Bajārs

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Bajārs (Bojar, Boyar, Боярин, Boyar, Bolyar, Боляр, Болярин, Boier - no sensl. блярь - "cīnītājs") - IX-XVII gs. Centrālās un Austrumeiropas zemēs amats vai statusu apliecinošs tituls (Kijevas krievzemē, Maskavijā, Bulgārijā, Moldāvijā, Valahijā, no XIV gs. arī Rumānijā), Lietuvas lielkņazistē.

 • Senkrievu zemēs tas bija ekvivalents Eiropas bruņniecības pārstāvjiem. VI-X gs. karadraudzes izlases loceklis, kņaza padomnieks, karaspēka vienības (savas karadraudzes) komandieris, ar tiesībām pamest savu sizerenu, pārejot dienestā pie cita. Vēlāk kņaza vasalis, par dienestu pārvalda sev piešķirto feodu, kas ir tā ienākumu avots (Х-XVII gs. jau kā dalienu - t.i. mantojamu). Novgorodas republikā bajāri faktiski pārvaldīja valsti. Kārtu pārstāvniecībā Maskavijas lielkņazistē un Krievijas caristē, t.s. bajāru domes loceklis. XVI-XVII gs. ieņēma augstākos valsts pārvaldes amatus - tad bajāra titulu monarhs piešķīra augstākā ranga valsts pārvaldes darbiniekiem (nesaistot titulu ar lēņa piešķiršanu). Krievijas impērijā tituls likvidēts XVIII gs. Oficiālajos pasākumos bajāriem vajadzēja valkāt statusu apliecinošu apģērbu atbilstošu rangam: ar zelta izšuvumiem rotātu sabuļādas vai caunādas kažoku un augstu cilindrisku caunādas cepuri (katram rangam bija noteikts, no kā darināts apģērbs , cik augsta cepure, kādi izšuvumi).
 • Lietuvas lielkņazistē bajāri bija valsts dienesta ļaudis, vidusslānis starp muižniekiem un zemniekiem. No zemniekiem viņi atšķīrās ar personisko brīvību un pārvietošanās tiesībām. Bajāru pienākumi bija karadienests, braucieni valsts pārvaldes iestāžu labā, vēstuļu un apkārtrakstu izvadāšana. Par zemes lietošanu naturālo nodevu vietā viņiem bija jāmaksā naudas nodoklis. 1765. g. Rēzeknes stārastijā pavisam bija 105 bajāru saimniecības, Daugavpils stārastijā - 36 bajāru saimniecības. (Daugavpils stārastijas bajāru pienākumos ietilpa arī klaušas, kas bija tikai nedaudz mazākas kā dzimtzemniekiem. Vēlākas ziņas par Daugavpils bajāriem nav atrastas. Ņemot vērā viņu pienākumu tuvumu klaušu zemnieku pienākumiem, iespējams, ka viņi drīz pēc 1765. g. tika pielīdzināti klaušiniekiem.) 1873. g. bajāru kārta Krievijas impērijā tika likvidēta, un impērijā ieklautās Lietuvas bajāri tika ieskaitīti tirgoņu un namnieku kārtā. Laukos viņiem piederēja zemes, bet pilsētā – nami, un viņi lielākoties pelnījās ar preču pārvadāšanu.

Bajāru rangi Krievzemē:

 • Lielbajārs (kr. Большой боярин) - Maskavijas lielkņazistē un Krievijas caristē t.s. lielā pulka vojevoda (kr. воевода Большого полка московского войска).
 • Dižbajārs (kr. Великий боярин)
 • Valdbajārs (kr. Владычный боярин)
 • Tuvīnais bajārs (kr. Ближний боярин, arī Kомнатный боярин) - kņaza padomes loceklis, kam jebkurā diennakts laikā ļauts apmeklēt monarhu.
 • Savējais bajārs (kr. Cвойственный боярин) - carienes asinsradinieks.
 • Zemstes bajārs (kr Земский боярин)
 • Kņaza bajārs (kr. Kняжий боярин), arī Ceļu bajārs (kr. Путный боярин), - XIV-XV gs. kņaza vai cara dienestnieks (vīnzinis, vanagzinis, staļļu pārzinis u.c.), kuram uzturlīdzekļiem bija piešķirts nevis zemes īpašums, bet ienākumi no kāda ceļa vai pilsētas nodokļiem.
 • Mazbajārs (kr. Mалый боярин, Mеньший боярин, Десятник, Гридень) - karadraudzes pamatsastāva loceklis, grupas komandieris; mūsdienās arī krievu tradīcijās tituls kāzās.
 • Ieceltais bajārs ( kr. Нарочитый боярин)
 • Vecbajārs (kr. Cтарейший боярин)
 • Novgorodas vecbajārs (kr. Новгородский старый боярин)

Skat. arī: bajārbērns

Literatūra

 • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. / - Rīga: Divergens, 2001., 18. lpp.
 • Кирпичников А. Н., "Древнерусское оружие. Выпуск 3. Комплекс боевых средств IX-XIII вв.", изд. "Наука", Ленинградское отделение, Ленинград - 1971 г.
 • Кирпичников А. Н., "Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX-XIII вв.", изд. "Наука", Л. 1973.
 • Кирпичников А. Н., "Древнерусское оружие. Выпуск 1. Мечи и сабли IX-XIII вв.", изд. "Наука", Ленинградское отделение, Ленинград, 1966.
 • "Археалогiя, нумiзматiка Беларусиi". Беларусская энцiклапедия, Мiнск, изд. iмя Петруся Броукi, 1993 г.
 • Медведев А. Ф., "Оружие Новгорода Великого", - материалы и исследования по археологии СССР, № 65, - Труды Новгородской археологической экспедиции, Т-II, изд. Академии наук СССР, М., 1959.
 • Кирпичников А. Н., выпуск 2. "Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени. IX-XIII вв.", изд. "Наука", М.-Л., 1966.

Resursi internetā par šo tēmu