Romiešu tiesības

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Romiešu tiesības - tiesību sistēma Senajā Romā. Bija sadalītas publiskajās un privātajās. Publiskās tiesības regulēja varas iestāžu un amatpersonu darbību, bet privātās - pilsoņu tiesiskās attiecības. Savukārt privāttiesības iedalījās:

 • pilsoņu tiesībās (ius civile), prētora tiesībās (ius praetorium), kas attiecās tikai uz Romas pilsoņiem;
 • tautu tiesībās (ius gentium), kas attiecās uz nepilsoņiem un ārzemniekiem. Publiskās tiesības beidza darboties līdz ar valsts sabrukumu, bet privāttiesības lielā mērā tika pārņemtas vēlākajās tiesību sistēmās Rietumeiropā.

Senākajā periodā pamatā bija kvirītu tiesības, no kurām attīstījās Divpadsmit tabulu likumi, kas ir visu turpmāko romiešu tiesību pamatā. Maģistrāti - sevišķi prētori -, vēlāk radīja jaunu privāttiesību sistēmu: prētoru tiesības. Liela nozīme šīs tiesību sistēmas ģenēzē bija juristiem, kas izstrādāja un noformulēja galvenos jēdzienus, principus, institūtus un formas. Esošās fontes nemitīgi papildināja konstitūcijas, princepu priekšlikumi, princepu konstitūcijas, Senāta lēmumi, dekrēti, reskripti, mandāti, responsas, noveles.

Lai juristi un maģistrāti spētu orientēties apjomā, tika veidotas institūcijas (mācību materiāli): Gaja institūcijas, Justiniāna institūcijas. Lai sakārtotu aktu (fontes) apjomu un novērstu laika gaitā radušās pretrunas, tika vairākkārt inkorporētas kodeksos: Gregoriana kodekss (Codex Gregorianus), Hermogeniana kodekss (Codex Hermogenianus), Teodosija kodekss (Codex Theodosianus) un Justiniāna kodekss (Codex Iustinianus), nonākot pie kodifikācijām: Justiniāna kodifikācija, Basilikas.

Skat. arī: interpolācija, plebiscīts, edikts, responsa, tiesību recepcija, pontifiku tiesības, pandektu tiesības, glosas, barbaru tiesības

Literatūra par šo tēmu

 • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens: Rīga, 2001., 157. lpp.
 • Būmanis A. Romiešu tiesību chrestomatija. - Rīga, 1935.
 • Hartmanis. Romiešu tiesību vēsture. - Jelgava, 1935.
 • Kalniņš V. Romiešu civiltiesību pamati. - Rīga, 1977.
 • Rāta A. Latīņu valoda juristiem. - Rīga, 1991.
 • Kalniņš V. "Romiešu civiltiesību pamati. - (Rīga, 1977.) Zvaigzne ABC: Rīga, 2010. ISBN 978-9934-0-1198-6
 • Zemītis G. Ārvalstu valsts un tiesību vēsture. - Turība: Rīga, 2006. - 304 lpp.
 • Birziņa L. Romiešu tiesības. - Poligrāfists: Rīga, 1997. - 108 lpp.
 • Birziņa Līna. Romiešu tiesību vēsture : mācību līdzeklis - LR NAA: Rīga, 1996. - 86 lpp.
 • Bojārs, Juris. Politiskās stratēģijas māksla un demokrātija. -Zvaigzne ABC: Rīga, 2002. - 503 lpp.
 • Līsijs (ap 445.-440.-ap 380.g.p.m.ē.). Tiesas runas : izlase. - Zvaigzne: Rīga, 1984. - 157 lpp.
 • No romiešu tiesībām līdz Hāgas konvencijām : senatora Augusta Lēbera juridiskie atzinumi (1909-1939) / sast. Dītrihs A.Lēbers (Loeber). - LU: Rīga, 2004. - 520 lpp. ISBN 9984-643-68-9
 • Blūzma V. Romas valsts un tiesības. Kanoniskās tiesības viduslaikos. - Ekonomikas un kultūras augstskola: Rīga, 2002.

 • Jonston D. Roman Law in Context. - Cambridge University Press, 1999
 • Stein P. Roman Law in European History. - Cambridge University Press, 1999
 • Watson A. Roman Law & Comparative Law. - University of Georgia Press: Athens/London, 1991
 • Wolff H.J. Roman Law. An Historical Introduction. - University of Oklahoma Press, 1951
 • Zimmermann R. Roman Law, Contemporary Law, European Law. - Oxford University Press, 2001

 • Kaser M. Römisches Privatrecht. - München, 1992
 • Marie Theres Fögen. Römische Rechtsgeschichten. Über Ursprung und Evolution eines sozialen Systems. - Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, 2002
 • Max Kaser. Römisches Privatrecht. - C.H.Beck Verlag: München, 1971
 • Detlef Liebs. Römisches Recht. - Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, 1993

 • Система римского права : На правахъ рукописи. - Рига, 1925
 • Новицкий И.Б. Римское право. - Москва, 1994
 • Бартошек М. Римское право. Понятия, термины, определения. - Юридическая литература: Москва, 1989
 • Дождев Д. Римское частное право. Учебник для вузов. - ИНФРА М-НОРМА: Москва, 1997
 • Иоффе О.С., Мусин В.А. Основы Римского гражданского права. - ЛГУ: Ленинград, 1974
 • Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана. - Москва, 1956

Resursi internetā par šo tēmu