907. g.
Džundzun (中宗 - Zhōngzōng)
(otrā valdīšana)
Li Sjaņ (李顯 - Lǐ Xiǎn) vai
Li Dže (李哲 - Lǐ Zhé)
705.-710.
 • Šeņlun (神龍 - Shénlóng) 705.-707.
 • Dzjinlun (景龍 - Jǐnglóng) 707.-710.
Šaodi (殤帝 - Shàodì)
(pēcnāves vārds)
Li Čunmao (李重茂 - Lǐ Chóngmào) 710.
 • Tanlun (唐隆 - Tánglóng) 710.
Žuidzun (睿宗 - Rùizōng) Li Daņ (李旦 - Lǐ Dàn) 710.-712.
(otrā valdīšana)
 • Dzjiņjuņ (景雲 - Jǐngyún) 710.-711.
 • Taidzi (太極 - Tàijí) 712.
 • Jaņhe (延和 - Yánhé) 712.
Sjuaņdzun (玄宗 - Xuánzōng) Li Lundzji (李隆基 - Lǐ Lóngjī) 712.-756.
 • Sjaņtjaņ (先天 - Xiāntiān) 712.-713.
 • Kaijuaņ (開元 - Kāiyuán) 713.-741.
 • Tiaņbao (天寶 - Tiānbǎo) 742.-756.
Sudzun (肅宗 - Sùzōng) Li Hen (李亨 - Lǐ Hēng) 756.-762.
 • Džide (至德 - Zhìdé) 756.-758.
 • Cjaņjuaņ (乾元 - Qiányuán) 758.-760.
 • Šanjuaņ (上元 - Shàngyuán) 760.-761.
Daidzun (代宗 - Dàizōng) Li Jui (李豫 - Lǐ Yù) 762.-779.
 • Baojin (寶應 - Bǎoyìng) 762.-763.
 • Guande (廣德 - Guǎngdé) 763.-764.
 • Juntai (永泰 - Yǒngtài) 765.-766.
 • Dali (大曆 - Dàlì) 766.-779.
Dedzun (德宗 - Dézōng) Li Ko (李适 - Lǐ Guā) 780—805.
 • Dzjaņdžun (建中 - Jiànzhōng) 780.-783.
 • Siņjuaņ (興元 - Xīngyuán) 784.
 • Džeņjuaņ (貞元 - Zhēnyuán) 785.-805.
Šuņdzun (順宗 - Shùnzōng) Li Sun (李誦 - Lǐ Sòng) 805.
 • Jundžeņ (永貞 - Yǒngzhēn) 805.
Sjaņdzun (憲宗 - Xiànzōng) Li Čuņ (李純 - Lǐ Chún) 806.-820.
 • Juaņhe (元和 - Yuánhé) 806.-820.
Mudzun (穆宗 - Mùzōng) Li Hen (李恆 - Lǐ Héng) 821.-824.
 • Čancin (長慶 - Chángqìng) 821.-824.
Dzjindzun (敬宗 - Jìngzōng) Li Džaņ (李湛 - Lǐ Zhàn) 824.-826.
 • Baoli (寶曆 - Bǎolì) 824.-826.
Veņdzun (文宗 - Wénzōng) Li An (李昂 - Lǐ Áng) 826.-840.
 • Baoli (寶曆 - Bǎolì) 826.
 • Dahe (大和 - Dàhé) vai Taihe (太和 - Tàihé) 827.-835.
 • Kaičen (開成 - Kāichéng) 836.-840.
Vudzun (武宗 - Wǔzōng) Li Jaņ (李炎 - Lǐ Yán) 840.-846.
 • Huičan (會昌 - Hùichāng) 841.-846.
Sjuaņdzun (宣宗 - Xuānzōng) Li Čeņ (李忱 - Lǐ Chén) 846.-859.
 • Dačun (大中 - Dàchōng) 847.-859.
Jidzun (懿宗 - Yìzōng) Li Cui (李漼 - Lǐ Cǔi) 859.-873.
 • Baoli (寶曆 - Bǎolì) 826.
 • Dačun (大中 - Dàchōng) 859.
 • Sjaņtun (咸通 - Xiántōng) 860.-873.
Sidzun (僖宗 - Xīzōng) Li Sjuaņ (李儇 - Lǐ Xuān) 873.-888.
 • Sjaņtun (咸通 - Xiántōng) 873.-874.
 • Cjaņfu (乾符 - Qiánfú) 874.-879.
 • Guanmin (廣明 - Guǎngmíng) 880.-881.
 • Džunhe (中和 - Zhōnghé) 881.-885.
 • Guancji (光啟 - Guāngqǐ) 885.-888.
 • Veņde (文德 - Wéndé) 888.
Džaodzun (昭宗 - Zhāozōng) Li Je (李曄 - Lǐ Yè) 888.-904.
 • Lundzi (龍紀 - Lóngjì) 889.
 • Dašuņ (大順 - Dàshùn) 890.-891.
 • Dzjinfu (景福 - Jǐngfú) 892.-893.
 • Cjaņnin (乾寧 - Qiánníng) 894.-898.
 • Guanhua (光化 - Guānghuà) 898.-901.
 • Tjaņfu (天復 - Tiānfù) 901.-904.
 • Tjaņju (天佑 - Tiānyòu) 904.
Aidi (哀帝 - Āidì)
(pēcnāves vārds)
vai
Džaosjuaņdi (昭宣帝 - Zhāoxuāndì)
Li Džu (李柷 - Lǐ Zhù) 904.-907.
 • Tjaņju (天佑 - Tiānyòu) 904.-907.

Literatūra par šo tēmu

 • Малявкин А.Г. Тактика Танского государства в борьбе за гегемонию в восточной части Центральной Азии. / Дальний Восток и соседние территории в средние века. - Новосибирск, 1980. С. 103-126.
 • Попова И.Ф. Политическая практика и идеология раннетанского Китая. - Восточная литература РАН: Москва, 1999 - 279 с. ISBN 5-02-018027-0