Konfūcisms

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Konfūcisms jeb konfuciānisms (trad.ķīn. 儒學, vienk.ķīn. 儒学, piņj. rúxué) - sākotnēji sociāli didaktiska mācība, vēlāk viens no filosofijas pamatvirzieniem Senajā Ķīnā, par kura aizsācēju tradicionāli tiek uzskatīts Konfūcijs (551.-479. g.p.m.ē.), kura uzskatus viņa sekotāji apkopoja traktātā "Lunjui" ("Pārrunas un spriedumi"). Galvenais princips ir patriarhālo tradīciju ievērošana, jo senatnē valdījušas idealās sociālās attiecības, cilvēki bijuši laimīgi, bet neataisnība un ļaunums parādījies, atsevišķiem cilvēkiem savu individuālo vēlmju apmierināšanas labad cenšoties lauzt ierasto kārtību. Attiecīgi iestājas par tradicionālās pasaules kārtības un cilvēku attiecību uzturēšana: jaunākais pakļaujas vecākajam, zemāk stāvošais - augstākstāvošajam, jo lietu esošās kārtības izmaiņas noved pie jukām, taisnīguma un dzīves līmeņa krituma. Savukārt vecākajam, augstākstāvošajam ir jābūt par paraugu zemākstāvošajiem un jaunākajiem morālē, tikumos un rīcībā, jārūpējas par tiem. Postulēja nepieciešamību izveidot skaidri definētas un abpusēju pienākumu cauraustas attiecības starp kungu un kalpu, starp vecākiem un bērniem, starp laulātajiem, starp vecāko un jaunāko, starp draugiem un līdzcilvēkiem, kas nodrošinātu sabiedrības stabilitāti un ļaužu apmierinātību ar ar dzīvi. Par īpaši nozīmīgu uzskatīja audzināšanas un izglītošanās elementus, centās ieaudzināt cilvēkos pilnīgu iekšējo, garīgo sadzīvošanu ar likteni. Katram jābūt mierā ar savu sociālo stāvokli un nav par varēm jātiecas pēc labāka, jo mūžīga neapmierinātība ar sasniegto un alkas pēc nesasniegtā dara pašu indivīdu nelaimīgu un liek tam gandēt dzīvi apkārtējiem. Ideāls, uz kuru jātiecas, ir "cēlsirdīgs vīrs" kā tikumīgas personības iemiesojums. Valdniekam - "debesu dēlam", - jābūt savā morālē, tikumos un rīcībā ideālam un jābūt paraugam citiem. Pēc Konfūcija domām, “gudrais vienmēr ievēro savu stāvokli un nealkst pēc ārīga spožuma. Kad viņam pieder bagātība un augsts stāvoklis sabiedrībā, tad viņš dzīvo saskaņā ar to; ja viņš ir nabadzīgs, tad viņš arī dzīvo kā nabadzīgais. (..) Kad viņš ir zemā stāvoklī, tad par to nevaino valsts varu. (..) Baudīdams sūru mūžu, viņš pakļaujas liktenim. (..) Ja tumšie ļaudis pārtrauks pakļauties augstākajiem un izglītotākajiem, tad valstī nebūs miera.” Visai tolerantā attieksme pieļāva gana plašu traktējumu amplitūdu, sākot no, piemēram, Mendzi (372.-289. g.p.m.ē.), kurš sociālās nevienlīdzības hierarhiju saistīja ar "debesu kārtību", līdz Sjuņdzi, kurš postulēja, ka debesis esot tikai dabas daļa un tām nav savas apziņas un gribas. Dominējošais bija Duna Džunšu II gs.p.m.ē. izveidotais ortodoksālais virziens. XI-XII gs. mijā Džu Si deva konfuciānismam filosofisku traktējumu - t.s. neokonfuciānismu, - mācot, ka visās lietās ir 2 pamatprincipi: li (saprātīgs radošs spēks) un cji (pasīva matērija]]. Pirmais rada cilvēkā pozitīvu īpašību, tieksmi pēc labā, bet otrais negatīvu - ļaušanos jutekliskiem kārdinājumiem. Metafiziskā garā konfuciānismu traktēja Vans Janmins XV-XVI gs. mijā. Ar laiku senču godināšana pamazām izvērsās kultā, konfuciānismam un tā rituāliem pieņemot arī zināmas reliģijas iezīmes.

Literatūra par šo tēmu

 • Konfuciānisms // Filozofijas vārdnīca. / red. Rozentāls M., Judins P. - Latvijas valsts izdevniecība: Rīga, 1964., 209. lpp.
 • Konfūcijs. Apkopotās runas. - Neptūns: Rīga, 2006.
 • Staburova J. Balts zirgs nav zirgs jeb tradicionālā Ķīnas filozofija. - LU: Rīga, 1995. - 64 lpp. ISBN 5-89960-109-4
 • Anpiņa Dzjiņa. Īstais Konfūcijs : Domātāja un politiķa dzīve. - Atēna: Rīga, 2010. - 246 lpp.

 • Chang Wing-tsit. Neo-Confucianism and Chinese Scientific Thought. // Philosophy East and West. Honolulu, 1957, Vol. 6, N 4
 • Hu Shih. The Scientific Spirit and Method in Chinese Philosophy. // The Chinese Mind. Honolulu, 1967

 • Hans van Ess. Der Konfuzianismus. - Beck, München, 2003, ISBN 3-406-48006-3
 • Chun-chieh Huang. Konfuzianismus: Kontinuität und Entwicklung. - Bielefeld, 2009, ISBN 978-3-8376-1048-2
 • Konfuzius. Gespräche (Lun Yü). - Marix-Verlag: Wiesbaden, 2005, ISBN 3-86539-008-0

 • Калкаева А., Калкаев Е. Новация и традиция в раннеимперском конфуцианстве (на материале трактата Ян Сюна "Великое Сокровенное"). // Проблемы Дальнего Востока. 2003, № 1, С. 132-142
 • Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. - Москва, 2002, 606 с. ISBN 5-02-018063-7
 • Козловский Ю.Б. Конфуцианские школы: философская мысль и авторитарные традиции. // Народы Азии и Африки. 1987, № 3, С. 67-77
 • Конфуцианство в Китае, проблемы теории и практики. - Москва, 1982
 • Кузнецов В.С. Конфуцианство в современном Китае. // Вопросы истории. 1997, № 10, С. 155-159
 • Ломанов А.В. Современное конфуцианство:философия Фэн Юланя. - Москва, 1996, 248 с.
 • Ломанов А.В. Хэ Линь и современное конфуцианство. // Проблемы Дальнего Востока. 1990, № 5, С. 123-136
 • Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. - Москва, 1981, 331 с.
 • Чэн Чжун-ин. Теория конфуцианской личности (selfhood), самосовершенствование и свободная воля в конфуцианской философии. // Проблемы Дальнего Востока. 1995, № 6
 • Роджер Т. Эймс. Диалог между конфуцианством и прагматизмом Дж. Дьюи. // Сравнительная философия: Моральная философия в контексте многообразия культур. - Москва, 2004, С. 86-104

Resursi internetā par šo tēmu