Ziemeļu un Dienvidu dinastijas

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Ziemeļu un Dienvidu dinastijas

Ziemeļu un Dienvidu dinastijas (南北朝 - Nán Běi cháo)
Ziemeļu dinastijas (北朝 - Běi cháo)
Bei (Ziemeļu) Vei dinastija (北魏朝 - Běi Wèi cháo)
386.-535. g.
Vēsturiski visbiežāk lieto : dinastijas nosaukums (Bei Vei) + pēcnāves vārds. Piezīme: Sjao Veņdi laikā Tuobu dzimta nomainīja uzvārdu uz Juaņ (元 - Yuán).
pēcnāves vārds (諡號 shìhào) vārds vārds (姓名 - xìngmíng) valdīšanas laiks valdīšanas devīze (年號 niánhào), tās laiks
Daovudi (道武帝 - Dàowǔdì) Tuoba Gui (拓拔珪 - Tuòbá Gūi) 386.-409.
 • Denguo (登國 - Dēngguó) 386.-396.
 • Huanši (皇始 - Huángshǐ) 396.-398.
 • Tjaņsin (天興 - Tiānxīng) 398.-404.
 • Tjaņci (天賜 - Tiāncì) 404.-409.
Minjuaņdi (明元帝 - Míngyuándì) Toba Si (拓拔嗣 - Tuòbá Sì) 409.-423.
 • Junsin (永興 - Yǒngxīng) 409.-413.
 • Šeņžui (神瑞 - Shénrùi) 414.-416.
 • Taičan (泰常 - Tàicháng) 416.-423.
Taivudi (太武帝 - Tàiwǔdì) Tuoba Tao (拓拔燾 - Tuòbá Táo) 424.-452.
 • Šiguan (始光 - Shǐguāng) 424.-428.
 • Šeņdzja (神麚 - Shénjiā) 428.-431.
 • Jaņhe (延和 - Yánhé) 432.-434.
 • Taijaņ (太延 - Tàiyán) 435.-440.
 • Taipindžeņdzjuņ (太平真君 - Tàipíngzhēnjūn) 440.-451.
 • Dženpin (正平 - Zhèngpíng) 451.-452.
Naņaņvan (南安王 - Nánānwáng) Tuoba Jui (拓拔余 - Tuòbá Yú) 452.
 • Junpin (永平 - Yǒngpíng) vai Čenpin (承平 - Chéngpíng) 452.
Veņčendi (文成帝 - Wénchéngdì) Tuoba Dzjuņ (拓拔濬 - Tuòbá Jùn) 452.-465.
 • Sinaņ (興安 - Xīngān) 452.-454.
 • Singuan (興光 - Xīngguāng) 454.[455.
 • Taiaņ (太安 - Tàiān) 455.-459.
 • Hepin (和平 - Hépíng) 460.-465.
Sjaņveņdi (獻文帝 - Xiànwéndì) Tuoba Hun (拓拔弘 - Tuòbá Hóng) 466.-471.
 • Tjaņaņ (天安 -Tiān'ān) 466.-467.
 • Huansin (皇興 - Huángxīng) 467].-471.
Sjaoveņdi (孝文帝 - Xiàowéndì) Juaņ Hun (元宏 - Yuán Hóng) 471.-499.
 • Jaņsin (延興 - Yánxīng) 471.-476.
 • Čenmin (承明 - Chéngmíng) 476.
 • Taihe (太和 - Tàihé) 477.-499.
Sjuaņvudi (宣武帝 - Xuānwǔdì) Juaņ Ke (元恪 - Yuán Kè) 500.-515.
 • Dzjinmin (景明 - Jǐngmíng) 500.-503.
 • Dženši (正始 - Zhèngshǐ) 504.-508.
 • Junpin (永平 - Yǒngpíng) 508.-512.
 • Jaņčan (延昌 - Yánchāng) 512.-515.
Sjaomindi (孝明帝 - Xiàomíngdì) Juaņ Sju (元詡 - Yuán Xǔ) 516.-528.
 • Sipin (熙平 - Xīpíng) 516.-518.
 • Šeņgui (神龜 - Shéngūi) 518.-520.
 • Dženguan (正光 - Zhèngguāng) 520.-525.
 • Sjaočan (孝昌 - Xiàochāng) 525.-527.
 • Vutai (武泰 - Wǔtài) 528.
Sjaodžuandi (孝莊帝 - Xiàozhuāngdì) Juaņ Dziju (元子攸 - Yuán Ziyōu) 528.-530.
 • Dzjaņji (建義 - Jiànyì) 528.
 • Junaņ (永安 - Yǒng'ān) 528.-530.
Čanguanvan (長廣王 - Chángguǎngwáng)
vai Dzjindi (敬帝 - Jìngdì)
Juaņ Je (元曄 - Yuán Yè) 530.-531.
 • Dzjaņmin (建明 - Jiànmíng) 530.-531.
Dzjemiņdi (節閔帝 - Jiémǐndì) Juaņ Gun (元恭 - Yuán Gōng) 531.-[532.
 • Putai (普泰 - Pǔtài) 531.-532.
Aņdinvan (安定王 - Āndìngwáng)
vai Čudi (出帝 - Chūdì)
Juaņ Lan (元朗 - Yuán Lǎng) 531.-532.
 • Džunsin (中興 - Zhōngxīng) 531.-532.
Sjaovudi (孝武帝 - Xiāowǔdì) Juaņ Sju (元脩 - Yuán Xiū) 532.-535.
 • Taičan (太昌 - Tàichāng) 532.
 • Junsin (永興 - Yǒngxīng) 532.
 • Junsi (永熙 - Yǒngxī) 532.-535.
Dun (Austrumu) Vei dinastija (東魏朝 - Dong Wèi cháo)
534.-550. g.
Vēsturiski visbiežāk lieto: dinastijas nosaukums (Dun Vei) + pēcnāves vārds
pēcnāves vārds (諡號 shìhào) vārds vārds (姓名 - xìngmíng) valdīšanas laiks valdīšanas devīze (年號 niánhào), tās laiks
Sjaodzjindi (孝靜帝 - Xiāojìngdì) Juaņ Šandzjaņ (元善見 - Yuán Shànjiàn) 534.-550.
 • Tjaņpin (天平 - Tiānpíng) 534.-537.
 • Juaņsjan (元象 - Yuánxiàng) 538.-539.
 • Sinhe (興和 - Xīnghé) 539.-542.
 • Vudin (武定 - Wǔdìng) 543.-550.
Bei (Ziemeļu) Cji dinastija (北齊朝 - Bei Qi cháo)
550.-577. g.
Vēsturiski visbiežāk lieto: dinastijas nosaukums (Bei Cji) + pēcnāves vārds
pēcnāves vārds (諡號 shìhào) vārds vārds (姓名 - xìngmíng) valdīšanas laiks valdīšanas devīze (年號 niánhào), tās laiks
Veņsjuaņdi (文宣帝 - Wénxuāndì) Gao Jan (高洋 - Gāo Yáng) 550.-559.
 • Tjaņbao (天保 - Tiānbǎo) 550.-559.
Feidi (廢帝 - Fèidì) Gao Jiņ (高殷 - Gāo Yīn) 560.
 • Cjaņmin (乾明 - Qiānmíng) 560.
Sjaodžaodi (孝昭帝 - Xiāozhāodì) Gao Jaņ (高演 - Gāo Yǎn) 560.-561.
 • Huandzjaņ (皇建 - Huángjiàn) 560.-561.
Vučendi (武成帝 - Wǔchéngdì) Gao Džaņ (高湛 - Gāo Zhàn) 561.-565.
 • Taiņin (太寧 - Tàiníng) 561.-562.
 • Hecjin (河清 - Héqīng) 562.-565.
Hao Džu (後主 - Hòu Zhǔ) Gao Vei (高緯 - Gāo Wěi) 565.-577.
 • Tjaņtun (天統 - Tiāntǒng) 565.-569.
 • Vupin (武平 - Wǔpíng) 570.-576.
 • Lunhua (隆化 - Lónghuǎ 576.
Ju Džu (幼主 - Yòu Zhǔ) Gao Hen (高恆 - Gāo Héng) 577.
 • Čenguan (承光 - Chéngguāng) 577.
Faņjanvan (范陽王 - Fànyángwáng) Gao Šaoji (高紹義 - Gāo Shàoyì) 577.-579?. nav zināms
Si (Rietumu) Vei dinastija (西魏朝 - Xi Wèi cháo)
535.-556. g.
Vēsturiski visbiežāk lieto: dinastijas nosaukums (Si Vei) + pēcnāves vārds
pēcnāves vārds (諡號 shìhào) vārds vārds (姓名 - xìngmíng) valdīšanas laiks valdīšanas devīze (年號 niánhào), tās laiks
Veņdi (文帝 - Wéndì) Juaņ Baodzju (元寶炬 - Yuán Bǎojù) 535.-551.
 • Datun (大統 - Dàtǒng) 535.-551.
Feidi (廢帝 - Fèidì) Juaņ Cjiņ (元欽 - Yuán Qīn) 552.-554. nav zināms
Gundi (恭帝 - Gōngdì) Juaņ Kuo (元廓 - Yuán Kuò) 554.-556. отсутствует
Bei (Ziemeļu) Džou dinastija (北周朝 - Bei Zhou cháo)
557.-581. g.
Vēsturiski visbiežāk lieto: dinastijas nosaukums (Bei Džou) + pēcnāves vārds
pēcnāves vārds (諡號 shìhào) vārds vārds (姓名 - xìngmíng) valdīšanas laiks valdīšanas devīze (年號 niánhào), tās laiks
Sjaomiņdi (孝閔帝 - Xiāomǐndì) Juiveņ Dzjue (宇文覺 - Yǔwén Jué) 557. nav zināms
Mindi (明帝 - Míngdì)
vai Sjaomindi (孝明帝 - Xiàomíngdì)
Juveņ Jui (宇文毓 - Yǔwén Yù) 557.-560.
 • Vučen (武成 - Wǔchéng) 559.-560.
Vudi (武帝 - Wǔdì) Juiveņ Jun (宇文邕 - Yǔwén Yōng) 561.578.
 • Baodin (保定 - Bǎodìng) 561.-565.
 • Tjaņhe (天和 - Tiānhé) 566.-572.
 • Dzjaņde (建德 - Jiàndé) 572.-578.
 • Sjuaņdžen (宣政 - Xuānzhèng) 578.
Sjuaņdi (宣帝 - Xuāndì) Juiveņ Juņ (宇文贇 - Yǔwén Yūn) 579.
 • Dačen (大成 - Dàchéng) 579.
Dzjindi (靜帝 - Jìngdì) Juiveņ Čaņ (宇文闡 - Yǔwén Chǎn) 579.-581.
 • Dasjan (大象 - Dàxiàng) 579.-581.
 • Dadin (大定 - Dàdìng) 581.
Dienvidu dinastijas (南朝 - Nán cháo) 420.-589. g.
Naņ (Dienvidu) Sun dinastija (南宋朝 - Nán Song cháo)
420.-479. g.
Vēsturiski visbiežāk lieto: dinastijas nosaukums (Naņ Sun) + pēcnāves vārds, izņemot Liu Jui, kuru sauc paša vārdā
pēcnāves vārds (諡號 shìhào) vārds vārds (姓名 - xìngmíng) valdīšanas laiks valdīšanas devīze (年號 niánhào), tās laiks
Vudi (武帝 - Wǔdì) Ļu Jui (劉裕 - Liǔ Yù) 420.-422.
 • Junču (永初 - Yǒngchū) 420.-422.
Šaodi (少帝 - Shàodì) Liu Jifu (劉義符 - Liǔ Yìfú) 423.-424.
 • Dzjinpin (景平 - Jǐngpíng) 423.-424.
Veņdi (文帝 - Wéndì) Liu Jilun (劉義隆 - Liǔ Yìlóng) 424.-453.
 • Juaņdzja (元嘉 - Yuánjiā) 424.-453.
Sjaovudi (孝武帝 - Xiāowǔdì) Liu Dzjuņ (劉駿 - Liǔ Jùn) 454.-464.
 • Sjaodzjaņ (元嘉 - Xiāojiàn) 454.-456.
 • Damin (大明 - Dàmíng) 457.-464.
Cjaņfeidi (前廢帝 - Qiánfèidì) Liu Dzjije (劉子業 - Liǔ Ziyè) 465.
 • Junguan (永光 - Yǒngguāng) 465.
 • Dzjinhe (景和 - Jǐnghé) 465.
Mindi (明帝 - Míngdì) Liu Jui (劉彧 - Liǔ Yù) 465.-472.
 • Taiši (泰始 - Tàishǐ) 465.-471.
 • Taijui (泰豫 - Tàiyù) 472.
Houfeidi (後廢帝 - Hòufèidì)
vai Canvuvan (蒼梧王 - Cāngwúwáng)
Liu Jui (劉昱 - Liǔ Yù) 473.-477.
 • Juaņhui (元徽 - Yuánhūi) 473.-477.
Šuņdi (順帝 - Shùndì) Liu Džuņ (劉準 - Liǔ Zhǔn) 477.-479.
 • Šenmin (昇明 - Shēngmíng) 477.-479.
Naņ (Dienvidu) Cji dinastija (南齊朝 - Nán Qí cháo)
479.-502. g.
Vēsturiski visbiežāk lieto: dinastijas nosaukums (Naņ Cji) + pēcnāves vārds
pēcnāves vārds (諡號 shìhào) vārds vārds (姓名 - xìngmíng) valdīšanas laiks valdīšanas devīze (年號 niánhào), tās laiks
Gaodi (高帝 - Gāodì) Sjao Daočen (蕭道成 - Xiāo Dàochéng) 479.-482.
 • Dzjaņjuaņ (建元 - Jiànyuán) 479.-482.
Vudi (武帝 - Wǔdì) Sjao Dze (蕭賾 - Xiāo Zé) 483.-493.
 • Junmin (永明 - Yǒngmíng) 483.-493.
Juiliņvan (鬱林王 - Yùlínwáng) Sjao Džaoje (蕭昭業 - Xiāo Zhāoyè) 494.
 • Lunčan (隆昌 - Lóngchāng) 494.
Hailinvan (海陵王 - Hǎilíngwáng) Sjao Džaoveņ (蕭昭文 - Xiāo Zhāowén) 494.
 • Jaņsin (延興 - Yánxīng) 494.
Mindi (明帝 - Míngdì) Sjao Luaņ (蕭鸞 - Xiāo Luán) 494.-498.
 • Dzjaņvu (建武 - Jiànwǔ) 494.-498.
 • Juntai (永泰 - Yǒngtài) 498.
Dunhuņhou (東昏侯 - Dōnghūnhóu) Sjao Baodzjuaņ (蕭寶卷 - Xiāo Bǎojuǎn) 499.-501.
 • Juņjuaņ (永元 - Yǒngyuán) 499.-501.
Hedi (和帝 - Hédì) Sjao Baožun (蕭寶融 - Xiāo Bǎoróng) 501.-502.
 • Džunsin (中興 - Zhōngxīng) 501.-502.
Lian dinastija (梁朝 - Liáng cháo)
502.-557. g.
Vēsturiski visbiežāk lieto: dinastijas nosaukums (Lian) + pēcnāves vārds
pēcnāves vārds (諡號 shìhào) vārds vārds (姓名 - xìngmíng) valdīšanas laiks valdīšanas devīze (年號 niánhào), tās laiks
Ļan Vudi (武帝 - Wǔdì) Sjao Jaņ (蕭衍 - Xiāo Yǎn) 502.-549.
 • Tjaņdzjaņ (天監 - Tiānjiān) 502.-519.
 • Putun (普通 - Pǔtōng) 520.-527.
 • Datun (大通 - Dàtōng) 527.-529.
 • Džundatun (中大通 - Zhōngdàtōng) 529.-534.
 • Datun (大同 - Dàtóng) 535.-546.
 • Džundatun (中大同 - Zhōngdàtóng) 546.-547.
 • Taicjin (太清 -Tàiqīng) 547.-549.
Lian Dzjaņveņdi (簡文帝 - Jiǎnwéndì) Sjao Gan (蕭綱 - Xiāo Gāng) 549.-551.
 • Dabao (大寶 - Dàbǎo) 550,-551.
Juidžanvan (豫章王 - Yùzhāngwáng) Sjao Dun (蕭棟 - Xiāo Dòng) 551.-552.
 • Tjaņdžen (天正 - Tiānzhèng) 551.-552.
Juaņdi (元帝 - Yuándì) Sjao Ji (蕭繹 - Xiāo Yì) 552.-555.
 • Čenšen (承聖 - Chéngshèng) 552.-555.
Džeņjanhou (貞陽侯 - Zhēnyánghóu) Sjao Juaņmin (蕭淵明 - Xiāo Yuānmíng) 555.
 • Tjaņčen (天成 - Tiānchéng) 555.
Dzjindi (敬帝- Jìngdì) Sjao Fandži (蕭方智 - Xiāo Fāngzhì) 555.-557.
 • Šaotai (紹泰 - Shàotài) 555.-556.
 • Taipin (太平 - Tàipíng) 556.-557.
Čeņ dinastija (陳朝 - Chén cháo)
557.-589. g.
Vēsturiski visbiežāk lieto: dinastijas nosaukums (Čeņ) + pēcnāves vārds
pēcnāves vārds (諡號 shìhào) vārds vārds (姓名 - xìngmíng) valdīšanas laiks valdīšanas devīze (年號 niánhào), tās laiks
Čeņ Vudi (武帝 - Wǔdì) Čeņ Basjaņ (陳霸先 - Chén Bàxiān) 557.-559.
 • Jundin (永定 - Yǒngdìng) 557.-559.
Veņdi (文帝 - Wéndì) Čeņ Cjaņ (陳蒨 - Chén Qiàn) 560.-566.
 • Tjaņdzja (天嘉 - Tiānjiā) 560.-566.
 • Tjaņkan (天康 - Tiānkāng) 566.
Feidi (廢帝 - Fèidì) Čeņ Bodzun (陳伯宗 - Chén Bózōng) 567.-568.
 • Guanda (光大 - Guāngdà) 567.-568.
Sjuaņdi (宣帝 - Xuāndì) Čeņ Sjui (陳頊 - Chén Xū) 569.-582.
 • Taidzjaņ (太建 - Tàijiàn) 569.-582.
Hou Džu (後主 - Hòu Zhǔ) Čeņ Šubao (陳叔寶 - Chén Shúbǎo) 583.-589.
 • Džide (至德 - Zhìdé) 583.-586.
 • Džeņmin (禎明 - Zhēnmíng) 587.-589.
Naņ (Dienvidu) Lian dinastija (南梁朝 - Nán Liáng cháo)
555.-587. g.
Vēsturiski visbiežāk lieto: dinastijas nosaukums (Naņ Lian) + pēcnāves vārds
Piezīme: daļa pētnieku uzskata Naņ Lian dinastiju par Lian dinastijas turpinājumu, jo to izveidoja Lian dinastijas valdnieku dzimtas Sjao pēcteči.
tempļa vārds
(廟號 miàohào)
pēcnāves vārds
(諡號 shìhào)
vārds (姓名 - xìngmíng) valdīšanas laiks valdīšans devīze
(年號 niánhào), tās laiks
Džunczun (中宗 - Zhōngzōng) Sjuaņdi (宣帝 - Xuāndì) Sjao Ča (蕭察 - Xiāo Chá) 555.-562.
 • Dadin (大定 - Dàdìng) 555.-562.
Naņ Ļan Šidzun (世宗 - Shìzōng) Sjaomindi (孝明帝 - Xiàomíngdì) Sjao Kui (蕭巋 - Xiāo Kūi) 562.-585.
 • Tjaņbao (天保 - Tiānbǎo) 562.-585.
nav zināms Sjaodzindi (孝靜帝 - Xiàojìngdì)
vai Dzjuigun (莒公 - Jǔgōng)
Sjao Cun (蕭琮 - Xiāo Cóng) 585.-587.
 • Guaņjuņ (廣運 - Guǎngyùn) 562.-585.