Vindelbands Vilhelms

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Wilhelm Windelband.jpg

Vilhelms Vindelbands (Wilhelm Windelband, 1848.-1915.) - vēstures filosofs, naokantisma Bādenes skolas izveidotājs.

Dzimis 1848. gada 11. maijā Potsdamā, valsts ierēdņa ģimenē. Studējis Jēnas, Getingenas un Berlīnes universitātēs. 1870. gadā Berlīnē aizstāvējis doktora grāda disertāciju "Par nejaušībām". Kā brīvprātīgais piedalījies 1870. gada Prūsijas-Francijas karā. Habilitējies 1873. gadā. Pasniedzis filosofiju Leipcigas universitātē (1870.-1876.) - kopš 1873. gada privātdocents, - profesors Cīrihes universitātē (1876.), profesors Freiburgas universitātē (Freiburg im Breisgau, 1877.-1882.), Strasbūras universitātē (1882.-1903.) - no 1894. gada universitātes rektors, - un Heidelbergas universitātē (1903.-1915.). No 1910. gada Heidelbergas Zinātņu akadēmijas loceklis. Zināmākie darbi ir "Seno laiku filozofijas vēsture" (Geschichte der abendlandischen Philosophic im Altertum, 1888.), "Jauno laiku filozofijas vēsture" (Geschichte der neueren Philosophic, 2 sēj., 1878.-1880.), "Prelūdijas" (Praludien, Reden und Aufsatze zur Einleitung in die Philosophic, 1884.). Miris 1915. gada 22 .oktobrī Heidelbergā.

Darbojās filosofijas vēstures, loģikas, ētikas un vērtību teorijas sfērā. Filosofijas vēstures gaitu aplūkoja no kantisma viedokļa. Centās pamatot atšķirību, kāda pastāv starp dabas zinātņu un sociālo zinātņu metodēm. Uzskatīja, ka dabas zinātnes ir "nomotētiskas", t.i. tās pēta vispārīgos likumus, turpretī sociālās zinātnes ir "idiogrāfiskas", t.i. aplūko īpašo, atsevišķo. Savā runā “Vēsture un dabaszinātne”, kuru Vindelbands teica 1894. gadā, stājoties Strasburgas universitātes rektora amatā, viņš norādīja uz vēstures (sociālo jeb kultūras) zinātņu un dabaszinātņu stingru dihotomiju un principiālu atšķirību. Abas zinātnes ir pieredzes zinātnes, bet empīriskos faktus izmanto principiāli atšķirīgi. Pēc V.Vindelbanda domām, dabas pētnieks saskata novērojumā atsevišķā objektā vienīgi zināma likuma specifisku gadījumu. Atsevišķā un īpašā konstatējums viņam noder tikai par līdzekli viņa īstās atziņas mērķa sasniegšanai, proti, vispārīgu attiecību izprašanai un likumu atskāršanai. Vēsturnieks turpretim paliek pie īpatnējā, vienreizīgā, uzskatāmā; par savu uzdevumu viņš saskata no jauna atdzīvināt ideālā klātesamībā pagātnes tēlus visā to individuālajā savdabībā. Dabas zinātnieks mēģina abstrahēties no uzskatāmi dotajām atsevišķajām jutekliskajām lietām, kas rodas un iznīkst, lai izprastu likumus, kas valda visā notiekošajā. Vēsturnieks turpretim ar mīlestību iedziļinās konkrētajā un laicīgajā, un tas, ko viņš sniedz, ir cilvēku dzīves ainas visā viņu savdabīgo izveidojumu bagātībā, uzglabātas viņu pilnajā individuālajā dzīvumā.

Literatūra par šo tēmu

  • Filozofijas vārdnīca. / red. Rozentāls M., Judins P. - Latvijas valsts izdevniecība, Rīga, 1964., 444. lpp.
  • Rietumeiropas filozofija 14.-18. gs. : māc. līdzeklis / sast. J.Rozenvalds. - Zvaigzne ABC: Rīga, 2000. - 268 lpp. ISBN 9984-04-513-7
  • Kentaurs XXI : kulturoloģisks žurnāls. Nr.42 (2007.g. aprīlis) Skatiens kultūrā. - Minerva: Rīga, 2007. - 205 lpp. ISSN 1019-5351

  • Rickert H. Wilhelm Windelband. - J.C.B. Mohr: Tübingen, 1929

  • Яковенко Б. Вильгельм Виндельбанд // Вопросы философии и психологии. 1916. C. 132-33

Resursi internetā par šo tēmu