Pilsēta

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Pilsēta - pastāvīgs un blīvi apdzīvots urbāns kāda apvidus ekonomikas un administratīvi politiskais centrs ar savu patrimoniālo apgabalu un pašpārvaldi.

Jautājumā pastāv visai liela viedokļu daudzveidība un ir ļoti daudz definīciju, taču vienkāršākā un izplatītākā izpratne piedāvā pilsētu lokalizēt pēc sešiem pamatkritērijiem: 1) topogrāfiska un administratīva noslēgtība, izteiktas robežas; 2) liels iedzīvotāju skaits (par zemāko robežu pieņem ~1000 indivīdus, taču ir pētnieki, kas par zemāko skaitu pieņem tikai ~5000 iedzīvotāju); 3) visai izteikta profesionāla specializācija ražošanā, kulta lietās, administratīvajā pārvaldē, militārajos jautājumos, tirdzniecībā u.tml., sociāla stratifikācija pēc statusa un mantas; 4) daudzveidīga apbūve, t.sk. fortifikācijas būves, administratīvās ēkas, kulta celtnes, monumentālā arhitektūra; 5) noteikta apvidus polifunkcionāla centra funkcijas, 6) kas īpaši nozīmīgi, pastāvīgs tirgus un pilsētas kā maiņas starpnieces funkcijas. Lai pilsēta pastāvētu, nepieciešami trīs pamatapstākļi: 1) jābūt ar lauksaimniecību nesaistītiem ienākumiem (ko dod amatniecība, tirdzniecība, karš u.c.), kas nodrošinātu ar pārtiku to pilsētas iedzīvotāju daļu, kas nav nodarbināta pārtikas ražošanā, kā arī ļautu finansēt pilsētbūvniecību; 2) apvidū ap pilsētu jābūt pietiekami lielam iedzīvotāju skaitam ar zināmām iemaņām plašāku sociālo struktūru veidošanā; 3) jābūt pietiekami attīstītam agrārajam sektoram ar gana lielu pārpalikumu, kas ļautu apkaimes iedzīvotājiem iztikt pašiem un vēl pabarot pilsētu. Īpaša nozīme bija pilsētas plāna un būves simetrijai ap valdnieka rezidences un galvenās dievības cetrālo tempļa kompleksu kā pretskatu asimetriskajai un nesakārtotajai apkārtējai pasaulei aiz pilsētas mūriem.

Pirmās pilsētas šādā izpratnē parādās jau senajos laikos Mezopotāmijā, kur jau III gt.p.m.ē. pirmajā pusē pastāvēja vairāki desmiti lielu pilsētu, bet gadu tūkstoša vidū, pēc dažu pētnieku aprēķiniem, Šumerā un Akadā ~4/5 iedzīvotāju dzīvoja pilsētās (ielākās no tām aizņēma 400-500 ha ar ~50 000 iedzīvotāju). Senajā Ēģiptē pat vēl Jaunās valsts laikā nevar runāt par tāda apmetņu tipa pastāvēšanu, kas atbilstu pilsētas kritērijiem. Tur tās bija vairāk attiecīgās provinces ierēdņu dzīvesvietas. Ēģiptē pilsētbūvniecība izvērsās tikai Jaunās valsts laikā, kad saimnieciski intensīvāk tika apgūta Deltas austrumdaļa. Reģionos, kur klimatiskie un ģeogrāfiskie apstākļi neļāva izveidot tik intensīvu lauksaimniecību, kas ļautu vienuviet koncentrēties lielam iedzīvotāju skaitam (kā Senajā Grieķijā, kur lauksaimnieku pamatmasa bija spiesta dzīvot pat desmitiem km no centra), urbanizācijas process ritēja lēnāk. Tā tas bija Eiropā, pie tam daļa pētnieku vēlas to rašanos vēl vairāk attālināt, jo krētiešu un ahajiešu mazvalstu centri, kas pēc sava lieluma atbilda vidējam Divupes ciemam, nevar tikt uzskatīti par pilsētām, bet gan tikai par vadoņa rezidenci un tam pietuvināto ļaužu un radinieku apmetni ap to. Tā kā Senajā Grieķijā par pilsētu rašanos var runāt VI-V gs. p.m.ē., t.i. sākot ar to brīdi, kad polisas noformēšanās un nostiprināšanās noteica politiskās varas, sabiedrisko un reliģisko institūtu lokalizēšanos kādā no dažādiem aspektiem svarīgā un izdevīgā vietā (ap ahajiešu laikmeta basileja pils vietu, ostu, stratēģiskā ziņā visizdevīgāk izvietoto ciemu u.tml.), kur sāka ierīkot tautas sapulču vietas (agoras), kulta celtnes, atradās amatpersonas, veidojot polisas administratīvo, saimniecisko un kultūras centru. tomēr ne visu polisu centri izauga par pilsētām. Sava uzplaukuma laikā Atēnu mūri apņēma 215 ha platību ar 50 000 iedzīvotāju, Samā 6,5 km garš mūris ietvēra 120 ha platību, Korintā dzīvoja ap 20 000 iedzīvotāju. Neraugoties uz visai augsto urbanizācijas līmeni, lielākā daļa (līdz 75%) hellēņu pilsētu iedzīvotāju bija nodarbināti lauksaimniecībā, kaut darbu specializācija jau bija notikusi un amatniecība nodalījusies kā patstāvīga nozare. Senajā Romā, kur pilsētas visbiežāk veidojās kā romiešu veterānu kolonijas vai vietējie centri, kuros izvietojās provinces administrācija, veicinot to urbanizāciju, bija izveidojušās vairāk nekā 2000 pilsētas. Lielākā daļa no tām bija nelielas (2-15 000 iedzīvotāju), bet bija arī īstas megapoles (piem., Konstantinopole, Akvileja, Milāna - 100 000 iedzīvotāju, Efesa, Smirna, Pergama, Sardas - 50-100 000 iedzīvotāju, Aleksandrija - 300 000 iedzīvotāju).

Ja Āzijā pilsētu attīstībā pārrāvumu nebija un to skaits un lielums pamazām tikai pieauga, tad Eiropā, sabrūkot Romas impērijai, vērojams pretējs process: tirdzniecības un amatniecības panīkšana, pilsētu samazināšanās vai pat izzušana, to iedzīvotājiem pārceļoties uz laukiem un kļūstot par zemniekiem. Barbaru cilšu apdzīvotajā Centrāleiropā un Austrumeiropā pilsētu m.ē. sākumā pilsētu nebija.

Attīstītajos viduslaikos (X-XI gs., Austrumeiropā XII-XIII gs.) sākās straujš pilsētu uzplaukums, tām veidojoties no jauna kā tirdzniecības un amatniecības centriem, visbiežāk pēc senjora iniciatīvas un uz tā zemes. Visai ievērojami atšķīrās no antīkajām pilsētām sociālās struktūras ziņā (pilsētas pilsoņu kopiena, apvienības, cunftes, ģildes, pašpārvaldes struktūras - rāte u.c. - tiesas u.c.), pilsētu tiesības noteica visu dzīvi pilsētā, veicinot pakāpenisku atbrīvošanos no ar laiku traucējošās zemes kunga aizbildniecības. XIV gs. Eiropas pilsētu lielākā daļa jau bija atbrīvojusies no senjoru virsvaras un tās pārvaldīja pašpārvalde. To saimniecība bija agrāra un pilsētu baroja tās patrimoniālais apgabals, kurā pilsēta bija zemes kungs. Sākotnēji ievērojama pilsētnieku daļa bija nodarbināta lauksaimniecībā (tā kā papildnozare pastāvēja pilsētās visus viduslaikus). Taču tās bija visai nelielas, piemēram, Londonā bija mazliet vairāk nekā 30 000 iedzīvotāju, citās Anglijas karalistes pilsētās 3-10 000. XV gs. beigās tikai 4 Sv. Romas impērijas pilsētās iedzīvotāju skaits pārsniedza 25 000 (Ķelne, Hamburga, Prāga, Nirnberga), bet Itālijā tik lielu pilsētu bija ap 15 (t.sk. Venēcija, Dženova, Florence, Neapole, Milāna). Francijas karalistē - tikai 1 (Parīze). Tikai šajā laikā parādās pirmās pilsētas Austrumeiropā. Protams, salīdzinot ar pilsētām Āzijā, tie bija tādi lielāki ciemati (piemēram, Bagdādē XI gs. bija ~2 000 000 iedzīvotāju), vienīgā Eiropas lielākā pilsēta, kas bija vērā ņemama pasaules mērogā, bija Konstantinopole. Laika gaitā pilsētās formējās jaunai sociālās vienotības principi, no dažādām kompakti kopā dzīvojošām sociālajām grupām veidojoties jaunam uzvedības un domāšanas tipam ar atšķirīgu pasaules uztveri, domāšanu un dzīvesveidu, kas veidoja pilsonību, t.s. trešo kārtu. Kopš XIV gs. pilsētās veidojās ceturtā kārta - proletariāts, - t.i. ļaudis, kuru vienīgais ienākumu avots bija to algots darbs (kalpi, sulaiņi, dieninieki, krāvēji, aktieri, muzikanti, zeļļi, mācekļi u.c.) un nebija namnieku tiesību. Sociāli un politiski tiesiskā ziņā pilsētu iedzīvotāji veidoja starpslāni starp bruņniecību un muižniecību no vienas un zemniecību no otras puses. Pilsētnieki baudīja virkni specifisku privilēģiju un pienākumu: personisko brīvību, īpašuma tiesības, pakļautību tikai pilsētas tiesai un pārvaldei, pienākumus maksāt nodokļus, ņemt dalību zemessardzē u.tml. Uz pilsētu atbēgušie servi pēc noteikta laika kļuva brīvi. Taču pilsētnieku tiesības bija tikai daļai iedzīvotāju, namniekiem, cunftu un ģilžu locekļiem, bet ne plebeju slānim un strādniekiem.

Skat. arī: pilsētvalsts, polisa, impērijas pilsēta

Literatūra par šo tēmu

 • Pāvulāne Velta. Seno laiku vēsture. 1. daļa. (metodisks līdzeklis) – Mācību apgāds NT: Rīga, 1996., 15.-25. lpp. ISBN 9984-617-13-0
 • Kursis Arnolds. Rimberta "civitātes". // Latvijas vēstures institūta žurnāls. 1998. Nr.4., 135.-142. lpp.
 • Mugurēvičs Ēvalds. Par jēdziena "civitas" nozīmi agrajos viduslaikos. // Latvijas vēstures institūta žurnāls. 1998. Nr.4., 143.-146. lpp.
 • Grasmane I. Viduslaiku pilsē†a un tās iedzīvotāji. // Grasmane I., Klišāns V. Viduslaiku vēsture. 1. daļa. Metodisks līdzeklis. - Mācību apgāds: Rīga, 1996., 67.-83. lpp.
 • Misāns I. Pilsētas kā varas un saimnieciskās dzīves centri un to sakari Livonijā 13. un 14. gadsimtā. // Latvijas Universitātes Raksti; 764 .sēj. - Latvijas universitāte: Rīga, 2010. 102.-119. lpp. ISSN 1407-2157

 • Empires: Perspectives from Archaeology and History. / Alcock, Susan E.; Terence N., D'Altroy; Terence N., Morrison et al., eds. - Cambridge University Press: Cambridge, 2001, p. 546. ISBN 978-0-521-77020-0
 • Leick Gwendolyn. Mesopotamia: Invention of the City. - Penguin: London/New York, 2002
 • Gies Joseph, Gies Frances. Life in a Medieval City. - Thomas Y. Crowell: New York, 1973. ISBN 0-8152-0345-4
 • Pounds Norman John Greville. The Medieval City. - Greenwood Press: Westport (CT), 2005. ISBN 978-0-313-32498-7

 • Древние города. : Материалы к Всесоюзной конференции „Культура Средней Азии и Казахстана в эпоху раннего средневековя“. / ред. Бочевер В.Т. - Наука: Ленинград, 1977 - c. 82
 • Саваренская T. История градостроительного искусства. Рабовладельческий и феодальный периоды. - Стройиздат: Москва, 1984

Resursi internetā par šo tēmu