Vēstures pētīšanas metodes

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Vēstures pētniecības metodes (an. historical method, kr. методы исторического исследования, методология истории) - paņēmienu un principu (metožu) sistemātisks kopums vēstures materiālu un avotu teorētiskai analīzei, kas palīdz samazināt autora subjektīvo priekšstatu ietekmi, nonākot pie pēc iespējas objektīvākiem un pamatotākiem secinājumiem. Nosacīti tiek iedalītas divos pamatvirzienos: 1) Kvantitatīvās pētījumu metodes, ar kuru palīdzību iegūst kvantitatīvu, statistisku informāciju par kāda fenomena izplatību (cik bieži?, cik liela daļa no..?); un 2) Kvalitatīvās pētījumu metodes, ar kuru palīdzību iegūst informāciju par kāda fenomena būtību un aspektiem (kāpēc?, kā?).

 • Ģenēzes jeb aprakstošā metode
 • Klasifikācijas metode
 • Struktūru sistēmu metode
 • Problēmu hronoloģiskā metode
 • Sinhronā un diahronā metode
 • Salīdzināšanas jeb sintēzes metode
 • Retrospekcijas un aktualizācijas metode:
 • Modelēšanas metode:
 • Aktualizācijas metode:
 • Haosa jeb sinerģētiskā metode:
 • Diskursa analīzes metode
 • Statistikas metode (grafiku un diagrammu izmantošana): palīdz analizēt vēstures pētījuma objektivitāti un (ja tādi ir) slēptos mērķus, kā arī ideoloģisko ievirzi, aplūkojot, kāda veida diagrammas un statistikas rādītājus autors izmanto (kas noklusēts?), lai ilustrētu savu koncepciju (piemēram, PSRS laika mācību grāmatās plaši izmantotā pieeja statistikas rādītājus pasniegt, par atskaites punktu ņemot salīdzinājumu ar 1913. gada statistikas datiem, taču nesalīdzinot ar analogisku skaitļu pieaugumu citās valstīs). Paša pētījumos palīdz uzskatāmāk un koncentrētākā, pārskatāmākā veidā pasniegt informāciju.
 • Biogrāfiskā jeb psihoanalīzes metode:
 • Kultūrvēsturiskā metode
 • Mentālās kartogrāfijas metode jeb vēsturiskās ģeogrāfijas metode
 • Hipotētiski deduktīvā metode: paņēmiens, kas izvirza kā hipotēzes virkni apgalvojumu un tad uz citu esošo zināšanu pamata šīs hipotēzes pārbauda, atvasinot no tām secinājumus un salīdzinot tos ar faktiem. Metodes pielietošana saistīta ar vairākām metodoloģiskām operācijām: faktu salīdzināšanu, pastāvošo jēdzienu revidēšanu, jaunu jēdzienu veidošanu, hipotēžu saskaņošanu ar citiem teorētiskajiem atzinumiem utt.
 • Kontentanalīzes metode
 • Psihoanalīzes metode
 • Monogrāfiskā jeb aprakstošā metode: apkopojot informāciju un pamatojoties uz daudzveidīgas literatūras apskatu, tiek veikta fenomena detalizēta izpēte, raksturojot ne vien pētāmo situāciju, bet arī kādas pārmaiņas notikušas laika gaitā.

Literatūra par šo tēmu

 • Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. – Rīga, 2004.
 • Varslavāns A. Ievads vēstures zinātnē. – Rīga, 2001.
 • Rudīte Hahele. Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība. - RaKa: Rīga, 2005.

 • The Postmodern History Reader. - London, New York, 1998
 • Topolski J. Methodology of History. - Warszawa, 1976
 • Gilbert J. Garraghan. A Guide to Historical Method. - Fordham University Press: New York, 1946. ISBN 0-8371-7132-6
 • Martha Howell and Walter Prevenier. From Reliable Sources : An Introduction to Historical Methods. - Cornell University Press: Ithaca, 2001. ISBN 0-8014-8560-6
 • Louis Gottschalk. Understanding History: A Primer of Historical Method. - Alfred A. Knopf: New York, 1950. ISBN 0-394-30215-X
 • McCullagh C. Behan. Justifying Historical Descriptions. - Cambridge University Press: New York, 1984. ISBN 0-521-31830-0
 • Shafer R. J. A Guide to Historical Method. - The Dorsey Press: Illinois, 1974. ISBN 0-534-10825-3

 • Haupt H.G., Kocka J. Geschichte und Vergleich. - Frankfurt am Main, 1996
 • Historische Methode. - München, 1988.
 • Visual History. Ein Studienbuch. – Berlin, 2006

 • Абрамов В. Математические методы в исторических исследованиях. - Саранск, 1998
 • Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. - Наука: Москва, 1987 (Москва, 2003)
 • Споры о главном. - Москва, 1993
 • Бородкин Л.И. Многомерный статистический анализ в исторических исследованиях. - Изд-во МГУ: Москва, 1986 - 187 С.
 • Бородкин Л.И. Количественные методы в исторических исследованиях. - Высшая школа: Москва, 1984
 • Бородкин Л.И. Методологическая парадигма в зеркале исторической информатики // Новая и новейшая история. 1997. №5. С. 85-86.
 • Белова Е.Б., Бородкин Л.И., Гарскова И.М. и др. Историческая информатика. - Москва, 1996
 • Бородкин Л.И. Контент-анализ и проблемы исторических источников. // Математика визучении средневековых повествовательных источников. – Москва, 1986
 • Бородкин Л.И., Милов Л.В., Морозова Л.Е. К вопросу о формальном анализе авторскихособенностей стиля в произведениях Древней Руси // Математические методы в историко-экономических и историко-культурных исследованиях. - Москва, 1977
 • Количественные методы в гуманитарных науках. - Москва, 1981
 • Доорн П. Еще раз о методологии // Новая и новейшая история. 1997. №3. С. 87-98.
 • Гарскова И.М. Базы и банки данных в исторических исследованиях. - Изд-во МГУ: Москва, 1994. - 215 c.
 • Моисеенко Т.Л. Методы анализа маркетизации крестьянского хозяйства России // ЭВМ и математические методы в исторических исследованиях. - РАН: Москва, 1994.
 • Дробижев В.З. Методы статистической обработки протоколов ВСНХ (1917–1929) // Вестник МГУ. Серия "История". 1965. №6
 • Кащенко С.Г. Статистические методы в исторических исследованиях. - Ленинград, 1989
 • Касавин И.Т. Текст. Дискурс. Контекст. Введение в социальную эпистемологию языка. - Канон+РООИ "Реабилитация": Москва, 2008 - C. 544, ISBN 978-5-88373-099-2
 • Количественные методы в советской и американской историографии / Отв. ред.И.Д. Ковальченко, В.А. Тишков. - Наука: Москва, 1983
 • Мартынов А.И., Шер Я.А. Методы археологического исследования. – Из-во «Высшая школа»: Москва, 2002
 • Миронов Б.Н. История в цифрах. Математика в исторических исследованиях. – Ленинград, 1991
 • Сидорцов В.Н. Методология исторического исследования (механизм творчества историка). - БГУ: Минск, 2000. - 233 с.
 • Методология истории: Учебное пособие для студентов вузов. – ТетраСистемс: Минск, 1996 - 240 с.
 • Пронштейн А.П. Вопросы теории и методики исторического исследования: Учебное пособие для вузов по специальности «История» - Из-во «Высшая школа»: Москва, 1986 - 207 с.
 • Пронштейн А.П. Методика исторического источниковедения: Учебное пособие. - Изд-во Ростов, ун-та: Ростов-на-Дону, 1976, - 479 с.
 • Румянцева М.Ф. Теория истории. Учебное пособие. – Аспект Пресс: Москва, 2002 – 319 с.

Resursi internetā par šo tēmu