Hinduisms

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Hinduisms - nosacīts apzīmējums plašam un sazarotam reliģiski filozofisku mācību un rituālu kompleksam, kas veidojies Indostānas pussalā laikā no apmēram kopš 3000 g. p.m.ē., no kura vēlāk atvasināti budisms, džainisms un sikhisms. Indieši paši savu reliģiozitāti dēvē par sānatana dharma – mūžīgo ticību, - kur ar ticību tiek saprasts pienākums, kas ikvienam indietim ir jāpilda. Hinduismā ietilpst lielākā daļa indiešu kultu un reliģiju sistēmu, kuru pamatā ir ticība Brahmanam – visu caurstrāvojošajam garam, vienotam un bezpersoniskam kosmiskam sākumam – ir trīs sejas, kuru vienības apzīmēšanai izmanto sanskrita vārdu "trimutri". Šīs sejas vienlaikus ir trīs svarīgākie hinduisma dievi, kuri atspoguļo Brahmana būtiskākās funkcijas: Brahma – visa pirmradītājs; Višnu – pasaules kārtības uzturētājs un Šiva – iznīcinošais spēks. Tā kā Brahmam īpaša kulta nav, pārsvarā tiek pielūgti pārējie divi dievi, un atbilstoši tam hinduismā pastāv divi galvenie novirzieni – vaišnavisms un šaivisms. Indijā tiek godināti arī daudzi citi dievi, piemēram, Dēvī, Kali, Durga, Sarasvati, Lakšmi, Ganēša u.c. Brahmans jebkurā veidolā, kādā cilvēks viņu godina, var dot godinātājam žēlastību, kas tuvinās viņu mokšai. Pamatkoncepts ir dharma, kas nozīmē kosmiskais likums vai kārtība, arī cilvēka pienākums, ar kuru viņš piedzimst un kas viņam jāpilda visu savu dzīvi. Raksturīga ticība dvēseles nemirstībai un tās pārceļošanai citos ķermeņos – sansarai, - kas īstenojas atbilstoši karmas likumam. Karmas likums un dharmas pildīšana nosaka arī sabiedrības dalīšanos varnās (un tālāk sīkāk – kastās), piešķirot šim dalījumam sakrālu raksturu.

Tas ir dzīvesveids, kurā jāievēro sabiedrībā iedibinātā dievišķā kārtība. Pastāv dažādas disciplīnas (jogas) vai ceļi (margas), lai cilvēks, mainot savus uzskatus un domāšanu un atklājot savu esību un patieso būtību, varētu garīgi īstenoties un sasniegt mokšu – atbrīvi no dvēseles pārceļošanas. Vēdu tradīcijā formulēti arī hinduismam būtiskie priekšstati par visā esošās absolūtās garīgās realitātes jeb patiesības – Brahmana, - un indivīda dvēseles, Ātmana identitāti. Abas šīs kategorijas - Brahmans un Ātmans, - nav saistītas ne ar laiku, ne telpu, ne arī ar cēloņu un seku attieksmi, bet stāv pāri dabai (prakriti), kas attīstas telpā un laikā [ēc cēloņu un seku likumsakarības. Attīstības galamērķis ir Ātmana atbrīvošana no dabas važām un saplūšana ar Brahmanu. Tāpēc ideālā gadījumā hinduisti reliģiju uztver kā dabisku dievišķā meklēšanu sevī. Dvēseles saistību ar dabu regulē karmaslikums: ātmans, kļuvis par "dzīvu" dvēseli, kas iemiesota kādas dzīvas būtnes ķermenī, rīkojas labi vai slikti, bet karma ir šīs rīcības sekas - tā atstāj dvēseli, atrazdamās dzimšanas vai miršanas (samsara) stāvoklī, un liek tai arī turpmāk piedzimt jaunā ķermenī; stāvoklis (bagātība, nabadzība, gods, pazemojums), kurā notiek šī piedzimšana, ir sods vai atlīdzība, t.i. rīcības un uzvedības iepriekšējā dzīves ciklā sekas. Vissvarīgākā nozīme hinduisma priekšstatos un jēdzienosir avatarai un manifestācijai - avatara ir dieva iemiesošanās citā formā, veidojot jaunu dievu, vai arī cilvēkā vai dzīvniekā. Kad jaunais iemiesojums radies, tas pastāv paralēli "vecajai" dievībai u.c. tās iemiesojumiem. Manifestācija ir Šivas parādišanās jebkurā tēlā, kādā vien tas vēlas, un šis tēls var eksistēt tiklab dažus mirkļus, kā arī veselu mūžību.

Hinduisms ir attīstījies, saplūstot Indas upes teritorijā dzīvojušo vietējo cilšu reliģiskajiem priekšstatiem ar vēdu reliģiju, kuru senajā Indijā ienesa indoeiropiešu ciltis apmēram 1500 gadus p.m.ē. Hinduisma vēsturē parasti izdala piecus laikmetus:

 • 1) Harapas kultūras laiku (3000.–1900. g.p.m.ē.);
 • 2) seno vēdu jeb brahmanisma laiku (1200.-500 g.p.m.ē.);
 • 3) eposu vai klasiskā hinduisma laiku (500. g.p.m.ē. – 1000. g.);
 • 4) postklasiskā hinduisma vai islama laiku (1000.–1750.);
 • 5) britu koloniālās Indijas (1750.–1947.) un nacionālās atmodas laiku.

Hinduisma svētie raksti iedalās 3 pamatkategorijās: vēdās, upanišadās un puranās. Šī kompleksa būtiskākie reliģiski filozofiskie koncepti sākuši veidoties brahmanisma laikmetā, un to garīgais pamats ir vēdas un to skaidrojumi – upanišadas. Te var atrast monisma, duālisma, panteisma, panenteisma, arī stingra monoteisma un politeisma elementus. Pastāv sešas ortodoksālās (astika – tāda, kas atzīst vēdu autoritāti) hindu reliģiskās filosofijas skolas: njāja, vaišēšika, sankhja, joga, pūrva mīmāmsa un vēdānta. No hinduisma atvasinātās nevēdiskās skolas (nāstika) ir budisms, džainisms un lokājata. Hinduisma rakstīto avotu apkopojumā ietilpst lielākā daļa senās un viduslaiku indiešu reliģiskās, filosofiskās un juridiskās literatūras paraugu.

Mūsdienās trešā lielākā reliģija ar aptuveni 940 miljoniem sekotāju visā pasaulē, no kuriem 96% dzīvo Indostānas pussalā. Par spīti mītam par hinduistu reliģisko toleranci, to vidū ir pietiekami daudz fanātiķu, kuri gatavi nogalināt ticības tīrības vārdā, ko pasaule jau piedzīvoja, tiem padzenot musulmaņus no jaundibinātās Indijas Republikas teritorijas XX gs. 40. gadu beigās, nogalinot Gandiju u.c. gadījumos.

Literatūra par šo tēmu

 • Filozofijas vārdnīca. / red. Rozentāls M., Judins P. - Latvijas valsts izdevniecība: Rīga, 1964., 153.-154. lpp.
 • Ivbulis V. Šiva izdejo un sagrauj pasauli. Ievads tradicionālajā hindu domā. - Zinātne, Rīga, 2003.

 • Bowes Pratima. The Hindu Religious Tradition: A Philosophical Approach. - Allied Pub, 1976, ISBN 0710086687
 • Klostermaier K. A Survey of Hinduism. - State University of New York Press, 1994, ISBN 0791470822
 • Lipner Julius. Hindus: Their Religious Beliefs and Practices. - Routledge, 1998, ISBN 0415051819
 • Michaels A. Hinduism: Past and Present. - Princeton University Press, 2004, ISBN 0-691-08953-1
 • Contemporary Hinduism: Ritual, Culture, and Practice. / Rinehart, R (Ed.) - ABC-Clio, 2004, ISBN 1-57607-905-8
 • Flood Gavin. An Introduction to Hinduism. - Cambridge University Press, 1996. ISBN 0-521-43878-0

 • Jan Gonda. Die Religionen Indiens. Bd. 1: Veda und älterer Hinduismus. - Kohlhammer Verlag: Stuttgart, 1978
 • Jan Gonda. Die Religionen Indiens. Bd. 2: Der jüngere Hinduismus. - Kohlhammer Verlag: Stuttgart, 1963
 • Wilfried Huchzermeyer. Die heiligen Schriften Indiens – Geschichte der Sanskrit-Literatur. - Karlsruhe, 2003, ISBN 3-931172-22-8
 • Axel Michaels. Der Hinduismus: Geschichte und Gegenwart. - C.H. Beck: München, 1998
 • Hans Wolfgang Schumann. Die großen Götter Indiens. Grundzüge von Hinduismus und Buddhismus. - Diederichs, 2004, ISBN 3-89631-429-7

 • Альбедиль М.Ф. Индуизм. - Спб., 2000
 • Артхашастра. / Пер. с санскр. В. И. Кальянова. - Москва, 1959
 • Арья Шура. Гирлянда джатак, или сказания о подвигах Боддхисаттвы. - Москва, 2000
 • Боги, брахманы, люди. - Москва, 1969
 • Бхагавадгита. / Пер. с санскр. В. С. Семенцова. - Москва, 1999
 • Глушкова И.П. Индийское паломничество. Метафора движения и движение метафоры. - Москва, 2000
 • Гринцер П.А. Древнеиндийский эпос. - Москва, 1974
 • Дандекар. Р.Н. От Вед к индуизму. - Москва, 2002
 • Древо индуизма. - Москва, 1999
 • Дхаммапада. / Пер. с пали В. Н. Топорова. - Москва, 1960
 • Железнова Н.А. «Правачана-сара» Кундакунды. / Введ., пер. с санскрита, комм. Железновой Н.А. // Вопросы философии, № 9. М. 2000
 • Железнова Н.А. «Панчастикая-сара» Кундакунды. / Введ., пер. с санскрита, комм. Железновой Н.А. // История философии. Москва, ИФАН, 2000, № 7.
 • Законы Ману. / Пер. с санскр. Энгельгардта. - Москва, 1991
 • Индуизм. Джайнизм. Сикхизм. - Москва, 1996
 • Исаева Н.В. Слово, творящее мир. От ранней веданты к кашмирскому шиваизму: Гаудапада, Бхартрихари, Абхинавагупта. - Москва, 1996
 • Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т. - Москва, 1991-1992
 • Невелева С.Л. Мифология древнеиндийского эпоса (пантеон). - Москва, 1975
 • Ригведа. Мандалы I-IV, IX-X. - Москва, 1999
 • Серебряков И.Д. Древнеиндийская литература. - Москва, 1963
 • Тюлина Е.В. Гаруда-пурана. Человек и мир. - Москва, 2003
 • Упанишады. / Пер. с санскр. Сыркина. - Москва, 1991, в 3-х т.
 • Эрман В.Г. Калидаса. - Москва, 1976
 • Эрман В.Г. Очерки ведийской литературы. - Москва, 1980

Resursi internetā par šo tēmu